Coronavirus (COVID-19) update

Module LCS-1002:
Sbaeneg Uwch 2

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Gwella sgiliau cyfieithu a darllen a deall myfyrwyr drwy astudio testunau sy'n amrywio mewn arddull a chywair.
 2. Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu darnau ysgrifennu ar lefel uwch mewn Sbaeneg.
 3. Gwella sgiliau llafar a gwrando uwch myfyrwyr trwy ymarferion sgwrsio a deunyddiau clyweledol dethol yn amrywio mewn cywair.
 4. Gwella geirfa a chynnwys ymadroddion sy'n gymhleth yn idiomatig mewn gwaith llafar ac ysgrifenedig.
 5. Datblygu dealltwriaeth fwy cymhleth o strwythurau gramadegol ar lefel uwch, a gallu defnyddio'r cyfryw gystrawennau gramadegol mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 6. Trafod ac amddiffyn dadleuon a syniadau mewn trafodaethau grŵp ac un-i-un.
 7. Deall agweddau allweddol sy'n sail i hunaniaeth gyfoes pobl Sbaeneg eu hiaith.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill B2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Cynnwys

Mae'r modiwl hwn yn darparu parhad o LCS-1001, a'i nod yw gwella sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifenedig Sbaeneg myfyrwyr lefel uwch (ar ôl Lefel A). Mae'n cynnwys dosbarthiadau wedi'u seilio ar destun lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i wella'u sgiliau cyfieithu ac ysgrifennu, yn ogystal â dosbarthiadau llafar/gwrando, lle defnyddir ystod o gymhorthion clywedol a gweledol lefel uwch i ysgogi trafodaethau grŵp. Drwy gydol y modiwl, mae gan fyfyrwyr y cyfle hefyd i ymestyn eu gwybodaeth am feysydd gramadeg mwy cymhleth. Daw'r testunau a'r deunyddiau a ddefnyddir yn y modiwl hwn o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y cyfryngau a darnau llenyddol er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo ag amrywiol gyweiriau, yn ogystal â gwella dealltwriaeth o wahanol acenion Sbaeneg. Trwy'r deunyddiau hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn cael cipolwg ar themâu Sbaenaidd penodol a materion sy'n ymwneud â bywyd a chymdeithas gyfoes yn y gwledydd Sbaeneg eu hiaith. Cefnogir dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth trwy Bortffolio Hunan-astudiaeth gyd-gwricwlaidd.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Trothwy: Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

50-69%: Da: Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

70+%: Rhagorol: Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Dangos hyder wrth dynnu gwybodaeth a gyflwynir mewn ffynonellau Sbaeneg a'i defnyddio i ateb cwestiynau yn yr iaith darged.

 2. Deall a chyfieithu testunau ysgrifenedig mwy heriol, yn amrywio o ran arddull a chywair.

 3. Cynhyrchu Sbaeneg cywir ac sy'n gywir yn idiomatig.

 4. Defnyddio strwythurau gramadegol ar lefel uwch mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

 5. Sgwrsio a gwrando ar Sbaeneg (yn cynnwys gwahanol acenion), ei deall, ac ymateb iddi mewn cyd-destun rhyngweithiol.

 6. Defnyddio meysydd geirfa newydd a mynegiant idiomatig mwy cymhleth mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

 7. Archwilio a gwerthuso rhai o'r themâu a'r dadleuon allweddol sy'n cael lle blaenllaw mewn diwylliant gyfoes Sbaenaidd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwrando ar fideo a'i ddeall 25
Arholiad llafar 25
Arholiad 2 awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

4 seminar (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos. 1 awr ychwanegol (trwy gyfrwng y Gymraeg) pob wythnos.

55
Private study 145

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Resources

Reading list

Casgliad gramadeg (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad wedi'i seilio ar destunau (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad sgyrsiau llafar (a ddarperir gan y darlithydd)

Adnoddau Dysgu Eraill: Disgwylir i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y modiwl hwn gwblhau Portffolio Hunan-astudiaeth cyd-gwricwlaidd yr Ysgol. Mae'r portffolio hwn yn annog myfyrwyr i ddarllen papurau newydd Ffrangeg/Sbaeneg a gwylio teledu Sbaeneg a ffilmiau Sbaeneg yn rheolaidd; dylent hefyd ddarllen un nofel Sbaeneg bob semester. Dylai myfyrwyr gwblhau un portffolio ar gyfer Sbaeneg bob semester.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: