Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCM-4027:
Portffolio Ol-radd S1

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

  1. Hwyluso llwybr myfyrwyr ôl-raddedig lefel-M yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau sy'n dymuno dilyn astudiaethau rhyngddisgyblaethol ac/neu ddilyn modiwlau dysgu yn ymwneud â sgiliau sy'n cael eu cynnig trwy'r Coleg.
  2. Datblygu ymhellach ymwybyddiaeth feirniadol o ymchwil ar lefel-M trwy baratoi a chwblhau portffolio sy'n cynnwys darn(au) hwy o safon uchel ar bwnc ymchwil priodol i'w bennu gan y myfyriwr a'r tiwtor.
  3. Rhoi i fyfyrwyr yr ymwybyddiaeth feirniadol a'r sgiliau ysgolheigaidd sy'n ei gwneud yn bosib iddynt ymwneud ar lefel uchel â maes ymchwil a ddewiswyd ganddynt.

Course content

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr ôl-raddedig i wneud ymchwil ar lefel uwch trwy wneud darnau hwy o ysgrifennu mewn maes ymchwil a bennir gan y myfyriwr a'r tiwtor. Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i'r myfyriwr ôl-raddedig i gyflwyno portffolio gwaith ymchwil annibynnol (dan oruchwyliaeth tiwtor) sy'n mynd i'r afael â thestun na fyddai efallai ar gael o fewn yr ystod bresennol o fodiwlau ôl-raddedig craidd a dewisol a gynigir gan yr Ysgol gartref o fewn y Coleg. Cytunir ar ffurf ddeallusol y portffolio gan y tiwtor a'r myfyriwr a bydd yn gyfle delfrydol i ddangos ymarfer ysgolheigaidd y myfyriwr: Y gallu i saernio darn(au) ysgrifenedig trefnus sy'n ffrwyth ymchwil fanwl; y gallu i gadw at arferion nodi a chyfeirio ysgolheigaidd; y gallu i ymwneud ar lefel uwch ag agweddau beirniadol ar y maes ymchwil a ddewiswyd; y gallu i lunio dadl ar lefel uwch.

Assessment Criteria

threshold

C- - C+: Peth dystiolaeth o ddarllen sylweddol a pherthnasol, ond dim ond ychydig o ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad. Dealltwriaeth gyfyngedig o oblygiadau rhai o'r materion ynghlwm â'r maes ymchwil a ddewiswyd.

good

B- - B+: Ymdriniaeth gynhwysfawr o'r maes ymchwil a ddewiswyd. Trefn a fframwaith da iawn. Dadansoddiad beirniadol cyson ar lefel uwch o'r deunydd a ddewiswyd.

excellent

A- - A*: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad soffistigedig a sylweddol o gorff sylweddol o ymchwil. Gwerthfawrogiad cymhleth a soffistigedig o'r mwyafrif o faterion ynghlwm â'r maes ymchwil a ddewiswyd.

Learning outcomes

  1. Deall a thrafod ar lefel uwch ac yn gyson agweddau ar y maes ymchwil a ddewiswyd ganddynt.

  2. Ystyried gwahanol agweddau beirniadol ar y maes ymchwil a ddewiswyd ganddynt.

  3. Dangos ymwybyddiaeth o'r rhyngberthynas rhwng testun, cyd-destun, awduraeth a throsglwyddo testun, lle bo hynny'n briodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
100

Teaching and Learning Strategy

Hours
 
  1. Cyfarfodydd goruchwylio unwaith y pythefnos gan aelod o'r staff academaidd sydd â chymwysterau priodol ynghylch y maes astudio a ddewiswyd.

2.Presenoldeb mewn cyflwyniadau perthnasol gan staff academaidd PB a siaradwyr gwadd.

  1. Cyflwyniadau ysgrifenedig ffurfiannol heb eu hasesu yn ystod y semester.
 

Courses including this module

Optional in courses: