Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXD-3118:
Y Sgrin Fach Gymraeg

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Manon Williams

Overall aims and purpose

Dylai myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl hwn feddu ar y gallu i:

 1. gywain gwybodaeth berthnasol am ddatblygiad y ddrama deledu yng Nghymru;
 2. ddadansoddi’r technegau gweledol a ddefnyddir gan gyfarwyddwyr i ddehongli elfennau dramatig mewn sgript;
 3. ddadansoddi a chymharu dramâu teledu mewn modd deallus a dychmygus;
 4. weithio’n annibynnol ac mewn grwpiau a chyflwyno’r syniadau’n raenus ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Course content

Yn y modiwl hwn astudir nodweddion y gyfres ddrama a’r ddrama gyfres fel cyfryngau dramatig ac olrheinir datblygiad y cyfryngau yng Nghymru rhwng diwedd y 1970au a’r cyfnod presennol. Canolbwyntir ar ddadansoddi themâu a chynnwys gan archwilio’r berthynas rhwng cymeriadau a’r modd y caiff Cymru (a’r gwahanol ardaloedd o fewn y wlad) a’i phobl eu portreadu ar y sgrin deledu Gymraeg. Astudir y technegau a ddefnyddir mewn cyfresi drama a dramâu cyfres i ddenu gwylwyr a chyfleu tensiwn. Canolbwyntir ar drawstoriad eang o weithiau (9 cyfres) o wahanol gyfnodau ac o wahanol ardaloedd gan gynnwys gweithiau gan ddramodwyr megis Meic Povey a Siwan Jones.

Yn gyfochrog ag astudio'r 9 cyfres uchod, bydd y modiwl hefyd yn canolbwyntio ar astudio un gyfres gyflawn, sef Pen Talar.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr lefel 2 a 3. Bydd y cynnwys yr un fath ond bydd natur y tasgau’n wahanol.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

Dylai'r traethawd a'r drafodaeth ddadansoddol ddangos cynefindra â'r prif ffynonellau gwybodaeth eraill ynghyd â'r gallu i gywain, dadansoddi a mynegi barn bersonol ar ddadleuon eraill yn y maes. Dylai'r mynegiant ddangos gafael ar gystrawen a theithi'r iaith Gymraeg.

good

B- i B+

Dylai'r traethawd a'r drafodaeth ddadansoddol ddangos gwybodaeth dda o'r ffynonellau cynradd ac eilradd safonol ynghyd â'r gallu i gywain a chrynhoi'n ddeallus wybodaeth berthnasol a dibynadwy o nifer sylweddol o ffynonellau eraill, boed y rheini'n rhai ysgrifenedig, electronig neu'n rhai llafar. Dylid hefyd ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol a gallu i ddadansoddi a beirniadu, mewn modd cytbwys a chlir, ddadleuon eraill yn y maes. Dylai'r mynegiant ddangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

excellent

A- i A*

Dylai'r traethawd a'r drafodaeth ddadansoddol ddangos gwybodaeth dda o'r ffynonellau cynradd ac eilradd safonol ynghyd â'r gallu i gywain a chrynhoi'n ddeallus wybodaeth berthnasol a dibynadwy o nifer sylweddol o ffynonellau eraill, boed y rheini'n rhai ysgrifenedig, electronig neu'n rhai llafar. Dylid hefyd ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol a gallu i ddadansoddi a beirniadu, mewn modd cytbwys a chlir, ddadleuon eraill yn y maes. Dylai'r mynegiant ddangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. y gallu i gymharu testunau o ran cynnwys, arddull, themâu a chymeriadau

 2. creu dadansoddiad o themâu a’r berthynas rhwng cymeriadau

 3. dangos gwybodaeth fanwl am ddatblygiad y gyfres ddrama a’r ddrama gyfres yng Nghymru

 4. cymhwyso’r hyn a ddysgwyd at gyd-destunau newydd a phenodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 60
GROUP PRESENTATION Cyflwyniad llafar mewn parau 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

3 awr am 11 wythnosau

33
Private study 167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: