Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-2406:
Crefydd yng Nghymru

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Gareth Evans Jones

Overall aims and purpose

Mae mwy i grefydd yng Nghymru na Christnogaeth Anghydffurfiol yn unig, ac amcan y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i’r traddodiadau ysbrydol amrywiol a chyfoethog sy’n bodoli yn y Gymru gyfoes. Bydd y modiwl yn archwilio amrediad eang o draddodiadau crefyddol, gan ddechrau gyda Christnogaeth gan mai dyna’r grefydd sydd, yn draddodiadol, wedi bod o ddylanwad mwyaf, cyn ystyried sut y mae crefyddau eraill, megis Iddewiaeth, Hindŵaeth a Bwdhaeth, wedi eu sefydlu eu hunain o fewn cyd-destun Celtaidd drwy broses o gymathu, a chan greu hunaniaethau amrywiol ac amlddiwylliannol. Bydd y modiwl yn cloi drwy ystyried Jediaeth, crefydd newydd a sefydlwyd yng Nghymru ac sy’n cynnwys agweddau cyfatebol i themâu ac ideolegau crefyddau’r Dwyrain. Amcan a phwrpas y modiwl hwn, felly, yw galluogi myfyrwyr i adnabod a gwerthfawrogi’r gymdeithas amlgrefyddol ac amlddiwylliannol sy’n nodweddu’r Gymru gyfoes.

Course content

Bydd y modiwl yn archwilio’r meysydd canlynol: • Dylanwad Cristnogaeth ar ddiwylliant, cymdeithas a chrefydd Cymru. • Ymchwiliad i hanes a natur Iddewiaeth yng Nghymru, a chyfraniad Iddewon i gymdeithas ac economi Cymru. • Asesiad o nodweddion Bwdhaeth a Hindŵaeth yng Nghymru, a’r modd y mae tirwedd Cymru wedi dylanwadu ar y modd y caiff y crefyddau hyn eu hymarfer. • Astudiaeth o ymarferoldeb a chyfyngiadau byw fel Mwslim mewn cyd-destun Celtaidd. • Eglwys Jediaeth: crefydd newydd i Gymru ynteu athroniaeth anwadal? • Natur crefydd yng Nghymru heddiw: gwlad dduwiol ynteu genedl sy’n gynyddol seciwlar?

Assessment Criteria

C- to C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

good

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

threshold

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

excellent

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

Learning outcomes

 1. • Dangos dealltwriaeth o ysgolheictod perthnasol ynghylch crefydd yng Nghymru.

 2. • Dangos lefel dda o wybodaeth am gymhlethdodau crefyddau yng nghymdeithas Cymru gyfoes.

 3. • Dangos lefel dda o ddealltwriaeth am rôl crefydd yn siapio hunaniaethau personol a chenedlaethol.

 4. • Trafod a dangos sut y mae lleoliad daearyddol yn dylanwadu ar y ffordd o gadw crefyddau amrywiol a’r ffordd o ddehongli testunau crefyddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Disgwylir i fyfyrwyr lunio traethawd yn archwilio'n feirniadol agwedd ar ddylanwad Cristnogaeth ar hinsawdd ddiwylliannol Cymru gyfoes. Rhoddir dewis o bedwar cwestiwn i'r myfyrwyr a disgwylir eu bod yn ateb un.

50
CASE STUDY Astudiaeth Achos

Disgwylir i fyfyrwyr ddewis un o'r crefyddau a astudiwyd fel rhan o'r modiwl a llunio astudiaeth achos ynghylch y modd yr ymarferir y grefydd mewn perthynas â materion cyfoes yng Nghymru. Caiff y myfyrwyr ddewis unrhyw grefydd ac eithrio Cristnogaeth.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu ddwy ddarlith un awr yr wythnos.

22
Private study

Rhoddir rhestr a deunyddiau darllen i fyfyrwyr er mwyn iddynt astudio'n annibynnol a chyfoethogi eu profiad dysgu.

178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Reading list

• Allen, Richard C. & David Ceri Jones with Trystan O. Hughes. 2014. The Religious History of Wales: Religious Life and Practice in Wales from the Seventeenth Century to the Present Day. Cardiff: Welsh Academic Press.

• Davies, Grahame. 2011. The Dragon and the Crescent: Welsh Encounters with Islam. Bridgend: Seren.

• Fowler, Jeaneane D. and Merv Fowler. 2009. Chanting in the Hillsides: Nichiren Daishonim Buddhism in Wales and the Borders. Brighton & Portland: Sussex Academic Press.

• Morgan, D. Densil. 2018. Theologia Cambrensis: Protestant Religion and Theology in Wales, Volume 1: From Reformation to Revival 1588-1760. Cardiff: University of Wales Press.

• Parry-Jones, C. 2017. The Jews of Wales: A History. Cardiff: University of Wales Press.

Courses including this module

Optional in courses: