Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCP-1006:
Cyflwyniad Astudiaethau Iechyd

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Sara Louise Wheeler

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl yma’n darparu cyflwyniad trawsddisgyblaethol i astudiaethau iechyd, gan gynnwys cymdeithaseg iechyd a salwch, a hefyd faterion polisi iechyd a chymdeithasol cyfoes sy’n ymwneud ag iechyd a lles (wellbeing). Am fwy o wybodaeth gweler ‘cynnwys y cwrs’.

Course content

Mi fydd y cwrs yn cychwyn trwy ystyried cysyniadau o iechyd ar draws diwylliannau gwahanol a thrwy amser. Mi fyddwch yn dysgu am ddiffiniadau o iechyd, modelau iechyd, a’r gwahanol ffyrdd y mae salwch wedi cael, ac yn cael, ei chanfod a’i thrin mewn cyd-destun byd-eang. Caiff materion o ansicrwydd ac amheuaeth feddygol ei archwilio i’ch galluogi i feddwl yn feirniadol am gysyniadau a diffiniadau yng nghyd-destun iechyd a salwch.

Byddem hefyd yn ystyried rhan y cyfryngau torfol mewn siapio disgwrs am iechyd. Byddech yn dysgu am y strwythurau, sefydliadau a mudiadau byd-eang sy’n ymwneud â iechyd, a’r rhannau maent yn chwarae mewn delio hefo materion sydd o gyd-bwysigrwydd iddynt, er enghraifft: epidemigion a pandemigion, rhyfeloedd ac ymfudiad, a phoblogaethau sy’n heneiddio. Mi wnawn ni wedyn troi ein sylw at y cyd-destun DU ac ystyried esblygiad y wladwriaeth les a genedigaeth y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Yng nghyd-destun y cefndir hanesyddol, wnawn ni hefyd archwilio effaith datganoli, ideoleg wleidyddol, a beichiau economaidd, cyn troi ein sylw at y dyfodol, gan ystyried beth fydd yn digwydd i’r GIG a darpariaethau lles, o ystyried y sefyllfa gyfoes fyd-eang.

Byddem hefyd yn ystyried penderfynyddion ac anghydraddoldebau iechyd. Gan ddechrau yng nghyd-destun y DU hefo’r adroddiad Black a’r adolygiadau dilynol cyhoeddwyd am effaith y wladwriaeth les esblygiadol, mi wnawn ni hefyd ystyried y disgwrs byd-eang cyfoes am anghydraddoldebau iechyd. Wnawn ni wedyn ddefnyddio’r dull astudiaethau achos i archwilio materion iechyd a lles cyfoes. Caiff pynciau i’w trafod ei gadw’n hyblyg er mwyn i ni fedru ymateb i faterion newydd sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, mi all pynciau i’w trafod cynnwys:

• Ffenomena iechyd cyfoes megis zika;

• Datblygiadau'r technolegau genetig newydd a’i goblygiadau cymdeithasol, diwylliannol a cyfreithiol;

• Technolegau meddygol - eu hymgorfforiad a goblygiadau bywgraffyddol;

• Newidiadau yn disgyrsiau iechyd o fai a chyfrifoldeb;

• Agweddau gwahanol a newidiol tuag at sylweddau seicoweithredol;

• Materion iechyd a lles ‘cuddiedig’, megis: y fasnach rhyw a chaethwasiaeth mewn cyd-destun byd-eang.

Assessment Criteria

C- to C+

C- i C+ (C- i C+)

Bydd myfyriwr C- i C+ yn gallu gwneud y canlynol:

Dangos dealltwriaeth o’r cysyniad o benderfynyddion iechyd, a dangos dealltwriaeth lawn o'r perthynas hefo anghydraddoldebau mewn iechyd.

Disgrifio nifer o’r prif theorïau a chysyniadau sy’n sylfaenol i astudiaethau iechyd a dangos gwybodaeth dda o ffactorau sydd yn dylanwadu ar polisïau iechyd.

Trafod ystyron y cysyniad o ‘iechyd’, ac ystyried yr amrywiaeth o drafferthion dynol sy’n gofyn am ‘ofal cymdeithasol’.

Dangos ymwybyddiaeth o nodweddion, achosion a chanlyniadau anghyfartaledd ac anfantais gymdeithasol.

excellent

Rhagorol (A- i A*)

Bydd myfyriwr rhagorol yn gallu gwneud y canlynol:

Dangos dealltwriaeth gynhwysfawr o’r cysyniad o benderfynyddion iechyd, a dangos dealltwriaeth lawn o'r perthynas hefo anghydraddoldebau mewn iechyd.

Disgrifio a gwerthuso nifer o’r prif theorïau a chysyniadau sy’n berthnasol i astudiaethau iechyd a dangos gwybodaeth dda o ffactorau sydd yn dylanwadu ar bolisïau iechyd.

Trafod ystyron y cysyniad o ‘iechyd’, ac ystyried yr amrywiaeth o drafferthion dynol sy’n gofyn am ‘ofal cymdeithasol’.

Dangos ymwybyddiaeth lawn o nodweddion, achosion a chanlyniadau anghyfartaledd ac anfantais gymdeithasol.

good

Da (B- i B+)

Bydd myfyriwr da yn gallu gwneud y canlynol:

Dangos dealltwriaeth dda o’r gysyniad o penderfynyddion iechyd, a dangos dealltwriaeth lawn o'r perthynas hefo anghydraddoldebau mewn iechyd.

Disgrifio nifer o’r prif theorïau a chysyniadau sy’n sylfaenol i astudiaethau iechyd a dangos gwybodaeth dda o ffactorau sydd yn dylanwadu ar bolisïau iechyd.

Trafod ystyron y cysyniad o ‘iechyd’, ac ystyried yr amrywiaeth o drafferthion dynol sy’n gofyn am ‘ofal cymdeithasol’.

Dangos ymwybyddiaeth dda o nodweddion, achosion a chanlyniadau anghyfartaledd ac anfantais gymdeithasol.

threshold

Trothwy (D- i D+)

Bydd myfyriwr ar y trothwy yn gallu gwneud y canlynol:

Dangos dealltwriaeth sylfaenol (efallai â rhai gwallau) o’r cysyniad o benderfynyddion iechyd, a dangos dealltwriaeth lawn o'r perthynas hefo anghydraddoldebau mewn iechyd.

Disgrifio rhai o’r prif theorïau a chysyniadau sy’n sylfaenol i astudiaethau iechyd a dangos gwybodaeth dda o ffactorau sydd yn dylanwadu ar bolisïau iechyd.

Trafod ystyron y cysyniad o ‘iechyd’, ac ystyried yr amrywiaeth o drafferthion dynol sy’n gofyn am ‘ofal cymdeithasol’.

Dangos ymwybyddiaeth o nodweddion, achosion a chanlyniadau anghyfartaledd ac anfantais gymdeithasol.

Learning outcomes

 1. Gwybodaeth gynhwysfawr o rhai o’r prif ddiffiniadau a modelau o iechyd, a'r cefndir hanesyddol iddynt.

 2. Gwybodaeth o strwythurau, sefydliadau a mudiadau byd-eang sy’n ymwneud â iechyd, a’r rhannau maent yn chwarae mewn delio hefo materion sydd o gyd-bwysigrwydd iddynt.

 3. Gwerthfawrogiad o sut mae diwylliannau gwahanol yn cysyniadu iechyd a salwch, a’r gallu i feddwl yn feirniadol, gan gynnwys am y Model Gorllewinol Biofeddygol.

 4. Dealltwriaeth o’r disgwrs sy’n cwmpasu'r penderfynyddion ac anghydraddoldebau iechyd, mewn cyd-destun DU a byd-eang.

 5. Gwerthfawrogiad o disgyrsiau iechyd a salwch, gan gynnwys credoau lleyg a rhan y cyfryngau torfol yn ei siapio nhw.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 1,500 o eiriau 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Sesiwn ddwy awr pob wythnos, gydag awr o ddarlith ag awr o weithdy fydd yn cynnwys gwaith grŵp.

48
Private study

Bydd y modiwl hwn yn cynnwys darlithoedd wythnosol i’r holl fyfyrwyr sy’n cymryd y modiwl, ynghyd â seminarau/ gweithdai gwahaniaethol lle bydd y cynnwys yn adlewyrchu’r gwahanol bynciau gradd a gymerir gan fyfyrwyr [e.e. Gwaith Cymdeithasol; Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol; arall]

152

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Use the theories and concepts of social policy and other social sciences to analyse policy problems and issues
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.

Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o iechyd o bersbectif personol i fyd-eang, gan gynnwys:

 • Natur amlddisgyblaethol Astudiaethau Iechyd. Rôl ganolog gweithgareddau ymchwil mewn datblygiad y pwnc.
 • Yr amrywiaeth o benderfynyddion iechyd, a lles (well-being corfforol a feddyliol).
 • Materion newydd yn y pwnc. Amrediad y damcaniaethau o achosiaeth a thystiolaeth mewn perthynas ag iechyd. Agweddau polisi cymdeithasol, a’r potensial am ddylanwad ar iechyd a lles, yn gorfforol a feddyliol.
 • Y seiliau rhesymegol, damcaniaethol a proffesiynol, am ymyriadau iechyd.
 • Rôl gwahaniaethau unigol ar effeithio statws iechyd. Yr amrywiaeth mewn profiadau o iechyd a lles corfforol a meddyliol.
 • Persbectifau moesegol a’r amrywiaeth mewn gwerthoedd sy’n gysylltiedig ag iechyd a lles corfforol a meddyliol.
 • Dimensiynau byd-eang, amgylchfyd, a planedol o iechyd.
 • Cymariaethau o fewn a rhwng gwahanol systemau gofal iechyd a dulliau o drosglwyddiad.
 • Amrywiaeth diwylliannol o fewn iechyd corfforol a feddyliol.
 • Y dadleuon damcaniaethol a pharadeimau canolig mewn ymchwil iechyd.
 • Gwerthfawrogiad o sut mae sectorau, mudiadau a busnesau yn gweithredu.
 • Gweithrediad ac effeithiolrwydd gwybodaeth a thechnoleg iechyd mewn trosglwyddiad gofal iechyd ac/ neu ymyraethau, cyfatebiaeth a dadansoddiad o fewn pwnc. (Tud 8, QAA 2016 – Subject Benchmark Statement, Health Studies).

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: