Cefnogaeth a Chyngor

Cwnsela Myfyrwyr

Mae gan y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.  Mae cwnsela ar gael i bob myfyriwr sy'n cael anhawster neu broblem yn eu bywyd ac sy'n teimlo na allant ar hyn o bryd ddatrys yr anhawster hwn ar eu pennau eu hunain.

Mae cyfres o adnoddau hunan gymorth gan gynnwys podlediadau, apiau a thaflenni gwybodaeth ar gael ar eu wefan.

Ffôn: 01248 388520
E-bost: counselling@bangor.ac.uk

Cysylltu@Bangor

Os ydych yn cael trafferth gwneud ffrindiau tra eich bod yma ym Mangor neu os ydych yn wynebu rhwystrau wrth geisio ymuno â bywyd myfyrwyr, rydym yma i helpu. Mae rhai myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn gwirfoddoli i fod yn ffrindiau i unrhyw un sydd eisiau help i gymryd rhan mewn bywyd myfyrwyr, p'un ai bod hynny drwy glybiau a chymdeithasau, siopa, ymweld â'ch meddyg teulu neu ddim ond mynd am baned.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais am y gwasanaeth hwn, a gwybodaeth am ein gwirfoddolwyr presennol, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr.

Stonewall

Stonewall yw'r elusen ymgyrchu genedlaethol dros gydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru yma i ateb eich cwestiynau ar faterion LHDT+ yng Nghymru. Maent yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol ac yn ateb cwestiynau ar  feysydd sy'n amrywiol o iechyd meddwl a dod allan i bartneriaeth sifil a phriodas, ceisiadau lloches, troseddau casineb, a gwahaniaethu mewn cyflogaeth.

Mae eu tîm o wirfoddolwyr, sydd wedi eu hyfforddi, yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth ac yn cyfeirio at wasanaethau eraill. I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Gwybodaeth Stonewall ewch i'w gwefan.

E-bost:cymru@stonewallcymru.org.uk

Ffôn: 08000 50 20 20

Gwybodaeth Bellach

Mae gan yr Uned Herio Cydraddoldeb nifer o adnoddau gan gynnwys astudiaethau achos o brofiadau myfyrwyr Trawsryweddol.

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan UCM yn 2011 'No Place for Hate: Race and Ethnicity' yn edrych ar droseddau casineb sy'n effeithio ar fyfyrwyr LHDT+.

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan UCM yn 2012 'Out in Sport: LHDT Students' Experiences of Sport', yn siarad am brofiadau, cyfranogiad a rhwystrau y mae myfyrwyr LHDT yn eu profi.

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd gan UCM yn 2014 'Education Beyond the Straight and Narrow' yn trafod profiadau myfyrwyr LHDT mewn addysg uwch.

Mae The Trevor Project yn cynnig ymyrraeth mewn argyfyngau ac yn ceisio atal hunanladdiadau ymysg pobl ifanc LHDT+.

Mae It's Pronounced Metrosexual yn darparu gwybodaeth bellach ac adnoddau ar-lein defnyddiol ynglŷn â rhywioldeb a hunaniaeth o ran rhywedd.

Mae GIRES (Gender Identity Research and Education Society) yn darparu gwybodaeth ar gyfer y gymuned Drawsrywiol gan gynnwys nifer o lyfrynnau addysgiadol.