Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-2023:
Rhyddid y Nofel

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Gan ddilyn cynllun cronolegol, bydd y modiwl hwn yn cychwyn drwy sylwi'n gryno ar rai o fannau cychwyn y nofel Orllewinol yn ystod y Cyfnod Modern. Eir ati wedyn i gynnig trawsolwg o hynt y nofel Gymraeg ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan roi sylw arbennig i weithiau llwyddiannus Daniel Owen. Trwy ganolbwyntio ar ddetholiad cynrychioliadol o nofelau a gyhoeddwyd yn ystod yr ugeinfed ganrif, trafodir prif dueddiadau'r genre yn Gymraeg, e.e. y cronicl cymdeithasol; y nofel syniadau; y nofel hanes. Ymhlith y nofelwyr y rhoddir enghreifftiau o'u gwaith dan y chwyddwydr bydd Daniel Owen, Saunders Lewis, Kate Roberts, Islwyn Ffowc Elis, Angharad Tomos, Robin Llywelyn, Mihangel Morgan ac Owen Martell. Daw'r modiwl i ben gydag arolwg cryno o hynt y nofel Gymraeg yn ystod yr unfed ganrif ar hugain. Mewn gair, ystyrir sut mae nofelwyr Cymraeg wedi ymelwa ar y rhyddid sy'n gynhenid i genre y nofel ac wedi ymdrechu i'w ymestyn ymhellach.

Course content

Gan ddilyn cynllun cronolegol, bydd y modiwl hwn yn cychwyn drwy sylwi'n gryno ar rai o fannau cychwyn y nofel Orllewinol yn ystod y Cyfnod Modern. Eir ati wedyn i gynnig trawsolwg o hynt y nofel Gymraeg ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan roi sylw arbennig i weithiau llwyddiannus Daniel Owen. Trwy ganolbwyntio ar ddetholiad cynrychioliadol o nofelau a gyhoeddwyd yn ystod yr ugeinfed ganrif, trafodir prif dueddiadau'r genre yn Gymraeg, e.e. y cronicl cymdeithasol; y nofel syniadau; y nofel hanes. Ymhlith y nofelwyr y rhoddir enghreifftiau o'u gwaith dan y chwyddwydr bydd Daniel Owen, Saunders Lewis, Kate Roberts, Islwyn Ffowc Elis, Angharad Tomos, Robin Llywelyn, Mihangel Morgan ac Owen Martell. Mewn gair, ystyrir sut mae nofelwyr Cymraeg wedi ymelwa ar y rhyddid sy'n gynhenid i genre y nofel ac wedi ymdrechu i'w ymestyn ymhellach.

Assessment Criteria

threshold

Dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith. Dangos gwybodaeth am rychwant o nofelau a dealltwriaeth ohonynt. Dangos gallu i ddadansoddi nofelau. Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol. Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

good

Dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gwybodaeth dda am rychwant o nofelau a dealltwriaeth ohonyn Dangos gallu da i ddadansoddi nofelau Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

excellent

Dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gwybodaeth sicr am rychwant o nofelau a dealltwriaeth ohonyn Dangos gallu sicr i ddadansoddi nofelau Dangos gallu sicr i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu sicr i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Amgyffred rhai o brif dueddiadau a datblygiadau'r nofel Gymraeg oddi ar y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 2. Gwybod sut i ymateb yn feirniadol i'r nofel.

 3. Adnabod rhai o'r gwahanol arddulliau a thechnegau a ddefnyddir gan nofelwyr.

 4. Mynegi ei ateb mewn iaith ac arddull dderbyniol.

 5. Bwrw trawsolwg eang ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo hynny'n briodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COMPREHENSION TEST PRAWF: ASESIAD AMGEN

Yng ngoleuni amgylchiadau eithriadol 2020-21, gosodir prawf yn lle arholiad. Rhyddheir cwestiynau'r prawf yn ystod Semester 1 a dylid ateb 2 gwestiwn traethawd, h.y. yn debyg i dan amodau arholiad a heb nodiadau neu lyfryddiaeth. Cyflwynir y darnau asesu hyn ym mis Ionawr 2021 yn ystod y cyfnod a neilltuir yn draddodiadol ar gyfer arholiadau.

50
EXAM Arholiad

Arholiad awr a hanner. Rhyddheir y cwestiynau o flaen llaw.

0
ESSAY Traethawd

Traethawd ar y nofel Rhys Lewis gan Daniel Owen, un o gonglfeini'r traddodiad nofelyddol Cymraeg

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

2 awr darlith x 10

Noder: addasir y dulliau dysgu yn ôl yr hyn a fydd yn bosib ac a ganiateir yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

20
Seminar

1 awr seminar x 10

Noder: addasir y dulliau dysgu yn ôl yr hyn a fydd yn bosib ac a ganiateir yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

10
Private study 170

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Optional in courses: