Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-2015:
Gwaith Maes: Daeryddiaeth

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Graham Bird

Overall aims and purpose

Cwrs gwaith maes wythnos o hyd yn y DU yw’r modiwl hwn, ac mae'n bosib y bydd yn cynnwys gwaith maes preswyl. Bydd myfyrwyr yn mynd ar gyfres o ymweliadau maes, fydd yn archwilio’r modd y mae pobl wedi ymelwa ar yr amgylchedd, gan gyfeirio’n benodol at adnoddau’r ddaear a’r diwydiannau cloddio. Nod y modiwl yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio dulliau damcaniaethol a thechnegol yn y maes a deall sut mae prosesau naturiol a sosio-economaidd, a ellir eu hystyried yn rhai 'cyffredinol', wedi eu cyflyru gan natur gymdeithasol ac amgylcheddol lle penodol. Fel rhan greiddiol o’r modiwl, bydd gofyn i fyfyrwyr ddysgu sgiliau astudio yn y maes er mwyn arsylwi a chasglu data meintiol ac ansoddol.

Course content

 1. Cyd-destun daearegol y broses o ffurfio adnoddau’r ddaear
 2. Defnyddio adnoddau’r ddaear: yn cynnwys, rhywfaint neu’r cwbl o’r canlynol: glo, metelau cyffredin, mawn, caolin,
 3. Effeithiau amgylcheddol defnyddio adnoddau.
 4. Perthynas sosio-economaidd defnyddio adnoddau: twf a dirywiad.
 5. Dulliau o adfywio sosio-economaidd.
 6. Materion yn ymwneud â chynllunio wrth adfywio.

Assessment Criteria

threshold

Mae gan y myfyriwr ddealltwriaeth sylfaenol o’r egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol am y pwnc. Trafodir gwybodaeth berthnasol mewn dyfnder sylfaenol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig. Nodir mwyafrif y materion allweddol, ond efallai bod rhai bylchau o ran dealltwriaeth. Nid yw’r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer wedi ei ddatblygu’n effeithiol.

good

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth gadarn am y pwnc, y gallu i gyfrannu’n adeiladol at y ddadl a’r gallu i ysgrifennu adroddiadau craff gyda dadleuon da. Yn cyflwyno gwybodaeth yn ddisgrifiadol yn yr aseiniadau a’r tasgau ysgrifenedig.

excellent

Mae’r myfyriwr yn dangos gwybodaeth drylwyr am y pwnc a gallu amlwg i ddod ag amrywiol elfennau'r deunydd cwrs ynghyd. Tystiolaeth o ddarllen cefndirol. Nid oes unrhyw feysydd pwysig wedi eu hepgor ac mae’r myfyriwr yn dangos y gallu i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth berthnasol yn feirniadol. Arddull gyflwyno eglur, gryno a ddisgrifiadol yn yr aseiniad a’r tasgau ysgrifenedig.

Learning outcomes

 1. Gallu enghreifftio ac asesu effaith defnyddio adnoddau’r ddaear ar amgylcheddau ffisegol a chymdeithasol.

 2. Dealltwriaeth ymarferol o ddulliau ymchwil maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol.

 3. Dangos agwedd feirniadol a dadansoddol tuag at yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd a reolir.

 4. Gwerthfawrogi'r berthynas rhwng amgylcheddau naturiol a dynol sydd o fudd i'r naill a'r llall

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Tasg 1 10
Tasg 2 10
Tasg 3 10
Project write-up 60
Group presentation 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 3
Seminar

Group presentations

4
Private study 145
Fieldwork

Ymweliadau maes: 5 ymweliad diwrnod, tua 8 awr yr un. Disgwylir y bydd y modiwl hwn yn cynnwys cwrs maes preswyl.

48

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Employ appropriate social-survey methods.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Resources

Resource implications for students

Students will need to provide their own meals (except breakfast) whilst on fieldwork. Clothing and footwear appropriate for fieldwork.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-2015.html

Courses including this module