Coronavirus (Covid-19) Information

Ffisiotherapi PGDip

Overview

Course facts

 • Name: Ffisiotherapi
 • Qualification: PGDip
 • Duration: 2 flynedd llawn amser

Noder os gwelwch yn dda mai cwrs cyfrwng Saesneg yw hwn / Please note that this is course is taught through the medium of English.

Prif nôd y rhaglen hon yw cynhyrchu graddedigion sy'n addas ar gyfer ymarfer ac yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac i aelodi gyda'r corff proffesiynol, addysgol ac undeb llafur, y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

Mae'r rhaglen yn cynnig profiad addysgol heriol a buddiol sy'n galluogi'r myfyriwr i ddatblygu fel ymarferydd ffisiotherapi cymwys, sy'n gosod y claf wrth ganol y gofal, ac sy'n gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r gweithle. Bydd y rhaglen yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o theori ffisiotherapi ac ymarfer ymarferol, a bydd wedi'i wreiddio yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd gyda'i hanes o ragoriaeth mewn ymchwil. Bydd hyn yn sicrhau bod y myfyriwr yn datblygu gwerthfawrogiad o ymarfer arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn amrywiaeth o swyddogaethau ffisiotherapi yn cynnwys ym maes gofal iechyd gwledig.

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r Diploma Ôl-radd mewn Ffisiotherapi yn llwyddiannus yn gallu datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau trwy gwblhau'r traethawd hir, sef cam olaf y radd Meistr a bydd yn rhoi cyfle i'r myfyriwr ddangos y sgiliau a'r wybodaeth i drefnu a chynnal project ymchwil neu adolygiad systematig. Bydd dull addysgol arloesol y rhaglen yn datblygu ffisiotherapyddion creadigol, medrus a fydd yn gallu dilyn gyrfa mewn gwahanol leoliadau iechyd a gofal.

Syniad bras o gynnwys y cwrs yn unig a geir yma a gall newid.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Course Content

Gweler linc i restr lawn o'r modiwlau isod.

Amcan

Datblygu ffisiotherapyddion ôl-raddedig annibynnol gyda'r wybodaeth a'r sgiliau proffesiynol priodol, fydd â swyddogaeth hanfodol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a sefydliadau eraill, yn lleol ac yn y Deyrnas Unedig.

Amcanion y rhaglen

 • Paratoi myfyrwyr i allu cyflawni'r holl safonau hyfedredd sy'n ofynnol gan ffisiotherapydd i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.
 • Sicrhau bod myfyrwyr yn deall pwysigrwydd gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol o fewn amrediad ymarfer ffisiotherapydd.
 • Paratoi myfyrwyr i ymarfer mewn modd sydd ddim yn gwahaniaethu.

Mae canlyniadau dysgu'r rhaglen yn meithrin datblygiad myfyrwyr i fod yn Ffisiotherapyddion cymwys, adfyfyriol sy'n gallu:

 • Cyflwyno Ffisiotherapi mewn modd cyfannol, gan weithio mewn partneriaeth â defnyddwyr gwasanaeth.
 • Mabwysiadu dull datrys problemau mewn perthynas ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth.
 • Defnyddio fframweithiau damcaniaethol Ffisiotherapi i arwain a bod yn sail wybodaeth i'r ymarfer.
 • Deall a defnyddio egwyddorion gwerthuso ac ymchwil i sicrhau ymarfer gorau.
 • Addasu ac ymateb i batrymau darparu gwasanaeth cyfredol ac yn y dyfodol.
 • Parhau i hunanddatblygu trwy gydol eu bywyd proffesiynol.
 • Gweithio fel gweithwyr proffesiynol annibynnol o fewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.
 • Cyfrannu at ddatblygu, gwella a hyrwyddo'r proffesiwn.

Deilliannau arfaethedig y rhaglen

Mae'r rhaglen yn tynnu ar bolisi cyfoes perthnasol ac ymchwil academaidd, a gymhwysir i'r DU ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau'r rhaglen yn ddatganiad o'r hyn y dylai graddedigion ei wybod a gallu ei wneud ar ôl cwblhau'r rhaglen.

Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb byr o brif nodweddion y rhaglen a’r deilliannau dysgu y gellir disgwyl yn rhesymol i fyfyrwyr eu cyflawni a’u dangos os ydynt yn manteisio ar y cyfleoedd dysgu a gynigir.

Mae'r Rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu:

 • gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol;
 • sgiliau gwybyddol a'r sgiliau trosglwyddadwy allweddol canlynol:
 • cyfathrebu
 • astudio
 • rhyngbersonol
 • sgiliau proffesiynol
 • technoleg gwybodaeth
 • sgiliau datrys problemau

Yn gyffredinol, mae'r canlyniadau a fwriedir yn cael eu hasesu'n grynodol trwy aseiniadau, ar ffurf traethodau, arholiadau, adroddiadau, cynnig ymchwil, a chyflwyniadau unigol a grŵp. Mae gan y modiwlau unigol raddau amrywiol o asesu ffurfiannol.

Mae'r egwyddor sylfaenol o ddysgu oedolion wedi dylanwadu ar y dewis o ddulliau addysgu a ddefnyddir ar y cwrs, sy'n fwyaf effeithiol os yw'n gysylltiedig â phrofiadau presennol y myfyrwyr ac yn mynnu eu bod yn cymryd rhan yn y broses ddysgu.

Mae profiadau bywyd myfyrwyr yn darparu adnodd buddiol a gwerthfawr ar gyfer dysgu; bydd y dulliau a ddefnyddir yn ceisio manteisio ar yr adnodd cyfoethog hwn ac annog y dysgwyr i gymryd rhan. Cynlluniwyd y rhaglen gan ddefnyddio cwricwlwm sbiral sy'n fodel atgyfnerthu'r addysg gan gynyddu dyfnder dysgu'r myfyriwr wrth iddynt fynd trwy'r cwricwlwm. Disgwylir i fyfyrwyr chwarae rhan weithredol a chyfranogol yn eu dysgu eu hunain, ac ystyrir bod darlithwyr yn hwyluso'r dysgu yn rhan allweddol iawn o'r llwyddiant.

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Ffisiotherapi Modules page.

Entry Requirements

Gofynion Mynediad

 • I wneud cais am y Diploma Ôl-radd mewn Ffisiotherapi, rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cael gradd 2.2 o leiaf (neu’r hyn sy’n cyfateb dramor) mewn maes astudio isradd perthnasol. 
 • Bydd graddau uwch (neu’r hyn sy’n cyfateb dramor) yn cael eu hystyried.
 • Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi graddio o'r astudiaeth hon yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf.
 • Rhaid i bob cais ddangos dealltwriaeth glir ac eang o Ffisiotherapi, gydag adfyfyrdod ar brofiad gwaith diweddar mewn Ffisiotherapi neu amgylcheddau gofal iechyd cysylltiedig.
 • I’r rhai nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf, yr isafswm gofynnol o ran yr iaith Saesneg yw: IELTS 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ym mhob cydran (neu gyfwerth). 
 • Bydd pob cais yn cael ei adolygu ar sail unigol.

Ymgeiswyr o'r DU a’r Undeb Ewropeaidd: 

Mae ffioedd dysgu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) ar gael ar gyfer y rhaglen hon.

Ymgeiswyr o'r tu allan i'r UE:

Mae lleoliad GIG yn rhan ofynnol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn sicrhau bod lleoliadau ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd y DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Prosesau dethol: 

 1. Cwblhau'r cais - cais uniongyrchol gyda datganiad personol a geirdaon.
 2. Llunio rhestr fer o'r datganiad personol a geirdaon yn erbyn meini prawf y cytunwyd arnynt.
 3. Cael geirdaon cymeriad a'u hadolygu.
 4. Cyfweliad ffurfiol gyda gweithgareddau gwaith grŵp rhyngweithiol ac ysgrifennu traethawd.
 5. Cliriad uwch gan y DBS.
 6. Disgwylir i bob myfyriwr lenwi Holiadur Iechyd Galwedigaethol a mynd i apwyntiadau iechyd galwedigaethol er mwyn iddynt gael yr holl frechiadau angenrheidiol i wneud lleoliadau clinigol yn ddiogel.

Bydd digwyddiadau a phrosesau dewis yn cynnwys darlithwyr o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd, staff clinigol y Bwrdd Iechyd a  defnyddwyr gwasanaeth.

Bydd y rhai a ddewisir i gymryd rhan yn y prosesau dewis yn cael hyfforddiant a chefnogaeth mewn amrywiaeth a chydraddoldeb fel rhan o'u datblygiad proffesiynol.

Gofynion ychwanegol:

Mae nifer penodol o leoedd ar y rhaglen yn cael eu hariannu gan HEIW (mae meini prawf ar gyfer y cyllid a'r wybodaeth ar gael ar wefan  HEIW  .

Ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn lleoedd hunangyllidol, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen,  Jonathan Flynn , Cyswllt Ymarfer.

Bydd raid i fyfyrwyr sy'n derbyn lle wedi'i ariannu ar gyfer y Diploma Ôl-radd weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl graddio.

Cefnogir myfyrwyr ag anableddau, ar gais, gan Wasanaethau Anableddau'r Brifysgol a Thiwtor Anableddau'r Ysgol. Gwneir asesiadau risg perthnasol a gwneir addasiadau lle bo angen.

Os bydd materion yn gysylltiedig â chymeriad da, iechyd da, neu anabledd sydd angen eu harchwilio neu eu hymchwilio ymhellach, ymgynghorir â'r Ysgol a Phwyllgor Ffitrwydd i Ymarfer y Bwrdd Iechyd lleol.

Rydym yn eich annog i wneud ceisiadau cynnar i gael mynediad i'r rhaglen. Dylid gwneud ceisiadau gan ddefnyddio system gwneud cais ar-lein Prifysgol Bangor ond mae croeso i chi wneud ymholiadau anffurfiol. 

International Students

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages on the International Education Centre section of our website.

Ask the IEC for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Apply

Angen help i wneud cais?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ofynion mynediad, sut i wneud cais neu ynglŷn â'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae croeso i chi gysylltu â Jonathan Flynn. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Careers and Employability

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gyrfa mewn ffisiotherapi yn broffesiwn deniadol sy'n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith hyblyg ar ôl graddio.  

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio mewn amrywiaeth o arbenigeddau ar draws y proffesiwn; yn amrywio o roi triniaeth fel ymarferydd gweithredol neu fod yn rhan o addysg, ymchwil neu reoli. Ar ôl cofrestru gyda'r HCPC, mae gan ffisiotherapyddion yr opsiwn o weithio yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol y DU (GIG), neu ddilyn gyrfa mewn amgylcheddau gofal iechyd eraill fel practis preifat, chwaraeon neu'r fyddin er enghraifft.

Research / Links with Industry

Cysylltiadau â Diwydiant

Mae gan Brifysgol Bangor gysylltiadau cryf â'r awdurdodau gofal iechyd lleol yng Ngogledd Cymru a bydd y rhain yn cynyddu wrth i'r rhaglen hon ddatblygu. Mae cyfleoedd yn bodoli felly i fyfyrwyr sy'n graddio elwa o hyn; yn ychwanegol at y nifer o feysydd eraill lle mae galw am ffisiotherapyddion megis mewn practis preifat, chwaraeon a lleoliadau milwrol.

Funding

Cyllid

Mae Llywodraeth Cymru, drwy GIG Cymru, yn parhau i ariannu rhaglenni a gomisiynir ar gyfer nyrsio, Bydwreigiaeth, radiograffeg a ffisiotherapi ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau erbyn 2021 Ebrill. Mae hynny'n golygu talu ffioedd a gall cyfraniadau costau byw fod ar gael. Os gwelwch yn dda edrychwch ar y wefan hon am ragor o wybodaeth.

Mae nifer penodol o leoedd ar y rhaglen yn cael eu hariannu gan HEIW (mae meini prawf ar gyfer y cyllid a'r wybodaeth ar gael ar wefan HEIW .

Ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn lleoedd hunangyllidol, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen, Jonathan Flynn, Cyswllt Ymarfer.

Ymgeiswyr o'r tu allan i'r UE:

Mae lleoliad GIG yn rhan ofynnol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn sicrhau bod lleoliadau ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd y DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr rhyngwladol.

Costau Penodol i’r Cwrs

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd dalu am y gost o gael Tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) fel rhan o'r broses gwneud cais.

Offer penodol i'r cwrs

Bydd gofyn i fyfyrwyr brynu eu stethosgop eu hunain (tua £45) i fynd gyda nhw ar leoliad clinigol.

Syniad bras o gynnwys y cwrs yn unig a geir yma a gall newid.

Further information

Contact us

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol am agweddau academaidd ar y cwrs, e-bostiwch: Jonathan Flynn

Edrychwch ar y dudalen hon i weld rhesymau am astudio ar gyfer gradd ôl-radd yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor.

Other Courses

Next steps