Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1036:
Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Mae Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Mae’r modiwl hwn yn cynnig gorolwg o brif gyfnodau llenyddiaeth y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau dysgu Cymraeg. Yn ystod Semester 1 canolbwyntir yn bennaf ar astudio cyfieithiadau, ond yn raddol, yn ystod Semester 2 bydd testunau mewn Cymraeg yn cael eu hastudio ochr yn ochr â’r cyfieithiadau. Nod y modiwl yw galluogi’r myfyrwyr i ddeall a gwerthfawrogi cefndir y ‘traddodiad’ llenyddol o gyfnod gwawrio’r iaith Gymraeg hyd at y presennol. Am fod hwn yn fodiwl i ddechreuwyr yn benodol, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i feithrin dealltwriaeth o’r iaith lenyddol (yn Semester 2 yn bennaf) ac i eirfa berthnasol.

Course content

Mae Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Dyma amlinelliad o'i gynnwys:

 1. Adventus y Saeson a chyfnod y Cynfeirdd: y canu llys cynnar a’r canu englynol
 2. Cyfnod y Normaniaid a chanu Beirdd y Tywysogion
 3. Cyfreithiau Hywel Dda
 4. Y traddodiad rhyddiaith cynnar: chwedlau brodorol y Mabinogion a chyfieithiadau pwysig megis Brut y Brenhinedd.
 5. Y Cywyddwyr a’r gynghanedd
 6. Y traddodiad llawysgrifol
 7. Y Diwygiad Protestannaidd; o fyd y llawysgrif i fyd y llyfr print
 8. Y Dadeni a Dyneiddiaeth; dirywiad y traddodiad barddol
 9. Y Diwygiad Methodistaidd
 10. Diwylliant poblogaidd a thorfol y Gymraeg
 11. Yr Ymoleuo a thwf Rhyddfrydiaeth
 12. Rhamantiaeth
 13. Yr Eisteddfod a’r 19g.
 14. Llenyddiaeth y Cyfnod Modern

Assessment Criteria

excellent

Rhagorol Bydd myfyrwyr ardderchog (graddau A) yn arddangos y galluoedd sicr hyn ar draws y meini prawf, yn ogystal â dyfnder arbennig yn eu gwybodaeth a/neu gywreinrwydd eu dadansoddi. Dangosant hefyd wreiddioldeb yn eu gwaith darllen a dehongli. Byddant yn arddangos dealltwriaeth gynyddol o’r testunau yn yr iaith wreiddiol.

threshold

Trothwy Bydd myfyrwyr trothwyol (graddau D isel) yn arddangos rhychwant o wybodaeth briodol – neu ddyfnder priodol – mewn o leiaf rannau o’r maes perthnasol, a byddant yn llwyddo’n rhannol o leiaf i greu dadlau sy’n mynd i’r afael â’r pynciau a drafodir.

good

Da Bydd myfyrwyr da (graddau B) yn arddangos galluoedd sicr yn yr holl agweddau a nodwyd yn y paragraff uchod, gan gynnwys safon eu hiaith ysgrifenedig a llafar.

Learning outcomes

 1. Yn medru ystyried y gweithiau llenyddol yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol, gan ddangos ymwybyddiaeth o berthynas y llenyddiaeth i rai o brif gysyniadau’r cyfnodau dan sylw.

 2. Yn deall pwysigrwydd y gweithiau a’r awduron hyn, a’u cyfraniad i ddatblygiad y traddodiad llenyddol Cymraeg.

 3. Yn ymwybodol o brif ddigwyddiadau a chyfnodau hanesyddol yr ystod dan sylw.

 4. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy yn ysgrifenedig am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 5. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy ar lafar am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 6. Yn medru deall a defnyddio geirfa berthnasol a gyflwynir yn ystod y modiwl.

 7. Yn ymwybodol o rai o brif lenorion a phrif weithiau llenyddol yr iaith Gymraeg o’r Oesau Canol cynnar hyd heddiw.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Darn byr 1 40
Darn byr 2 40
Darn byr 3 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 33
Seminar 33
Private study

Amser darllen, paratoi a chymryd asesiadau.

234

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: