Coronavirus (Covid-19) Information

Module QCL-4479:
Traethawd Hir MArts

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

60 Credits or 30 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Sarah Cooper

Overall aims and purpose

Mae'r traethawd hir 20,000 o eiriau'n galluogi'r myfyrwyr i ystyried cwestiwn ymchwil a datblygu darn sylweddol o ymchwil wreiddiol unigol i lefel uwch, er mwyn ymdrin â'r cwestiwn hwnnw. Pennir goruchwyliwr i bob myfyriwr, sef aelod staff sydd â diddordebau ymchwil tebyg i rai'r testun a drafodir yn y gwaith. Bydd y goruchwyliwr yn ymdrin â'r myfyriwr i wella eu gallu i ystyried cwmpas, methodoleg a chynnwys y traethawd hir, a rhoddir cyngor iddynt trwy gydol yr amser y byddant yn gwneud y gwaith ymchwil. Bydd y traethawd hir yn ddarn sylweddol o waith ysgrifenedig, ac yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu project ymchwil annibynnol.

Amcanion:
• Galluogi myfyrwyr i wneud darn sylweddol o ddysgu ac ymchwil annibynnol estynedig.
• Atgyfnerthu sgiliau allweddol ymchwilio, dadansoddi beirniadol ac ysgrifennu academaidd.
• Galluogi myfyrwyr i lunio project ymchwil ymarferol eu hunain, nodi a defnyddio corff perthnasol o dystiolaeth a chynhyrchu dadl estynedig yn ysgrifenedig.

Course content

Gall testunau amrywio, yn dibynnu ar ddewisiadau myfyrwyr a rhaglen y radd. Maent yn ymwneud ag ystod eang o faterion mewn ieithyddiaeth, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol i raglen y radd y mae'r myfyriwr wedi cofrestru arni. Bydd testunau'n cynnwys, ymhlith eraill, ymchwil mewn Ieithyddiaeth Wybyddol, Dwyieithrwydd, Caffael Iaith, Datblygiad Iaith, a dysgu Saesneg fel iaith dramor (TEFL). Bydd y rhan fwyaf o bynciau yn cynnwys casglu a dadansoddi data, ond ni fydd y posibilrwydd o ddefnyddio data presennol neu wneud adolygiad estynedig o lenyddiaeth yn cael ei eithrio os yw'n berthnasol i'r pwnc, ac y cytunir ar hynny â'r goruchwyliwr. Mae’r Ysgol yn gwneud pob ymdrech i oruchwylio unrhyw bwnc y mae myfyrwyr yn ei ddewis, ond yn yr achos prin nad ydy’r Ysgol â’r gallu i oruchwylio pwnc, yna gofynir i fyfyrwyr ddewis pwnc arall.

Dim ond myfyrwyr sydd eisiau casglu data yn ymwneud â phlant neu oedolion sy’n agored i niwed sydd angen prawf DBS (gwelwch isod).”

Assessment Criteria

threshold

C:
Gall y myfyriwr ddangos y lefel isaf dderbyniol o ddealltwriaeth o'r maes y maent wedi dewis ymchwilio iddo; ac wedi cyrraedd y safon isaf sy’n dderbyniol o ddealltwriaeth ac/neu wybodaeth yn yr holl ddeilliannau dysgu.
Rhaid i'r ateb ddangos tystiolaeth o beth astudiaeth gefndir o ffynonellau.
Rhaid i'r ateb fod yn berthnasol i'r testun ymchwil a ddewiswyd.

good

B:
Rhaid i'r data ac/neu adolygiad llenyddiaeth gael ei gasglu, ei drefnu a'i ddadansoddi â gofal, ni ddylai gynnwys camddealltwriaeth a gwallau o ran cynnwys na deunydd amherthnasol, a rhaid dangos dealltwriaeth o rai o'r problemau sy'n gysylltiedig â chasglu data ac/neu baratoi adolygiad llenyddiaeth.
Rhaid i'r ateb ddangos safon well na'r cyffredin o wybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i'r ateb ddangos tystiolaeth o gefndir o ffynonellau gwreiddiol. Rhaid i honiadau gael eu cefnogi gan gyfeiriad at theori ac/neu ymchwil empirig. Rhaid i'r ateb ddangos tystiolaeth o feddwl yn ddadansoddol. Rhaid i'r ateb gynnwys fframwaith rhesymegol y cedwir ato ar y cyfan; rhaid i gysylltiadau rhwng rhannau dilynol fod yn hawdd eu dilyn ar y cyfan. Bydd myfyrwyr wedi cyrraedd safon well na’r cyffredin o ddealltwriaeth ac/neu wybodaeth yn yr holl ddeilliannau dysgu.

excellent

A: Mae'r myfyrwyr wedi dangos dealltwriaeth drylwyr o'r maes y maent wedi dewis ymchwilio iddo, o ran cynnwys a theori - Rhaid i'r data ac/neu adolygiad llenyddiaeth gael eu gwerthuso'n feirniadol mewn dull rhesymegol; gallu defnyddio cysyniadau'n glir a chywir; dangos tystiolaeth o feddwl yn feirniadol; dadl glir a rhesymegol; a dangos medrusrwydd o ran cyfathrebu, heb unrhyw ddeunydd amherthnasol a gwallau iaith ac atalnodi.
Rhaid i'r ymchwil ddangos gwreiddioldeb o ran eglurhad a dealltwriaeth; dylai syniadau'r awdur ei hun fod yn gwbl amlwg. Rhaid i'r ymchwil ddangos fframwaith clir lle mae pob cam dilynol wedi’i gysylltu’n fanwl ac mewn modd synhwyrol ac y dywedir yn fanwl wrth y darllenydd pam y mae’r rhannau hyn yn berthnasol i’r astudiaeth. Rhaid i'r ymchwil ddangos tystiolaeth glir o ddarllen ffynonellau gwreiddiol yn helaeth. Bydd myfyrwyr wedi cyrraedd safon ragorol o ddealltwriaeth ac/neu wybodaeth yn yr holl ddeilliannau dysgu.

Learning outcomes

 1. Bydd myfyrwyr yn gallu cynhyrchu a chynnal dadl soffistigedig ac estynedig yn ysgrifenedig.

 2. Bydd myfyrwyr yn gallu dangos tystiolaeth o ddarllen beirniadol i safon uwch sy'n ystyried nifer o ddarnau o waith ymchwil ysgrifenedig mewn dull priodol a thrylwyr.

 3. Bydd myfyrwyr yn gallu llunio project ymchwil ymarferol soffistigedig o'u heiddo eu hunain gyda sgôp sylweddol iddo

 4. Bydd myfyrwyr yn gallu nodi a defnyddio corff perthnasol o dystiolaeth i safon uwch.

 5. Bydd myfyrwyr yn gallu ymwneud â darn sylweddol o ymchwil academaidd, unigol ar destun o'u dewis i safon uwch.

 6. Bydd myfyrwyr yn gallu dangos tystiolaeth o ystyried gwahanol ddulliau methodolegol mewn modd soffistigedig a defnyddio dulliau angenrheidiol sy'n addas i'r testun yr ymchwilir iddo.

 7. Bydd myfyrwyr yn gallu dangos tystiolaeth a dealltwriaeth soffistigedig o gyfyngiadau moesegol ar gasglu ymchwil a llunio adroddiadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ffurflen Cynnig Traethawd Hir 0
Traethawd Hir (20000 words) 100
Ymarfer 1 - Dadansoddiad Erthygl 0
Ymarfer 2 - Dadansoddiad Siarad 0
Ymarfer 3 - Dadansoddiad Traethawd Hir 0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Pennir goruchwyliwr traethawd hir i fyfyrwyr, a fydd yn darparu wyth o gyfarfodydd goruchwyliol un-i-un am hanner awr yr un. Lle bo'n bosib, cynhelir y rhain wyneb yn wyneb, ond gellir eu cynnal ar-lein o bryd i'w gilydd. Yn y cyfarfod cyntaf, gosodir amserlen o gyfarfodydd i ddod, yn ogystal â chynllun ar gyfer ymgymryd â'r project ymchwil, a'i gwblhau. Bydd y goruchwyliwr yn rhoi cefnogaeth ar sail unigol i helpu myfyrwyr i ddod yn hunan-feirniadol yn briodol a chefnogi eu hannibyniaeth gynyddol fel ymchwilwyr. Caiff goruchwylwyr eu pennu ar sail arbenigedd perthnasol, ond bydd myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau bod eu gwaith yn ymdrin â'r maes priodol. Bydd goruchwylwyr yn herio rhagdybiaethau ac yn ymestyn syniadau myfyrwyr i'r eithaf, ond byddant hefyd yn darparu arbenigedd ymchwil a chanllawiau gweithdrefnol. Bydd goruchwylwyr hefyd yn rhoi sylwadau ar un drafft o'r traethawd hir, naill ai'n llawn neu fel y cwblheir rhannau/penodau.

4
Seminar

Un awr seminar yn wythnos 1 i amlinellu’r modiwl traethawd hir trefniadaeth a chael myfyrwyr yn dechrau.

2
Individual Project

Bydd myfyrwyr yn ymwneud ag ymchwil unigol breifat (dan gyfarwyddyd ei oruchwyliwr) ac ysgrifennu am hyn wedyn i gynhyrchu eu traethawd hir.

563
Private study

Students will complete 3 exercises designed to enhance their critical skills, and awareness of the depth and length required for a masters level research project.

30
Tutorial

Students will meet with the module convenor after submitting potential research questions for advice on selecting one and turning it into a proposal.

1

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Research skills - students will be able to undertake advanced independent research, involving formulating a research question, identifying and deploying appropriate linguistic methodology (theoretical or empirical), data collection techniques (experimental or field-based), as well as the selection and application of appropriate theoretical frameworks in order to adequately analyse and interpret data.
 • Analysis & interpretation skills - students will be able to analyse and interpret data accurately and to draw appropriate conclusions based on the application of appropriate analytic and theoretical frameworks available in linguistics and English language studies.
 • Problem solving - students will be able to evidence sophisticated problem-solving skills in formulating problems (factual, empirical, theoretical) in precise terms, identifying key issues, and developing the confidence to address challenging problems using a variety of different approaches
 • Evaluation & reflection - students will be able to critically evaluate to an advanced standard a particular position, viewpoint or argument in relation to a specific area of investigation. They will be able to reflect on the efficacy of a particular approach, practice or performance, and moderate these as a consequence in order to achieve specific goals.
 • Independent investigation - students will develop the ability to plan, design and execute a highly original and significant piece of research or inquiry, either independently or as a member of a team in order to discover a specific solution to an outstanding issue or question through searching out and synthesising written, visual and oral information. Students will also develop skills of independent investigation, including interacting with peers and participants/informants.
 • Personal organisation - students will develop the ability to undertake self-directed study and learning with appropriate time-management
 • Information technology - students will develop the ability to use computing and IT skills in order to find, store, interpret and present information, to produce a range of electronic documents and to use software confidently
 • Effective communication - students will develop the ability to communicate effectively, appropriately and confidently, in a range of contexts, to different audience types, and making use of a range of supporting materials
 • Awareness of and appreciation for linguistic and cultural differences - students will develop an awareness of and an appreciation for the range and nature of linguistic and cultural diversity.
 • Proficiency in the use of English in reading, writing, speaking and/or listening - students will demonstrate proficiency in their ability to use and understand English in a range of different contexts and via different media.
 • Knowledge of EFL (English as a Foreign Language) theory and practice - students will demonstrate familiarity with core terms, issues, principles, aspects and best practices related to the teaching of English as a foreign language.
 • Understanding of the nature of bi/multilingualism - students will demonstrate familiarity with phenomena and findings relating to the nature of bilingual and multilingual individuals and communities.
 • Knowledge of linguistic theory and application - students will demonstrate a detailed knowledge of terms, issues, principles, aspects and best practices related to the study of human language and linguistics.
 • Understanding of the nature and organisation of language - students will demonstrate detailed knowledge of observations and findings relating to various aspects of linguistic phenomena and organization.
 • Understanding the nature of commonalities and differences across languages - students will demonstrate detailed knowledge of phenomena and findings relating to universals and diversity exhibited by and across languages.
 • Knowledge of the relationship between language and society, culture, and/or embodied experience - students will demonstrate detailed knowledge of phenomena and findings relating to the complex interdependent relationship between language, society culture and/or embodied experience.
 • Knowledge of the relationship between language and mind/brain - students will demonstrate detailed knowledge of phenomena and findings relating to the complex interdependent relationship between language and mind/brain.
 • Knowledge of the nature of language origins, change and use - students will demonstrate detailed knowledge phenomena and findings relating to the nature of language origins, the way language changes, and factors involved in and affecting language use.

Resources

Resource implications for students

Dim

Reading list

Wneith ddarllen perthnasol amrywio am bob myfyriwr achos y amrywiaeth pwnc bod ymchwilio. Wneith goruchwyliwr helpu myfyrwyr i adnabod llenyddiaeth perthnasol.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: