Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-2001:
Datblygiad Cynaliadwy

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Eifiona Lane

Overall aims and purpose

Cyflwyniad yw’r modiwl rhyngddisgyblaethol hwn i ddatblygiad y cysyniad o reoli a datblygu adnoddau cynaliadwy sy’n deillio o newid yn y boblogaeth fyd-eang, anghyfartaledd a datblygiad anghyson. Ymdrinnir â’r ddealltwriaeth fyd-eang gytunedig o ddatblygiad cynaliadwy trwy edrych ar gyfraniad dadansoddiadau economaidd, dulliau llywodraethu a chynllunio amgylcheddol, e.e. cynaladwyedd economaidd yn erbyn gwerthuso buddsoddiadau a chynaladwyedd yn y ffordd gonfensiynol a mesur cyfalaf naturiol. Astudir y strategaethau cynaliadwy lleol a rhanbarthol a fabwysiadwyd mewn nifer o feysydd penodol lle mae'r cysyniad o ddatblygiad cynaliadwy’n berthnasol, e.e. trafnidiaeth, coedwigaeth, ynni, cadwraeth bioamrywiaeth, bwyd a datblygu twristiaeth trwy ddadansoddi astudiaethau achos mewn rhanbarthau daearyddol cyferbyniol. Archwilir y broses o reoli effeithiau amgylcheddol a mesur cynnydd tuag at gynaladwyedd gan gyfeirio at nifer o ddulliau ac arfau monitro cyfredol, e.e. gwerthusiadau cynaladwyedd, EAI, ôl-troed eco ac ôl-troed carbon, EMS, dadansoddiad cost a budd, etc. Rhoddir enghreifftiau o asiantaethau statudol ac anstatudol sy’n cyflwyno polisïau datblygiad cynaladwy mewn mentrau rhyngwladol a mentrau cynllunio a mentrau cymunedol. Rhoddir pwyslais arbennig ar ymateb y trydydd sector i her datblygiad cynaladwy gydag ymchwil a gweithgareddau grŵp ar y thema hon. Bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith cwrs ar sail project grŵp a defnyddir rhywfaint o’r drafodaeth ddamcaniaethol uchod ar brojectau neu senarios cymunedol. Bydd rhai ohonynt yn seiliedig ar ymchwil weithredu yn cynnwys sgiliau sylfaenol rheoli project sy’n berthnasol i yrfa ym maes datblygiad cynaladwy.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn edrych ar ddatblygiad cynaladwy sy'n seiliedig ar ffyrdd effeithiol o ddiogelu’r amgylchedd, defnyddio adnoddau naturiol yn gall, cynnal cymunedau sefydlog a ffyniannus lle bodlonir anghenion pawb. Ystyrir hefyd y syniadau, sy’n newid ac yn peri anghytundeb, am rym, cymuned, hynodrwydd lleoliad a chynnydd cymdeithasol ynghyd â chynllunio amgylcheddol a dulliau rheoli effeithiol. Cyflwynir hefyd enghreifftiau penodol o ardaloedd daearyddol cyferbyniol lle defnyddir arfau i weithio tuag at gynaladwyedd, rheoli cynaladwyedd a monitro cynaladwyedd, e.e. EIA, SEA, dadansoddi cost a budd ac astudiaethau achos penodol. Er mwyn ystyried gweithgarwch economaidd strategol yng nghwmpas cynaladwyedd, edrychir yn fanwl ar y drafodaeth ddamcaniaethol mewn sawl cyd-destun, e.e. trafnidiaeth gynaliadwy, twristiaeth gynaliadwy, amaethyddiaeth gynaliadwy, dyfodol ynni. Ystyrir datblygiad y cysyniad o gynaladwyedd mewn cyflwyniad cyffredinol i boblogaeth sy’n newid a’r ddadl ynglŷn â datblygu adnoddau technolegol. Ystyrir y theorïau economaidd sy’n ymwneud â rheoli adnoddau naturiol mewn dull doeth ynghyd â’r syniad o lywodraethu datblygiad cynaladwy sy’n cynnwys cyrff rhyngwladol, e.e. TNC a grwpiau ymgyrchu. Caiff myfyrwyr gyfle i weithio gyda staff mewn timau project bach (4 ar y mwyaf) ar senarios astudiaethau achos penodol yn cynnwys technegau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan ymarferwyr cynaladwyedd lleol. Bydd rhai o’r projectau hyn yn cynnwys cyrff cymunedol lleol.

Learning outcomes

  1. Deall gwreiddiau theori datblygiad cynaladwy

  2. Gwerthfawrogi’r cyd-destunau daearyddol gwahanol ble gellir defnyddio’r syniad o ddatblygiad cynaladwy.

  3. Deall a chofio tystiolaeth a welwyd mewn darlithoedd ac yn y maes o gyd-destunau penodol rheoli adnoddau’n gynaliadwy e.e. ynni, trafnidiaeth, twristiaeth.

  4. Deall sut y gellir defnyddio gwybodaeth wyddonol a dealltwriaeth sosio-economaidd i reoli gwahanol fathau o adnoddau byd-eang mewn dull doeth.

  5. Disgrifio amrywiaeth o ddulliau ac arfau a ddefnyddir i reoli a monitro cynaladwyedd.

  6. Datblygu’r sgiliau tîm project a’r ddealltwriaeth sydd ynghlwm ag ymarfer datblygiad cynaladwy.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Exam 40
Coursework Assignment 30
Computer Workshop Assessment 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Darlithoedd (10 x 2 awr).

 
 

Tiwtorialau unigol (sesiwn hanner awr i grŵp bach neu unigolyn) i fonitro cynnydd a dealltwriaeth ac i gefnogi paratoadau’r myfyrwyr at yr asesiad ar ddiwedd y modiwl.

 
 

Ymweliadau maes (2 x 4 awr yn ddelfrydol) gyda rhywfaint o gyfraniad gan swyddogion lleol yn y maes.

 
 

Gweithdai myfyrwyr dan arweiniad staff (10 x 1 awr)

 
 

Darllen cyfeiriedig, ymchwil ar y we ac amser yn y llyfrgell, etc.

 

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: