Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-3074:
Cynhyrchu'r ffilm fer

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i gynhyrchu ffilmiau byr ac i osod y broses cynhyrchu o fewn cyd-destun diwydiannol ac academaidd.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau o bychain o dan oruchwyliaeth aelod staff, i gwblhau ffilm fer. Caiff y myfyrwyr ryddid i ddewis rol benodol - megis cyfarwyddwr, person camera, person sain neu olygydd - a bydd disgwyl iddynt ddatblygu dealltwriaeth o'r rol honno tra'n gweithio ar y ffilm. Drwy hyn, mae'r modiwl yn arfogi myfyrwyr gyda dealltwriaeth o sut mae ffilmiau'n cael eu cynhyrchu, yn ogystal a meithrin sgliau creadigol newydd.

Course content

Bydd rhan gyntaf y cwrs yn dysgu'r myfyrwyr am bedair brif elfen o gynhyrchu ffilm fer

 • Recordio fideo
 • Recordio sain
 • Golygu fideo
 • Golygu sain a dybio

Yn dilyn hyn bydd pob grŵp yn gweithio o dan oruwchwyliaeth tiwtor i ddatblygu a chwblhau'r ffilm. Bydd y tiwtor yn rhoi adborth cyson i fyfyrwyr am eu gwaith, ac yn cydweithio gyda hwy i adnabod meysydd sydd angen eu datblygu, yn rhoi canllawiau am sut y gall pob grŵp, a phob myfyriwr unigol, wella eu gwaith.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: -D / 40%>

 • Gwybodaeth am feysydd neu egwyddorion allweddol yn unig
 • Peth dealltwriaeth o'r prif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol
 • Methu canolbwyntio yr ateb ar y cwestiwn
 • Ateb yn cynnwys deunydd amherthnasol a gwendidau yn y strwythur
 • Dadleuon unigol yn cael eu cyflwno, ond diffyg undod i'r cyfanwaith
 • Nifer o wallau ffeithiol
 • Dim dehongliad gwreiddiol
 • Disgrifio'r cysylltiadau pwysig rhwng pynciau yn unig
 • Gallu cyfyngedig i ddatrys problemau
 • Rhai gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb

good

Da -B / 60%>

 • Gwybodaeth gadarn
 • Yn deall y rhan fwyaf o'r pwnc, ond nid popeth
 • Tystiolaeth o astudio cefndirol
 • Ateb gyda amcan bendant, wedi ei strwythuro'n da
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno yn rhesymegol
 • Nifer fechan iawn o gamgymeriadau ffeithiol
 • Peth dehongliad gwreiddiol
 • Cysylltiadau amlwg rhwng pynciau yn cael eu disgrifio
 • Ateb problemau drwy ddefnyddio dulliau cyfarwydd Cyflwyniad da gyda chyfathrebu cywir

excellent

Rhagorol -A / -70%:

 • Gwybodaeth gynhwysfawr
 • Dealltwriaeth fanwl
 • Astudiaeth gefndir helaeth
 • Ateb gyda amcan pendant, wedi ei strwythuro'n dda
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno yn rhesymegol
 • Dim gwallau ffeithiol
 • Dehongliad gwreiddiol
 • Cysylltiadau newydd rhwng testunau yn cael eu datblygu
 • Ymagwedd newydd tuag at broblemau
 • Cyflwyniad ardderchog gyda chyfathrebu cywir iawn

Learning outcomes

 1. Cynhyrchu ffilm fer mewn grwp, sydd yn cwrdd a safonau cynhyrchu proffesiynnol

 2. Dadansoddi y prif brosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu ffilmiau byrion mewn cyd-destun proffesiynnol, gan gymharu yn feirniadol gwahanol dueddiadau o fewn y maes

 3. Dangos sgil technegol uwch mewn un agwedd ar gynhyrchu ffilm

 4. Dangos y gallu i weithio fel rhan o dîm cynhyrchu, gan ddangos arweinyddiaeth mewn un agwedd benodol o'r broses gynhyrchu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Traethawd yn dadansoddi un swyddogaeth oddi fewn i griw cynhyrchu ffilm

30
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio Ffilm

Ffilm fer o rhwng 5-10 munud o hyd, ynghyd a dogfennau perthnasol. Bydd y ffilm a'r dogfennau yn cael eu cyflwyno gan y grwp cyfan, a bydd un set o adborth ac un marc yn cael ei roi i'r grwp. Mae'r aseiniad hwn yn cael ei farcio fel grwp, yn hytrach nac yn unigol, i adlewyrchu natur gyd-weithredol cynhyrchu ffilm, ac yn unol ac arferion da dysgu cynhyrchu ffilm ar draws y sector addysg uwch.

50
REPORT Adroddiad ar waith grwp

Adroddiad ar waith grwp, yn cofnodi cyfraniad unigol y myfyriwr at gynhyrchu'r ffilm, ac yn rhoi adborth ar gyfraniad aelodau eraill o'r grwp.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

11 x Tiwtorial wythnosol o hanner awr, wedi ei gynnal mewn grwpiau o bedwar. Os nad yw'r panel yn fodlon gyda hyn, gellid cynyddu nifer y gweithdai (uchod) o 6 i 11, ond bydd hyn yn arwain at ddirywiad ym mhrofiad y myfyrwyr, a diddymu'r tiwtorial. Fy marn broffesiynnol, fel arbenigwr pwnc, yw bod tiwtorial bach wythnosol o hanner awr yn gwbl dderbyniol yn y maes yma.

6
Private study

Cynnal ymchwil a fydd yn cyfrannu tuag at ddatblygiad y traethawd, ynghyd a chwblhau gwaith ar y ffilm fer.

177
Workshop

6 x Gweithdy 3 awr

18

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-3074.html

Reading list

Bresson, Robert (1975) Notes on the Cinematographer Beaman, J. (2000) Interviewing for Radio. London: Routledge. Chapman, J. (2006) Documentary in Practice. London: Polity. Crisell, A.(1986) Understanding Radio. London: Methuen Dimbleby, N., (1994) Practical Media: a guide to production techniques. London: Hodder & Stoughton. Elsey, Eileen (2002) In short: a guide to short film-making in the digital age. London: BFI Publishing. Hausman, C et al (2003) Modern radio production: production, programming, and performance. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. Lyver, D. & Swainson, G. (1995) Basics of Video Production, Oxford: Focal Press. Millerson, G. (1993) Effective TV Production. Oxford: Focal Press. Millerson, G. (1994) Video Camera Techniques. Oxford: Focal Press. Musburger, R. (1993) Single Camera Video Production. Oxford: Focal Press. Monaco, J (2000) How to Read a Film. Oxford: OUP, Nichols, Bill (1991) Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington, IN: Indiana University Press Siegel, B.(1992) Creative Radio Production, Oxford: Focal Press. Starkey, G. (2006) Balance & Bias in Journalism. London: Palgrave Macmillan.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: