Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-1027:
Hawliau Plant-Cymru a'r Byd

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Anne-Marie Smith

Overall aims and purpose

Ystyrir bod hawliau a llais y plentyn yn hanfodol i weithio gyda phlant ar draws lleoliadau aml-asiantaeth, ac mae hefyd wrth wraidd ffyrdd newydd o gynnwys plant a phobl ifanc mewn ymchwil. Yn y 30 mlynedd ers i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) ddod i fodolaeth mae ei ddelfrydau wedi arwain at newidiadau mawr mewn syniadau cymdeithasol, diwylliannol, cyfreithiol ac addysgol am blant. Mae'r delfrydau hyn wedi arwain at ddeddfwriaeth allweddol yng Nghymru cyd-destunau cenedlaethol, ac wedi dod ag anghenion plant i mewn i faes hawliau dynol byd-eang. Yn y modiwl hwn byddwn yn edrych ar hanes agweddau cyfoes ar yr agenda hawliau plant, gan archwilio gwahanol ddulliau a mentrau sy'n ceisio gwneud hawliau plant yn realiti mewn ysgolion a cymunedau yn y DU a thu hwnt. Bydd addysg, normau ac arferion hawliau yn cael eu harchwilio mewn cyd-destunau diwylliannol amrywiol fel ffordd o ystyried allwedd egwyddorion megis budd gorau'r plentyn a chyfranogiad plant’. Wedi'i fframio gan yr agenda hawliau plant, bydd y modiwl yn archwilio ffyrdd gellir meithrin ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn ystod plentyndod a llencyndod

Course content

Cyflwyniad i'r CCUHP, hanes hawliau plant yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Y 3 ‘P: P: Darpariaeth, Amddiffyn a Chyfranogi. Hawliau i mewn deddfwriaeth: enghreifftiau Tensiynau a Phersbectifau: budd gorau plentyn Safbwyntiau diwylliannol ar hawliau Hawliau ar waith: astudiaethau achos (e.e. India, Brasil, Nicaragua, Yr Alban) Hawliau cyfranogiad plant ac Erthygl 12 Comisiynwyr Plant y DU Polisi a strategaethau addysgol i'w hyrwyddo dealltwriaeth o hawliau plant Athroniaeth i Blant (P4C) fel offeryn addysgu ar gyfer Hawliau Hawliau plant: diwylliant, hunaniaeth ac amrywiaeth y CCUHP a hawliau diwylliannol plant Mae perthnasedd diwylliannol mewn hawliau plant yn ymarfer 'buddiannau gorau'r plentyn' mewn cyd-destunau diwylliannol amrywiol Tokenistiaeth, rhethreg a realiti hawliau plant

Assessment Criteria

threshold

trothwy Trothwy: D, D, D + D Dealltwriaeth foddhaol a gwerthfawrogiad digonol o bwysigrwydd hyrwyddo ymwybyddiaeth o hawliau mewn cyd-destunau diwylliannol; rhywfaint o wybodaeth o'r gwahanol ystyron sy'n gysylltiedig â'r cysyniad o ddiwylliant; rhywfaint o ymwybyddiaeth o hawliau cyfranogiad plant; gallu i drafod diwylliant gyda pheth cyfeiriad at hawliau plant; ymwybyddiaeth o strategaethau addysgol i hyrwyddo ymwybyddiaeth ddiwylliannol (enghraifft: 'Dull Athroniaeth ar gyfer Plant); rhywfaint o wybodaeth am y Confensiwn

good

Da: C-, C., C + Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o bwysigrwydd hyrwyddo ymwybyddiaeth o hawliau mewn cyd-destunau diwylliannol ;; gallu i drafod diwylliant gyda chyfeiriad gwybodus at hawliau plant; gwybodaeth dda o'r gwahanol ystyron sy'n gysylltiedig â'r cysyniad o ddiwylliant; dda ymgysylltu â dadleuon sy'n ymwneud â hawliau cyfranogiad plant; dealltwriaeth gadarn o strategaethau addysgol i hyrwyddo ymwybyddiaeth ddiwylliannol (enghraifft: y dull 'Athroniaeth i Blant'); cipolwg da ar y Confensiwn a syniadau cysylltiedig ar gyfer ymarfer.

excellent

Ardderchog: A i A * Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad trylwyr o bwysigrwydd hyrwyddo ymwybyddiaeth o hawliau mewn cyd-destunau diwylliannol; gallu i ymgysylltu yn fanwl gyda syniadau am ddiwylliant yng nghyd-destun hawliau plant; gwybodaeth ardderchog o'r gwahanol ystyron a dehongliadau yn gysylltiedig â'r cysyniad o ddiwylliant; dealltwriaeth gadarn o ddadleuon sy'n ymwneud â hawliau cyfranogiad plant a dadleuon a thensiynau cysylltiedig; yn rhagorol dealltwriaeth o strategaethau addysgol i hyrwyddo ymwybyddiaeth ddiwylliannol (enghraifft: y dull 'Athroniaeth i Blant'); yn graff ac yn dda iawn dealltwriaeth wybodus o egwyddorion y Confensiwn a'i oblygiadau ar gyfer ymarfer; gwybodaeth dda iawn o syniadau perthynol megis perthnasedd diwylliannol.

Learning outcomes

 1. Deall goblygiadau cyd-destunau trawsddiwylliannol ar gyfer gwireddu hawliau plant

 2. Dangos dealltwriaeth gyflawn o gysyniadau diwylliant a hawliau

 3. Esbonio pwysigrwydd hyrwyddo ymwybyddiaeth plant o ddiwylliant a hawliau

 4. Dangos gwybodaeth am y Confensiwn/ CCUHP a'i egwyddorion allweddol

 5. Cysidro ffyrdd ystyrlon o addysgu plant am hawliau

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad Grwp ar ddiwylliant a Hawliau 30
Creu adnodd i addysgu / hyrwyddo Hawliau plant 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Oriau Seminar - seminarau awr i ddilyn ymlaen o ddarlithoedd pob pythefnos - 11 Dysgu annibynnol drwy astudio preifat: darllen ac ymchwil a pharatoi tasgau - 167 Darlithoedd: 22 awr Darlithoedd Rhyngweithiol: 22 awr (11@2 awr yr wythnos) 22

200

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood

Courses including this module