Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1035:
Cymraeg Llafar Dwys 2

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Mae Cymraeg Llafar Dwys 2 yn un o'r tri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Bydd y modiwl hwn yn cadarnhau ac yn ymestyn gafael y myfyriwr ar batrymau’r iaith lafar, gan roi cyfle iddo/iddi eu hymarfer yn gyson mewn gweithgareddau ymarferol. Erbyn diwedd y modiwl, disgwylir y bydd y myfyriwr yn medru sgwrsio’n estynedig a hyderus am ystod eang o arferion a phrofiadau personol, trafod materion cyfoes a deall amrywiaeth o destunau llafar ac ysgrifenedig.

Course content

Mae Cymraeg Llafar Dwys 2 yn un o'r tri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Bydd y cwrs yn cadarnhau ac ymestyn prif batrymau’r iaith lafar ac yn darparu cyfleoedd i’r myfyriwr eu rhoi ar waith trwy gyfrwng gweithgareddau cyfathrebol amrywiol. Bydd sylw cyson yn cael ei roi i ynganu cywir, trefn geiriau, treigladau, datblygu geirfa, ac ati, a bydd pob un o brif amserau’r ferf –presennol, amherffaith, perffaith, gorffennol syml, dyfodol, amodol, gorchmynion – yn cael ei ymarfer. Rhoddir sylw priodol hefyd i ddatblygu sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu mewn cyd-destunau amrywiol.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: 40% Ynganu a goslefu lled-gywir Llwyddo i gyfathrebu ar lafar, gan ddefnyddio ystod o batrymau sylfaenol ac heb fod gwallau’n ymyrryd yn ormodol. Deall rhediad ystod o sgyrsiau a thestunau. Ysgrifennu’n ddealladwy ar y cyfan, gan ddangos peth ymwybyddiaeth o deithi’r iaith.

excellent

Rhagorol: (80%) Ynganu’n gywir gydag acen dda, a goslefu’n naturiol. Cyfathrebu’n hyderus ar lafar, gan ddefnyddio ystod eang o batrymau‘n gywir. Deall ystod eang o sgyrsiau a thestunau sylfaenol yn ddidrafferth. Ysgrifennu’n gywir iawn, gan ddangos ymwybyddiaeth gadarn o deithi’r iaith.

good

Da: 50% Ynganu a goslefu’n gywir. Llwyddo i gyfathrebu ar lafar, gan ddefnyddio ystod o batrymau yn gywir ar y cyfan. Deall ystod o sgyrsiau a thestunau yn dda. Ysgrifennu’n gywir ar y cyfan, gan ddangos ymwybyddiaeth dda o deithi’r iaith.

Learning outcomes

 1. Ynganu a goslefu’r Gymraeg yn briodol.

 2. Medru sgwrsio’n estynedig am arferion a phrofiadau pob dydd a mynegi barn am ystod o bynciau, gan ddefnyddio patrymau iaith cywir ac amrywio amserau’r ferf yn briodol.

 3. Medru deall cynnwys testunau llafar ac ysgrifenedig sy’n ymdrin ag ystod o bynciau, megis profiadau personol, gwasanaethau, digwyddiadau hanesyddol, materion cyfoes, ac ati.

 4. Medru ysgrifennu darnau ymarferol mewn cywair anffurfiol neu led-ffurfiol (e.e. negeseuon e-bost, llythyrau, ffurflenni, portreadau).

 5. Deall teithi’r iaith Gymraeg lafar, o ran trefn geiriau, rhediadau berfau ac arddodiaid, treigladau, cymharu ansoddeiriau, cymalau, berfau gweithredol a goddefol, ac ati.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ysgrifenedig 40
Llafar 40
Gwrando 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

15 awr o ddosbarthiadau bob wythnos, lle bydd y pwyslais ar ymarfer ac ymestyn patrymau’r iaith lafar trwy gyfrwng gweithgareddau rhyngweithiol. Rhoddir sylw hefyd i feithrin sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu.

150
Private study

Amser darllen, paratoi a chymryd asesiadau.

250

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

(1) Gwerslyfr Cwrs Pellach y Gogledd. (2) 2 gryno-ddisg Cwrs Pellach y Gogledd

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: