Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-3013:
Daearyddiaeth Ddynol Gyfoes

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Eifiona Lane

Overall aims and purpose

Mae hyn yn fodwl 10 credyd sydd yn seiliedig ar ymchwil yr unigolyn ac yn galluogi’r myfyriwr i ymchwilio yn ddwfn i mewn i fater cyfoes mewn Daearyddiaeth Ddynol, a hynny ar ffurf ymchwil o lenyddiaeth. Cynhelir y modwl yn semester 2 a chynnyrch y gwaith cwrs fydd traethawd a phoster academaidd ar y pwnc ymchwil. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio yn ddwfn i’w pwnc dewisol ; fe fydd hyn yn seiliedig ar ymgynghoriad a thrafodaeth gyda’r cydlynydd modwl. Gall hyn adlewyrchu diddordebau’r unigolyn neu fod wedi ei gynnig gan y cydlynydd. Rhoddir gysidraeth i faterion ar lefel bydol ond gyda phwyslais ar faterion Ewropeaidd a lleol. Dylai’r prosiect fod yn wahanol i’r hyn ddewiswyd fel testun prosiect Anrhydedd y myfyriwr.

Dylai myfyrwyr ddangos mynediad at amrediad o adnoddau gan gynnwys cyfnodolion academaidd wedi’u canoli , testunau ar ffurf electroneg yn ogystal â phrint, ynghyd ag ystod eang o adroddiadau yn y wasg ac ar y rhyngrwyd.

Course content

Mae’r modwl hwn yn rhedeg yn semester 2 ac yn galluogi’r myfyriwr i wneud ymchwil unigol llenyddol ar fater cyfoes mewn daearyddiaeth ddynol. Caiff canlyniadau’r ymchwil eu cyflwyno ar ffurf traethawd a thrwy greu poster. Mae’r dystiolaeth weledol yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa o gyfoedion o’r modwl. Rhaid defnyddio ystod briodol o ffynonellau i gynnal yr ymchwil a dylai’r prosiect fod yn wahanol o’r hyn ddewisir fel pwnc Prosiect Ymchwil Anrhydedd y myfyriwr. Dewisir y pwnc gan y myfyrwyr, thrwy ymgynghoriad gyda chydlynydd modwl.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (Safon Pasio : D- i D+) a. Dim esgeulustod neu wybodaeth anghywir o ran sgiliau trefnu gwybodaeth b. Peth deallusrwydd o elfennau damcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol. c. Cyfuno ysbeidiol o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg.
ch.Defnydd o lenyddiaeth brimaidd.

good

Da (Safon Ganolog i safon uchel Pasio: C- I B+) a. Peth neu’r rhan fwyaf o wybodaeth a sgiliau cyflwyno gwybodaeth wedi’u harddangos yn glir b. Gafael da/ gweddol ar elfenneu ddamcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol c. Integreiddiad da / gweddol o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg. ch .Tystiolaeth o ddefnydd sgiliau gwerthusol a chreadigol
d. Defnydd critigol o lenyddiaeth brimaidd a llenyddiaeth eraill rhoddir yn y ddarlith.

excellent

Gwych (Safon wych Dosbarth Cyntaf: A- i A**) a. Perfformiad caboledig , medrus dros ben . b. Y wybodaeth ymchwil wedi’u harddangos yn gywir. c. Gafael gwych o elfenneu ddamcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol ch. Integreiddiad da o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg. d. Tystiolaeth gref o ddefnydd sgiliau gwerthusol a chreadigol
dd. Defnydd critigol o lenyddiaeth brimaidd a llenyddiaeth eraill rhoddir yn y ddarlith., y tu hwnt i’r disgwyl.

Learning outcomes

 1. I ddeall sut mae’r mater wedi ei phortreadu a’i chynrychioli gan y cyfryngau

 2. I fedru cyflwyno ymchwil i gynulleidfa o gyfoedion , yn weledol ac ar lafar.

 3. I ddangos y gallu i arfarnu llenyddiaeth briodol yn gritigol

 4. I ddeall mater daearyddol penodol mewn dyfnder

 5. I arddangos y gallu i gynnal ymchwil

 6. I ddangos defnydd priodol o ffynonellau

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad traethawd 60
Poster presentation of theme 20
CYFLWYNIAD UNIGOL 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Cyflwyno'r poster a'r ymchwil ar lafar hefyd.

2
Tutorial

8 X 1 awr sesiynau ymghyngoriad unigol. S.Pierce 4 awr, E Thomas Lane 4 awr. Hyn yn galluogi'r myfyriwr i ffocysu at bwnc penodol a fireinio'r thema.

8
Workshop

Gweithdy gyda staff Llyfrgell y Brifysgol ar ffynnonellau gwybodaeth.

2
Lecture

Darlithoedd 3 x 1 awr

3
Workshop

Cyflwyniad i'r modwl

2
Workshop

Gweithdai dylunio posteri a sut i ddewis thema.

4
Private study 79

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

Rheolio proses : 1. Trefnu - gallu cyd-lynnu a gweinyddu gwaith yn effeithiol 2. Blaenoriaethu -gallu gosod tasgau yn ol lefelau pwysigrwydd 3.Cynllunio -gallu pennu amcanion cyraeddadwy a threfnu'r gweithredu angenrheidiool gan ddefnyddio technegau SMART GOAL . 4. Rheoli cymhlethdodau- gallu delio gyda sefyllfaeoedd amwys a chymhleth a'u canlyniadau 5. Gwneud penderfyniadau-gallu penderfynu’n bendant, yn glir a chyflym ar ddull gweithredu o blith nifer o opsiynau 6. Gwerthuso- gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd 7 Annibyniaeth – gallu gweithio ar lefel briodol heb oruchwyliaeth 8 Hyblygrwydd– gallu ymateb yn gadarnhaol i newid mewn amgylchiadau a sialensiau newydd . 9Agwedd gadarnhaol – ymwneud â’ch gweithle, eich cydweithwyr a’ch baich gwaith yn optimistaidd a blaengar 10 Goddef straen – gallu parhau’n effeithiol dan bwysau 11. Parodrwydd i ddysgu– ymrwymo i ddysgu parhaus a datblygiad proffesiynol er mwyn cyflawni anghenion eich gwaith a’ch bywyd . Detholwyd y meini prawf hyn o ddadnsoddiad sgiliau ac ansawdd Gwobr Cyflogadwydd Prifysgol Bangor a defnyddir hwy trwy ganiatad.

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: