Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-2034:
Iaith Gwaith

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg i'w defnyddio’n hyderus ac effeithiol yng nghyd-destun y gweithle Cymraeg neu ddwyieithog. Y prif nod fydd eu galluogi i ystyried pwrpas a chynulleidfa a dylanwad hynny wrth wneud gwaith llafar ac ysgrifennu mewn amrywiaeth o gyd-destunau proffesiynol.

Prif nod y modiwl felly fydd edrych ar ystyriaethau o ran addasrwydd iaith. Yn ogystal, er mwyn adeiladu ar y seiliau a osodwyd yn y modiwl craidd Defnyddio’r Gymraeg ym Mlwyddyn 1, lle’r edrychir ar agweddau gramadegol yr iaith, bydd magu hyder yng nghywirdeb eu sgiliau iaith a’u gallu i gywiro eu gwaith eu hunain ac eraill yn agwedd bwysig ar y modiwl hwn hefyd. Bydd y modiwl yn cyd-redeg â’r modiwl craidd Ymarfer Ysgrifennu ym Mlwyddyn 2, modiwl sydd hefyd yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau, e.e. adolygiad, crynodeb, cyfieithiad byr ac ati. Bydd y modiwl Iaith Gwaith yn adeiladu ar y gwaith a wneir yn y modiwl hwnnw gan ganolbwyntio ar gynyddu eu hymwybyddiaeth o agweddau ieithyddol a chywair ond yng nghyd-destun y gweithle Cymraeg a dwyieithog. Bydd y tasgau asesu’n adlewyrchu hyn.

Bydd y cyfnod o brofiad gwaith a gafodd y myfyrwyr yn adrannau’r Brifysgol fel rhan o’r modiwl O’r Senedd i’r Swyddfa ym Mlwyddyn 1 yn sail gadarn ar gyfer cyfnod mwy estynedig o brofiad gwaith a fydd yn rhan greiddiol o’r modiwl hwn. Bydd y modiwl hefyd yn sail gadarn i’r ddau fodiwl craidd ym Mlwyddyn 3 - Medrau Cyfieithu a Portffolio Proffesiynol. Er mwyn creu cyd-destun perthnasol i waith y modiwl, bydd y gwaith iaith yn deillio o’r cyd-destun real, dilys a roddir sef sgiliau byd gwaith. Er mwyn datblygu sgiliau dadansoddi iaith y myfyrwyr, a’u cynorthwyo i gymryd cyfrifoldeb personol dros ddatblygiad eu hymwybyddiaeth ieithyddol a’u sgiliau cyfathrebu’n gyffredinol, dros gyfnod y modiwl bydd disgwyl iddynt greu Cynllun Datblygu Personol. Bydd y cynllun hwn yn nodi ble maen nhw arni ar y dechrau; cyfres o dargedau i’w cyrraedd; cynllun gweithredu; adroddiad cynnydd yn erbyn y targedau ar ddiwedd y modiwl; gwerthuso effeithiolrwydd a chynllun datblygu pellach. Bydd y gwaith hwn yn sail i ddatblygiad pellach i’r rhai fydd yn penderfynu gwneud y modiwl Portffolio Proffesiynol.

Course content

Prif nod y modiwl yw datblygu sgiliau iaith y myfyrwyr gan ganolbwyntio ar ystyried pwrpas, cyfrwng a chynulleidfa wrth wneud gwaith llafar neu ysgrifenedig mewn cyd-destun proffesiynol. Datblygir ymwybyddiaeth y myfyrwyr o gyweiriau’r iaith a’u priodoldeb mewn amrywiol gyd-destunau ac ar gyfer gwahanol gyfryngau yn y gweithle Cymraeg a dwyieithog. Gwneir hyn yng nghyd-destun dilys sgiliau cyflogadwyedd mwy cyffredinol.

Bydd y themâu ieithyddol yn cael eu datblygu drwy edrych ar ddwy agwedd benodol:

 gwahanol fathau o ysgrifennu, e.e. ysgrifennu esboniadol a disgrifiadol, ysgrifennu ar gyfer hyrwyddo a marchnata, ysgrifennu newyddiadurol ac ysgrifennu ar gyfer dehongli;

 gwahanol fathau o gyfryngau, e.e. cyfryngau print traddodiadol, cyfryngau electronig yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefannau, a chyfryngau llafar amrywiol yn cynnwys cyflwyniadau llafar proffesiynol.

Bydd pwyslais yn y modiwl ar ddefnyddio dulliau datblygu ymwybyddiaeth a sgiliau iaith yr unigolyn yn y cyd-destun hwn yn ogystal ag yng nghyd-destun anghenion personol penodol y myfyriwr ei hun. Dyma fydd pwyslais y Cynllun Datblygu Personol.

Bydd wythnos o brofiad gwaith yn rhan greiddiol o’r modiwl lle bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i gymhwyso’r sgiliau a geir ar y modiwl (sgiliau iaith a sgiliau cyflogadwyedd) mewn ffordd ymarferol mewn gweithle go-iawn. Gydag arweiniad a chyngor gan Ganolfan Bedwyr, bydd gan y myfyrwyr ran flaenllaw wrth ddewis a threfnu’r lleoliad yn ôl eu diddordeb, eu dymuniadau a’u hanghenion eu hunain.

Mae’r cyflogwyr isod eisoes wedi mynegi ei cefnogaeth i’r cynllun ac wedi ymrwymo i gynnig lleoliadau i fyfyrwyr a fydd yn dilyn y modiwl:

Cyngor Gwynedd

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Grŵp Llandrillo Menai

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor Ynys Môn

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth y Llysoedd

Menter Môn

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

BT

Heddlu Gogledd Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Llywodraeth Cymru

Assessment Criteria

good

Da (-B - B+)

Tasg Asesu 1: Ysgrifennu llythyr a CV

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith ar lafar gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith ysgrifenedig.

 3. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 2 : Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o’r profiad gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol ac ar gyfer cynulleidfa / cynulleidfaoedd penodol.

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith wrth greu casgliad o ddeunyddiau proffesiynol addas gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ystyriaeth deg o bwrpas a chyfrwng y darnau, gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol gan eu cymhwyso a’u defnyddio yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3 : Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi; trawsieithu; cyfieithu neu olygu)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith wrth wneud gwaith trawsieithu gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion y sgìl iaith cymhwysol a ddewiswyd gan eu cymhwyso yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

Tasg Asesu 4 : Cyflwyniad proffesiynol

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith ar lafar gan wneud hynny’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ar lafar gan eu defnyddio yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol yn effeithiol at ei gilydd.

 5. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n effeithiol yn y rhan fwyaf o’r gwaith ysgrifenedig.

 6. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 7. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cywir a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

excellent

Rhagorol (-A - A)*

Tasg Asesu 1: Ysgrifennu llythyr a CV

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith ar lafar yn gyson a thrwyadl drwy’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y gwaith ysgrifenedig.

 3. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa’r maes gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn a rei hyd.

 5. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 2 : Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o’r profiad gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol ac ar gyfer cynulleidfa / cynulleidfaoedd penodol.

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith wrth greu casgliad o ddeunyddiau proffesiynol addas gan wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ystyriaeth fwriadus ac effeithiol o bwrpas a chyfrwng y darnau, gan wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 4. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth gref o brif egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol gan eu cymhwyso a’u defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 5. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa’r maes gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3 : Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi; trawsieithu; cyfieithu neu olygu )

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith wrth wneud gwaith trawsieithu gan wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth gref o brif egwyddorion y sgìl iaith cymhwysol a ddewiswyd gan eu cymhwyso’n gyson a thrwyadl.

 4. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa bwrpasol gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl.

 5. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 4 : Cyflwyniad proffesiynol

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o gywirdeb iaith ar lafar yn gyson a thrwyadl drwy’r cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ar lafar gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar meistrolgar ac effeithiol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion y sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir gan eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y gwaith ysgrifenedig.

 6. Ymwybyddiaeth gref o dermau a geirfa’r maes gan eu defnyddio’n gywir yn gyson a thrwyadl ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 7. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

threshold

Trothwy (-D - D+)

Tasg Asesu 1: ysgrifennu Llythyr a CV

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith ar lafar ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir a’r gallu i’w defnyddio’n ysgrifenedig ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 3. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol yn ysgrifenedig ac ar lafar ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson yn y cyflwyniad / gwaith.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 5. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 2 : Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o’r profiad gwaith yn dangos ymwybyddiaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol ac ar gyfer cynulleidfa / cynulleidfaoedd penodol.

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith wrth greu casgliad o adnoddau proffesiynol addas ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ond heb eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ystyriaeth elfennol o bwrpas a chyfrwng y darnau ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 4. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion sgiliau iaith cymhwysol ond heb eu cymhwyso na’u defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 5. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 3 : Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi; trawsieithu; cyfieithu neu olygu)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith wrth wneud gwaith trawsieithu ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ond heb eu defnyddio’n gyson a thrwyadl.

 3. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o brif egwyddorion y sgìl iaith cymhwysol a ddewiswyd ond heb eu cymhwyso’n gyson a thrwyadl.

 4. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson.

 5. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 4 : Cyflwyniad proffesiynol

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb iaith ar lafar ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o nodweddion cywair iaith pwrpasol / Cymraeg Clir ar lafar ond heb eu defnyddio’n gyson a thrwyadl yn y cyflwyniad.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 4. Gwaith yn dangos gallu elfennol i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth o gywirdeb iaith, egwyddorion sgiliau iaith cymhwysol a chywair iaith / Cymraeg Clir a’r gallu i’w defnyddio’n ysgrifenedig ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

 6. Ymwybyddiaeth o dermau a geirfa bwrpasol yn ysgrifenedig ac ar lafar ond heb eu defnyddio’n gywir yn gyson yn y cyflwyniad / gwaith.

 7. Gwaith ysgrifenedig yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Learning outcomes

  1. defnyddio’r sgiliau iaith cymhwysol lle bo hynny’n addas yn ôl y sefyllfa, y gynulleidfa, pwrpas a chyfrwng y gwaith;
  1. dod o hyd i derminoleg pynciau / meysydd amrywiol yn effeithiol a’i defnyddio’n hyderus;
  1. gallu cywiro a golygu gwaith rhywun arall
  1. defnyddio’r iaith Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y gweithle Cymraeg neu ddwyieithog;
  1. cymryd cyfrifoldeb cynyddol am sicrhau cywirdeb eu hiaith eu hunain gan ddatblygu eu hymwybyddiaeth ieithyddol ymhellach;
  1. drwy ystyried y cyd-destun a’r cyfrwng dan sylw, ystyried addasrwydd gwahanol gyweiriau iaith (ar lafar ac yn ysgrifenedig) ac egwyddorion sylfaenol Cymraeg Clir a’u defnyddio’n bwrpasol ac effeithiol yn ôl sefyllfa, pwrpas a chynulleidfa;
  1. defnyddio adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol i’w cynorthwyo i gywiro eu gwaith eu hunain a chynyddu eu hymwybyddiaeth ieithyddol ymhellach;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad Proffesiynol

Cyflwyniad llafar 15 munud yn seiliedig ar y cyfnod profiad gwaith neu ar agwedd o ddiddordeb arbennig i'r myfyriwr yn deillio o'r profiad gwaith.

Bydd yr elfennau hyn yn cael eu hasesu:

 • y cyflwyniad llafar ei hun
 • ateb cwestiynau'r gynulleidfa
 • adnoddau atodol e.e. taflenni gwybodaeth, sioe sleidiau Prezi neu PowerPoint
30
COURSEWORK Ysgrifennu Llythyr a CV

Ysgrifennu CV a llythyr eglurhaol yn ymwneud â'r cyfnod profiad gwaith

10
COURSEWORK Sgiliau Iaith Cymhwysol

Tasg Sgiliau Iaith Cymhwysol (gwaith crynhoi, trawsieithu, cyfieithu neu olygu darn o waith): Dau ddarn i ymarfer dwy sgil wahanol o ddewis y myfyriwr.

20
LOGBOOK OR PORTFOLIO Cynllun Datblygu Personol a Chasgliad o Ddeunyddiau

Mae dwy elfen i'r aseiniad hwn:

 1. Cynllun datblygu Sgiliau Iaith Personol
 2. Casgliad o ddeunyddiau ysgrifennu yn deillio o'r profiad gwaith, yn dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ysgrifennu i bwrpas(au) penodol, ar gyfer cynulleidfa(oedd) benodol/penodol a chyfrwng/cyfryngau penodol e.e.

 3. cyfres o lythyrau / negeseuon e-bost perthnasol

 4. darnau ffeithiol (dogfen bolisi; adroddiad)
 5. darnau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 6. darnau ar gyfer y we
 7. darnau hyrwyddo a marchnata
 8. darnau newyddiadurol
 9. darnau dehongli
 10. darnau o waith wedi'u golygu.

Bydd natur a chynnwys y gwaith yn 2. yn dibynnu ar y lleoliad a ddewisir ar gyfer y cyfnod profiad gwaith.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Bydd y tiwtorialau'n gyfle i gynllunio, trefnu ac adolygu'r cyfnod profiad gwaith.

6
Private study

Bydd yr oriau hyn yn gyfle i'r myfyriwr ystyried a chymhwyso'r hyn y bydd wedi ei ddysgu yn y darlithoedd a'r tiwtorialau. Yn benodol, bydd angen iddo/iddi ddefnyddio'r amser i gywiro a datblygu ei iaith, paratoi at yr aseiniadau a'r cyfnod profiad gwaith, a chadw cofnod o'i ddatblygiad iaith ei hun.

140
Lecture

Bydd y dosbarthiadau yn gyfuniad o gyflwyniadau a gweithdai ymarferol, yn cynnwys rhai cyflwyniadau gwadd gan arbenigwyr mewn meysydd penodol (e.e. golygydd proffesiynol; swyddog marchnata / cysylltiadau cyhoeddus; swyddog dehongli).

24
Work-based learning

Profiad Gwaith – bydd pob myfyriwr yn ymgymryd ag wythnos o leoliad gwaith yn un o’r gweithleoedd sydd wedi cynnig eu cefnogaeth i’r cwrs. Bydd yr union gyfnod i’w gytuno rhwng y myfyriwr a’r cyflogwr perthnasol, gyda chyfnod yn ystod gwyliau’r Pasg yn cael ei ffafrio.

30

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

Sgiliau iaith Gymraeg a thrawsieithu deunyddiau i bwrpasau penodol

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau ychwanegol o ran cyfarpar.

Reading list

Llyfryddiaeth ddethol

Elbow, P. (1998), Writing With Power: Techniques for Mastering the Writing Process, New York: Oxford University Press.

Griffiths, B. a Jones D.G. (1995), Geiriadur yr Academi: The Welsh Academy English-Welsh Dictionary, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.

Hughes, J.E. (1988), Canllawiau Ysgrifennu Cymraeg, Llandysul: Gwasg Gomer.

Ifans, Rh., (2006) Y Golygiadur: Llawlyfr i awduron a golygyddion, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

King, G. (1993) Modern Welsh – a Comprehensive Grammar, Llundain: Routledge.

Lewis, D. G. (1993) Y Treigliadur, Llandysul: Gwasg Gomer.

Lewis, D. G. (1995) Y Llyfr Berfau, Llandysul: Gwasg Gomer.

Lewis, D. G. (1995) Pa Arddodiad?, Llandysul: Gwasg Gomer.

Morris Jones, B. (1993) Ar Lafar ac ar Bapur, Y Canofan Astudiaethau Addysg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Thomas, G. (2012), Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg, Caerdydd: CBAC a Thal-ybont: Y Lolfa.

Thomas, P. W. (1996) Gramadeg y Gymraeg, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.

Thorne, D. A. (1993) A Comprehensive Welsh Grammar, Rhydychen: Blackwell.

Uned Iaith Genedlaethol (1978) Cyflwyno’r Iaith Lenyddol, Y Bont-faen: D. Brown a’i Feibion.

Williams, S. J. (1980) Elfennau Gramadeg Cymraeg, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: