Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-3039:
Anawsterau Dysgu Dwys

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Jean Ware

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i'r goblygiadau ar gyfer datblygiad babanod ifanc, plant a phobl ifanc sydd ag Anawsterau Dysgu Difrifol (ADD) ac Anableddau Dysgu Dwys a Lluosog (AADLl). Mae'n cyflwyno materion cyffredinol i fyfyrwyr yng nghyswllt astudio datblygiad yn ystod blynyddoedd cynnar bywyd, ac i'r materion penodol wrth edrych ar ddatblygiad mewn plant a phobl ifanc gydag amrywiaeth o amhariadau cymhleth. Mae'n edrych ar y cysylltiadau rhwng rhyngweithiadau gyda rhai sy'n gofalu - ym mlynyddoedd cynnar bywyd ac ar ôl datblygu. Mae'n archwilio'r cysylltiad rhwng modelau o ddatblygiad nodweddiadol ac addysg plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Mae'n edrych ar gysyniad ymarfer wedi'i seilio ar dystiolaeth mewn ymyriadau gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad nodweddiadol ym mlynyddoedd cynnar bywyd, a sut mae ymchwil i'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddatblygiad, a dealltwriaeth ohonynt, yn dylanwadu ar addysg a gofal plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Bydd yn cynnwys:

• Dysgu Cynnar a'r Cof • Datblygiad echddygol a chwarae • Datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu • Materion wrth hwyluso datblygu a dysgu mewn plant a phobl ifanc ag ADD / ADDLl • Asesu plant a phobl ifanc gydag amhariadau lluosog a'u datblygiad: canfyddiadau o ymchwil. • Rhyngweithio rhwng babanod gydag anableddau a heb anableddau a'r rhai sy'n gofalu amdanynt - goblygiadau ar gyfer y datblygiad. • Datblygiad y golwg a chanfyddiad • Materion meddygol yn ymwneud ag ADD ac ADDLl • Materion wrth ymchwilio i ddatblygiad a dysgu cynnar iawn ac ADD ac ADDLl • . Sail y dystiolaeth ar gyfer ymyriadau poblogaidd gan gynnwys materion wrth werthuso'r dystiolaeth ar gyfer ymyriadau;

• Ymagweddau damcaniaethol at addysg a gofal plant a phobl ifanc ag ADD ac ADDLl

Assessment Criteria

threshold

D+ i D-: Mae myfyrwyr yn dangos gwybodaeth foddhaol o ychydig o ddeunydd darllen ar asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Dangosant rywfaint o wybodaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gwerthuso effeithiolrwydd ymyriad. Maent yn darparu tystiolaeth eu bod wedi arsylwi plentyn neu berson ifanc ag ADD neu ADDLl ar sawl achlysur, naill ai trwy gwblhau lleoliad, neu trwy astudio deunydd fideo wedi'i gyfuno â phroffiliau ysgrifenedig, a'u bod yn gwneud rhai awgrymiadau ynghylch sut y gellir gwneud asesiad mwy manwl, â'r hwn y maent yn cysylltu o leiaf un safbwynt damcaniaethol.

good

C+ i B+: Mae myfyrwyr yn dangos gwybodaeth dda o amrywiaeth o ddeunydd darllen ar asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, a gwahanol safbwyntiau damcaniaethol. Dangosant wybodaeth gadarn o'r materion sy'n gysylltiedig â gwerthuso effeithiolrwydd ymyriad, a defnyddiant hyn i werthuso'n feirniadol un ymyriad a ddefnyddir gyda phobl sydd â SLD a / neu PMLD.Maent yn darparu tystiolaeth eu bod wedi arsylwi plentyn neu berson ifanc ag ADD neu ADDLl ar sawl achlysur, naill ai trwy gwblhau lleoliad, neu trwy astudio deunydd fideo wedi'i gyfuno â phroffiliau ysgrifenedig. Maent yn gwneud awgrymiadau ynghylch sut y gellir gwneud asesiad mwy manwl, â'r hwn y maent yn cysylltu llenyddiaeth ddamcaniaethol. Maent yn rhoi rhesymeg glir ynghylch pam maent wedi dewis y dulliau a wnaethant.

excellent

A* i A-: Mae myfyrwyr yn dangos gwybodaeth drylwyr o amrywiaeth eang o ddeunydd darllen ar asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, a gwahanol safbwyntiau damcaniaethol.Maent yn dangos gwybodaeth fanwl am y materion sy'n gysylltiedig â gwerthuso ymyriadau, a defnyddiant hyn i werthuso'n feirniadol un ymyriad a ddefnyddir gyda phobl sydd â SLD a / neu PMLD, sy'n ymwneud â'u gwerthusiad yn glir i'r llenyddiaeth a'r safbwyntiau damcaniaethol. Maent yn darparu tystiolaeth eu bod wedi arsylwi plentyn neu berson ifanc ag ADD neu ADDLl ar sawl achlysur, naill ai trwy gwblhau lleoliad, neu trwy astudio deunydd fideo wedi'i gyfuno â phroffiliau ysgrifenedig, ac maent wedi cynnal eu harsylwadau'n systematig gyda'r angen i sicrhau dilysrwydd a dibynadwyedd y wybodaeth a'i chasglu. Maent yn gwneud awgrymiadau ar gyfer sut y gellid cynnal asesiad manwl, y maent yn cysylltu â'r llenyddiaeth. Maent yn rhoi rhesymeg glir dros pam maen nhw wedi dewis y dulliau a ddewiswyd, ac yn dangos eu bod wedi gwerthuso gwahanol ddulliau yn feirniadol.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth o wahanol ymagweddau damcaniaethol at ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADD / ADDLl a thrafod eu cryfderau a'u gwendidau

 2. Dangos dealltwriaeth feirniadol o gryfderau a chyfyngiadau safbwynt datblygiadol mewn cysylltiad ag addysg dysgwyr gydag ADD ac ADDLl.

 3. Adfyfyrio'n feirniadol ar her asesu babanod ifanc, plant a phobl ifanc gydag amhariadau cymhleth.

 4. Dangos dealltwriaeth o un ymyriadau a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, o leiaf a gallu gwerthuso'n feirniadol cryfder y dystiolaeth sy'n cefnogi'r fath ymyriadau hyn.

 5. Dangos dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiadau mewn polisi sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, a gwerthuso'n feirniadol sut mae'r rhain yn debygol o effeithio ar ddarpariaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Gwerthusiad beiriadol o ymyrraeth a ddewiswyd

Trafodwch y dystiolaeth ar gyfer effeithiolrwydd UN ymyrraeth a ddefnyddir gyda phlant / pobl ifanc sydd â SLD / PMLD

Wrth drafod gyda'r tiwtor modiwl, dewiswch UN ymyriad sy'n cael ei ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc sydd â SLD a / neu PMLD

Am yr ymyriad a ddewiswyd gennych: Yn feirniadol trafodwch y dystiolaeth am ei effeithiolrwydd gyda phlant / pobl ifanc sydd ag ADD a / neu ADDLl ac yn myfyrio ar y graddau y mae persbectif datblygiadol ar ADD a / neu ADDLl yn sail iddo. A allwch chi adnabod y persbectif damcaniaethol sy'n sail i'r ymyriad arbennig hwn. A yw hyn yn cyfrannu at ei effeithlonrwydd tebygol?

DS Rhaid i chi gytuno ar yr ymyriad a ddewiswyd gennych gyda'r tiwtor modiwl cyn dechrau'r gwaith ar yr aseiniad hwn

50
WRITTEN PLAN Cynllun asesu wedi'i ategu gan dystiolaeth 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Gweithdai wyneb yn wyneb 2x2 awr yn asesu deunyddiau i'w defnyddio gyda phobl ag ADDLl

4
 

3 sesiwn x2 awr (ar-lein- cydamserol) gydag ymarferwyr ym maes SLD / PMLD 18 awr mewn lleoliad priodol neu 18 awr o adolygu a dadansoddi gwybodaeth fideo ac ysgrifenedig am unigolyn / unigolion ag ADD / ADDLl i'w cwblhau yn ail hanner y semester.

24
Seminar

Cyfarfodydd grwpiau bach (wyneb i wyneb neu ar lein) er mwyn trafod cynydd y gwaith ar gyfer aseiniad 2 (3x2 awr)

6
Lecture

Darlithoedd, gweithdai a seminarau rhyngweithiol: 24 awr (16 @ 1.5 awr/wythnos).

18
Private study

Astudiaeth personol (148 awr)

148

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Mae angen i fyfyrwyr ddod o hyd i leoliad addas neu gwblhau gwaith amgen; mae cost bosibl teithio i'r lleoliad

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-3039.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module