Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCM-4025:
Traethawd hir

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

60 Credits or 30 ECTS Credits

Semester 3

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

  1. Galluogi i fyfyrwyr roi'r sgiliau dadansoddol, ymchwil a gwybyddol ar waith, a ddatblygwyd yn ystod semester un a dau.
  2. Galluogi i fyfyrwyr ymgymryd â darn sylweddol o ymchwil neu gyfieithiad ymarferol estynedig, gan roi gwybodaeth hanfodol ar gyfer astudiaeth bellach ar lefel MPhil neu ddoethurol.
  3. Galluogi i fyfyrwyr gael gwybodaeth ddofn o faes yn gysylltiedig â'r cwrs a datblygu eu syniadau a'u sgiliau ymchwil yn annibynnol.

Course content

Gyda chyfarwyddyd, gofynnir i fyfyrwyr ddewis testun eu hunain i'w ymchwilio ymhellach, testun estynedig i'w gyfieithu i'r iaith maent yn arbenigo ynddi neu destun ymchwil cymharol mewn dwy o'r ieithoedd maent yn arbenigo ynddynt. Mewn achos traethawd estynedig uchafswm o 20,000 o eiriau, wedi'i seilio ar ymchwil, bydd disgwyl iddynt fel rheol gynhyrchu darn a ymchwiliwyd yn annibynnol a fydd yn adlewyrchu a phrofi'r wybodaeth a'r sgiliau maent wedi eu meithrin yn ystod y modiwlau hyfforddedig. Gall y testun a ddewisir fod yn benodol i un diwylliant neu ffurf gymharol. Gyda'r dewis cyfieithu estynedig, bydd yn ofynnol i'r myfyriwr gyflwyno cyfieithiad 12,000 o eiriau o destun o'i ddewis (ymgynghorir ar ddewis y testun hwn gyda'r goruchwyliwr perthnasol) ac wedyn esboniad manwl 8,000 o eiriau lle eglurir strategaethau, theorïau a dewisiadau cyfieithu perthnasol.

Assessment Criteria

threshold

C- - C+: Crynhoi ysgolheictod perthnasol mewn maes; gallu adnabod y gwrthddadleuon amlycaf; dogfennu'r rhan fwyaf o ffynonellau'n gywir; strwythuro esboniad a dadleuon yn glir; darparu dewisiadau cyfieithu sy'n briodol ac eto sydd wedi'u cyfiawnhau'n llac neu'n ymddangos yn fympwyol.

good

B- - B+: Gallu defnyddio syniadau gwreiddiol, ond ddim yn edrych ar neu'n cydnabod eu harwyddocâd llawn bob amser; dangos dealltwriaeth feirniadol o'r ysgolheictod perthnasol yn y maes; strwythuro esboniad a dadleuon yn glir; darparu dewisiadau cyfieithu sy'n cyfateb i faterion damcaniaethol/beirniadol perthnasol.

excellent

A- - A+: Cyflwynir y gwaith i safon a fyddai'n dderbyniol i'w gyhoeddi mewn cyfnodolyn arbenigol priodol; mae'n dangos dealltwriaeth feirniadol o ysgolheictod perthnasol, ac yn rhoi syniadau gwreiddiol yng nghyd-destun yr ysgolheictod hwnnw. Mae'n rhoi dewisiadau cyfieithu gwreiddiol a medrus sy'n rhoi sylw i faterion damcaniaethol / beirniadol.

Learning outcomes

  1. Rheoli deunydd ac amser yn effeithiol wrth gynhyrchu darn sylweddol o waith ymchwil annibynnol.

  2. Y gallu i roi sgiliau beirniadol, ymchwil a dadansoddol ar waith, a ddatblygwyd yn ystod semester un a dau.

  3. Dadlau achos yn argyhoeddiadol, gan ddangos dyfnder gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o'r testun a ddewiswyd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
dissertation 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
 
  1. Cyfarfodydd un-i-un gyda'r goruchwyliwr a ddaw i gyfanswm o fan leiaf 8 awr. Gellir trefnu cyfarfodydd ychwanegol neu gyswllt e-bost.
  2. Llunnir cynllun manwl i gynorthwyo â rheoli amser a chynnydd.
 

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: