Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-2001:
Dulliau Ymchwil III

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Nia Griffith

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y dulliau ymchwilio a dadansoddi data a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf. Mae’r modiwl yn ymdrin â deall data, priodweddau seicometreg holiaduron a mesurau seicolegol; dibynadwyedd a dilysrwydd; cydberthyniad ac atchweliad a dulliau ansoddol. Mae cynnwys y modiwl hwn yn cwmpasu llawer o sgiliau craidd sydd eu hangen yn unol â chanllawiau BPS ar gyfer gradd achrededig ac yn rhagofyniad ar gyfer y modiwl dulliau ymchwil ac ystadegau 4

Gan fod y modiwl hwn yn canolbwyntio ar uwch dechnegau ystadegol, disgwylir i fyfyrwyr feddu ar TGAU mathemateg a dealltwriaeth ddigonol o'r cysyniadau a astudiwyd yn y modiwl dulliau ymchwil yn y flwyddyn gyntaf.

Mi fydd y modiwl yma yn ymestyn eich sgiliau a hyder wrth fynd i'r afael â dylunio ymchwil a dadansoddi data, ac yn hanfodol er mwyn eich paratoi ar gyfer eich traethawd hir yn y 3edd flwyddyn.

Course content

Cyflwyniad i'r modiwl ac adolygu pynciau craidd Dylunio holiadur – rhan 1 Dylunio holiadur – rhan 2 Cydberthynas a cydberthyniad rhannol Atchweliad I; Un rhagfynegydd Atchweliad II: Rhagfynegydd lluosog Ymchwil Ansoddol I: beth yw hwn? Ymchwil Ansoddol II: Sut i gasglu’r math yma o ddata? Ymchwil Ansoddol III: Sut i ddadansoddi’r math yma o ddata? Adolygu arholiad a'r canllawiau ar ysgrifennu eich adroddiad ymchwil

Assessment Criteria

threshold

• Ateb digonol i’r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd a deunydd darllen sylfaenol. • Dim datblygu gwirioneddol ar ddadleuon. • Wedi ei drefnu a’i gynllunio’n dda.

good

• Ymdriniaeth weddol gynhwysfawr. • Dealltwriaeth dda o’r deunydd ac o faterion damcaniaethol. • Wedi ei drefnu a’i gynllunio’n dda. • Wedi ei ysgrifennu’n glir.

excellent

• Ymdrin â'r maes yn gynhwysfawr a chywir. • Ymdriniaeth dreiddgar â materion damcaniaethol. • Dadleuon gweddol gryf wedi eu hysgrifennu'n dda. • Dadleuon a mynegiant clir.

Learning outcomes

 1. Datblygu hyder wrth cyflwyno gwybodaeth seicolegol ar lafar

 2. Perthnasu dealltwriaethau damcaniaethol o fethodoleg a dulliau ymchwil i brofiadau byw, wrth gymryd rhan mewn ymchwil fyw o fewn yr ysgol.

 3. Dehongli dadansoddiadau ystadegol a dulliau ymchwil trwy lunio cwestiynau ymchwil, dewis/gwneud dadansoddiadau a llunio graffiau o ddata a dehongli canfyddiadau'n seiliedig ar y data a gesglir.

 4. Dangos y gallu i weithio'n gynhyrchiol fel rhan o dîm drwy gyfrannu, o fewn rôl cyfranogwr ymchwil, at yr ymchwil a gynhaliwyd o fewn ysgol Seicoleg.

 5. Deallt y gwahaniaeth rhwng dulliau ansoddol a menintiol wrth gasglu a dadansoddi’r mathau yma o ddata.

 6. Dangos dealltwriaeth o sail profion seicolegol a sut cânt eu defnyddio a lluniadau cysylltiedig yn cynnwys dibynadwyedd, dilysrwydd a phwêr didoli.

 7. Defnyddio eu gwybodaeth am gysyniadau profion seicolegol i greu a gwerthuso holiadur seicometreg. Dadansoddi eitemau unigol o ran eu dibynadwyedd a’u pwêr didoli.

 8. Dangos y gallu i gyfathrebu ymchwil gwyddonol ar lafar ac ar bapur.

 9. Defnyddio eu gwybodaeth am gysyniadau methodolegol i werthuso a deall materion sy'n ymwneud â chynllunio ymchwil, rhesymeg profi damcaniaethau, casglu a dehongli data.

 10. Defnyddio eu gwybodaeth am ddulliau ymchwil ac ystadegau i ddadansoddi setiau data â llaw ac ar gyfrifiadur (yn cynnwys dewis dadansoddiadau priodol yn seiliedig ar ddamcaniaethau astudiaethau), cynhyrchu graffiau o ddata a dehongli canlyniadau yng nghyd-destun y damcaniaethau.

 11. Cymryd rhan mewn ymchwil seicolegol parhaus trwy’r rhaglen SONA, yn ogystal ag aseiniadau gwaith cartref yn gysylltiedig ag arbrofion.

 12. Ymarfer casglu, trawsgrifio a dadansoddi data ansoddol. A sut i ysgrigennu’r data yma i fyny ar gyfer adroddiad ymchwil.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Adroddiad Ymchwil 30
Arholiad Terfynol 30
POPPS Participation 2
SONA 1 2.5
POPPS Small Roles 4
POPPS PS1 5
POPPS PS2 5
POPPS IMP1 2
IMP2 2
SONA 2 2.5
Arholiad Ganol Tymor 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Two hour weekly lecture

22
Private study 156
Workshop

Sesiynau labordy (Maclab)

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/pcc-2001.html

Reading list

Dancey & Reidy (6th Edition) Statistics without maths for psychology Field (4th Edition) Discovering Statistics Using SPSS

Courses including this module

Compulsory in courses: