Coronavirus (Covid-19) Information

Module BSC-1028:
Tiwtorialau Blwyddyn 1

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Stella Farrar

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau trosglwyddadwy megis sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, sgiliau trefnu a rheoli amser, sgiliau rhyngweithio personol a sgiliau cyfathrebu syniadau a dadleuon gwyddonol. Bydd y tiwtorialau’n eich galluogi i ddatblygu’r sgiliau allweddol sy’n ategu’r sgiliau academaidd a ddysgir yn y darlithoedd a’r sesiynau labordy ar eich cwrs gradd. Yn ogystal â hyn, mae tiwtorialau hefyd yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod eich tiwtor personol a’r myfyrwyr eraill ar eich cwrs.

Course content

Semester Un: Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig trwy ysgrifennu traethodau (1000-1500 o eiriau) ar bwnc sy’n berthnasol i’w cwrs gradd. Bydd cyfleoedd ar gael i dderbyn adborth ffurfiannol - cyffredinol a phenodol - cyn cyflwyno traethawd crynodol terfynol.

Semester Dau: Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu llafar drwy roi cyflwyniad byr i amryw o gynulleidfaoedd, gan orffen gyda 'mini-gynhadledd' ar gyfer myfyrwyr o fewn rhaglenni gradd penodol.

Semester Un & Dau: Bydd myfyrwyr yn mynychu darlithoedd 'Gwyddoniaeth Boblogaidd' a roddwyd gan aelodau o'r staff academaidd. Mae'r rhain yn darparu enghreifftiau a chyfleoedd ar gyfer adfyfyrio ar y sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu gwyddoniaeth cymhleth, yn ogystal â rhoi cyfle fyfyrwyr i ddechrau nodi a datblygu eu diddordebau mewn agweddau penodol o'u pwnc. Bydd hyn hefyd yn caniatáu datblygu sgiliau cymryd nodiadau a nodi pwyntiau allweddol mewn darlithoedd.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+: Bydd gan fyfyriwr trothwy’r gallu sylfaenol i ateb cwestiynau trwy roi gwybodaeth berthnasol, ac i osod ei syniadau mewn rhyw fath o drefn a dangos ei fod yn deall rhywfaint ar y pwnc. Gall fod rhywfaint o gamddealltwriaeth amlwg mewn cyfathrebu ond bydd yn dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r egwyddorion. Defnyddir cyfeiriadau ond yn brin neu efallai yn dibynnu ar ffynonellau llai priodol.

excellent

A- i A+: Bydd myfyriwr rhagorol yn dangos dealltwriaeth gadarnach o oblygiadau’r cwestiwn y tu hwnt i’r hyn sy’n amlwg. Bydd hefyd yn gallu dangos ei fod yn deall y datblygiadau diweddaraf yn y maes (gan gynnwys y pethau sy’n cyfyngu ar y datblygiadau) a gallu cadarn iawn i feddwl yn feirniadol. Bydd cyfathrebu yn rhugl a chymalog, gyda'r gallu i ennyn diddordeb y gynulleidfa. Bydd cyfeiriadau/ffynonellau yn briodol iawn, gwyddonol, wedi eu gwerthuso'n dda a'u hymchwilio'n eang.

good

B- i B+: Bydd myfyriwr da yn gallu trefnu a chyflwyno dadl gadarn gan ddangos dealltwriaeth gadarn o’r wybodaeth y gofynnwyd amdani a dealltwriaeth o’r pwnc. Bydd cyfathrebu yn gydlynol ac yn cyfateb i'r gynulleidfa darged. Bydd cyfeiriadau/ffynonellau yn briodol, gwyddonol ac wedi'u gwerthuso'n dda.

C- to C+

C - C+: Bydd myfyriwr sydd yn ennill graddau lefel C yn dangos dealltwriaeth resymol o'r wybodaeth y gofynnwyd amdani a rhywfaint o wybodaeth am y pwnc, er gyda rhai diffygion mewn manylder a chywirdeb syniadau. Gwneir ymgais resymol i gyfleu syniadau, gyda rhywfaint o dystiolaeth o ystyried y gynulleidfa darged. Bydd cyfeiriadau/ffynonellau yn briodol ond gallent fod yn gyfyngedig.

Learning outcomes

 1. Casglu gwybodaeth am bwnc penodol o wahanol ffynonellau, gan gynnwys llenyddiaeth wyddonol wreiddiol.

 2. Datblygu sgiliau dysgu gydol oes.

 3. Meithrin sgiliau datblygiad personol ym maes rheoli amser, blaenoriaethu gwaith, trefnu ac ymdopi â dyddiadau cau.

 4. Cyfathrebu gwybodaeth a syniadau gwyddonol mewn dull effeithiol a chryno ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 5. Dangos ymwybyddiaeth o ddatblygiadau a materion cyfoes yn y Gwyddorau Biolegol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 1 0
Traethawd 2 (Peer reviewed) 0
Traethawd 3 35
Cylchgrawn Myfyriol 15
Ymgysylltu a Cyfraniad 5
Presenoldeb & Chyfranogiad 5
Cyflwyniad Gwyddonol o fewn tiwtorialau 25
Cylchgrawn Myfyriol 10
Crynodeb 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Anogir myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth wyddonol eang o bob agwedd ar y gwyddorau biolegol trwy ddarllen testunau gwyddonol cyfoes, a thrwy fod yn ymwybodol o faterion a datblygiadau cyfredol ym maes gwyddoniaeth trwy raglenni newyddion, gwefannau a rhaglenni dogfen.

150
 

Gosodir tasgau ar-lein ar ymarferion adfyfyrio ac ysgrifennu gwyddonol ffurfiannol a gefnogir gan diwtoriaid. Caiff y rhain eu cynllunio i annog ymgysylltiad parhaus, amser ar y dasg ac i hyrwyddo ymarfer sgiliau sy'n cael eu dysgu yn y modiwl hwn ac yn y modiwl Sgiliau Ymarferol.

10
Seminar

Bydd Semester 2 yn gorffen gyda 'mini-gynhadledd' gan y myfyrwyr, gan alluogi myfyrwyr i arddangos eu diddordebau i eraill ar eu cwrs gradd. Bydd myfyrwyr yn cyflwyno papur cyfoes ar destun sy'n berthnasol i'w gradd.

8
Tutorial

Cyflwynir y tiwtorialau mewn grwpiau bach, gyda tiwtoriaid unigol. Darperir cymorth gyda sgiliau ysgrifennu gwyddonol, cymorth bugeiliol a chyfleoedd am adborth ffurfiannol.

8
Lecture

Cyflwyniadau gwyddoniaeth boblogaidd. Nod y cyflwyniadau yw arddangos yr amrywiaeth eang a chyffrous o ymchwil a wneir yn yr ysgol a rhoi cyfle i chi ddod i adnabod y staff academaidd a’u diddordebau ymchwil. Bydd y sesiynau yma hefyd yn caniatáu datblygu sgiliau cymryd nodiadau ac i werthuso egwyddorion cyfathrebu gwyddoniaeth drwy'r defnydd o bapurau cofnod.

12
 

Yn dilyn pob seminar, bydd gan fyfyrwyr gyfle i siarad ag aelod penodol o staff i fyfyrio ar eu profiad o'r flwyddyn gyntaf ac i ystyried y darlithoedd y maent wedi mynychu. Mae presenoldeb i'r sesiynau yn ddewisol ond mae myfyrwyr yn eu gwerthfawrogi fel fforwm ar gyfer trafodaeth gyda'r staff a'u cyfoedion.

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses: