Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2269:
Celfyddydau yn y Gymuned

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl yn galluogi myfyrwyr i: Archwilio amrywiol agweddau o reoli a gweinyddu'r celfyddydau, gyda ffocws arbennig ar gerddoriaeth;
Gael syniad clir o'r amrywiaeth o sgiliau personol a phroffesiynol sydd eu hangen mewn gwaith gweinyddu celfyddydol; Ddatblygu gwybodaeth am y sylfaen theoretig sydd wrth wraidd eu dull o ymdrin â hyrwyddo a rheoli'r celfyddydau; Ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer gweinyddu'r celfyddydau; I wneud astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol, fyddai o bosibl yn cynnwys dadansoddi adnoddau cyfredol a chreu argymhellion ar gyfer gwelliannau; Creu adroddiad manwl yn dadansoddi'r prosiect, fydd yn adnabod y cyflawniadau a'r heriau a wynebwyd. Bydd y modiwl hefyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dilyn modiwl traethawd hir 20 credyd ym Mlwyddyn 3.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr i gael rhywfaint o wybodaeth weithredol - yn theoretig ac yn ymarferol - ym maes gweinyddiaeth y celfyddydau trwy gyfrwng gwahanol weithgareddau yn cynnwys sawl math o sefydliadau sy’n ymwneud rywsut neu’i gilydd â’r celfyddydau. Yn ystod y flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn ymgymryd â lleoliad annibynnol estynedig yn y gymuned, gan anelu at gyflawni gôl benodol. Gall hwn fod yn ardal Bangor neu leoliad arall: mae lleoliadau posibl yn cynnwys ysbytai, canolfannau celf neu leoliadau eraill (e.e. Gwyliau, canolfannau cerdd, cerddorfa). Bydd briff penodol i’r prosiect, gyda tharged(au) clir a chyraeddadwy: gallai olygu gwneud ymchwil o’r farchnad ar ran canolfan gelfyddydol, gyda’r bwriad o greu cyfres o argymhellion ar bolisi, neu gallai olygu trefnu cyfres o weithdai addysgiadol ar thema benodol ar gyfer ysgol neu ysgolion lleol. Bydd y prosiect yn dilyn ymlaen o sgiliau a adeiladwyd yn Semester 1.

Assessment Criteria

good

Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

excellent

Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol

threshold

Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi sylfaen ddamcaniaethol agwedd ddeallus at hybu a rheoli’r celfyddydau yn y gymuned.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi’r gwahanol ffactorau sy’n rhan o reoli’r celfyddydau.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio ystod o fedrau cyfathrebu, fel sy’n briodol i’r lefel hon o astudio.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfrifoldebau gweinyddol, personol a chymdeithasol penodol o fewn i gyd-destun cymunedol penodol, sy’n cynnwys cyflawni gwaith annibynnol sylweddol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu cyflawni astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Written assignment, including essay Aseiniad 1

Bydd gofyn i chi lunio taflen, llyfryn neu ffolder hyrwyddo, yn ogystal â datganiad byr i'r wasg, o oddeutu 250 gair. Mae'r manylion yn llawn wedi eu nodi yn llawlyfr y modiwl.

15
REPORT Adroddiad ymchwil

Mae manylion a holl ofynion yr adroddiad ymchwil wedi eu nodi yn llawlyfr y modiwl.

50
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Mae'r holl gwestiynau ar gyfer y cyflwyniadau wedi eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

15
Written assignment, including essay Aseiniad 2

Mae'r holl gwestiynau ar gyfer Aseiniad 2 wedi eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Bydd hwn yn cynnwys paratoi ar gyfer dosbarthiadau ac aseiniadau.

176
Tutorial

Bydd goruchwyliaeth unigol o hyd at 4 awr ar gael, yn ôl y galw. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o’r amser yma yn cael ei gynnig yn Semester 2.

4
Lecture

I'w cynnal yn wythnosau 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 o Semester 1, ac 1, 3 a 5 o Semester 2.

20

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Os yw'n berthnasol i'r prosiect, y myfyrwyr fydd yn gyfrifol am: - drefnu gwiriad swyddfa cofnodion troseddol (DBS) - dalu costau teithio i/o leoliad y prosiect.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2269.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: