Coronavirus (Covid-19) Information

Module HCC-1050:
Dechrau o'r Dechrau

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Mari Wiliam

Overall aims and purpose

Bwriad Dechrau o'r Dechrau yw eich helpu i ymdopi â'r newid i astudio Hanes ac/neu Archaeoleg mewn prifysgol, ac mae'n amcanu i ddatblygu'r gallu i dadansoddi a chreu dadleuon, i gyfathrebu syniadau ac i weithio'n annibynnol: elfennau craidd y meincnodau ar gyfer gradd Hanes. Bydd yn cyflwyno elfennau sylfaenol gwaith academaidd i chi a bydd yn eich dysgu ynghylch egwyddorion astudio, ysgrifennu a chyflwyno'r gorffennol ar lefel gradd. Yn gyntaf, bydd yn gwneud i chi ddod yn gyfarwydd â'r gwahanol ddulliau o addysgu a dysgu y deuir ar eu traws ar lefel israddedig, a bydd yn eich helpu i ateb cwestiynau fel 'Beth ydw i'n ei wneud mewn seminar?' neu 'Sut mae fy nhraethodau'n cael eu marcio?' Yn ail, bydd yn eich helpu i feithrin ystod o sgiliau astudio craidd, megis defnyddio erthyglau mewn cyfnodolion, delio â llyfrgell y brifysgol a pharatoi ar gyfer traethodau a chyflwyniadau. Yn drydydd, bydd yn egluro sut mae haneswyr ac archeolegwyr yn archwilio'r gorffennol drwy edrych ar ddadleuon ac anghydfodau rhyngddynt, yn ogystal ag archwilio gwahanol fathau o ffynonellau gwreiddiol a'r defnydd a wneir ohonynt mewn gwaith ysgolheigaidd. Drwy weithio'n agos mewn grŵp tiwtorial bychan dan arweiniad aelod staff academaidd - ac wedi'i atgyfnerthu gan seminarau a gweithdai - byddwch yn dadansoddi astudiaethau achos hanesyddol, cael sylwadau rheolaidd ac adeiladu portffolio o sgiliau'n wythnosol.

Course content

 1. Rhagarweiniad: O'r Gorffennol i'r Presennol: Rhai syniadau ar sut i wneud y defnydd gorau o'ch sgiliau presennol wrth i chi symud ymlaen i astudio ar lefel prifysgol. Dysgu rhai o egwyddorion sylfaenol astudio Hanes ac/neu Archaeoleg ym Mangor.
 2. Sgiliau llyfrgell a defnyddio'r we yn ddeallus: Edrych ar yr hyn y dylech ei ddisgwyl yn llyfrgell y brifysgol, sut i ddefnyddio rhestrau darllen, faint i'w ddarllen a beth i'w wneud gyda'r holl adnoddau electroneg hynny sydd ar gael i chi.
 3. O anrhefn i drefn: rhoi trefn ar bethau a chymryd nodiadau. Sut i gynllunio a threfnu eich gwaith, a sut i wneud penderfyniadau doeth wrth gymryd nodiadau o lyfrau, erthyglau a darlithoedd.
 4. Osgoi llên-ladrad: Dysgu sut mae torri a phastio deunydd o'r we yn ffordd wael iawn o weithio a pham mae camymddwyn academaidd yn cael ei drin fel mater difrifol iawn. Dysgu'n ogystal sut i osgoi hyn drwy gyfeirnodi effeithiol, h.y. defnyddio tystiolaeth, troednodiadau a llunio llyfryddiaethau cadarn.
 5. Traethodau a gwneud argraff (ramadegol) dda: Deall beth yn union mae cwestiwn y traethawd eisiau i chi ei wneud, sut i drefnu eich gwaith a sut i ddatblygu dadl. Cael golwg ar rai camgymeriadau cyffredin mewn traethodau Hanes ac Archaeoleg a gweld pam fod sillafu da ac atalnodi yn allweddol.

 6. Hanesyddiaeth: Sut i wneud synnwyr o'r holl academyddion hyn yn dweud pethau gwahanol ac anghytuno â'i gilydd. Beth yw'r gwahaniaethau (a'r tebygrwydd) rhwng hanes 'academaidd' a 'phoblogaidd'?

 7. Dadansoddi a meddwl yn feirniadol: Neu, sut i fynd ymhellach na dim ond disgrifio'r gorffennol. Deall beth mae eich tiwtor yn ei olygu pan fydd yn dweud wrthych am fod yn fwy beirniadol.
 8. Cyfle i ddweud eich dweud: cyfathrebu medrus: Deall pam mae'n bwysig i chi gyfathrebu eich syniadau'n glir, a sut y gellwch baratoi'n effeithiol at gyflwyniadau.
 9. Dogfennau a ffynonellau: Dysgu sut mae haneswyr yn defnyddio gwahanol fathau o ddogfennau ac arteffactau ac edrych sut y gellwch eu dadansoddi eich hun.
 10. Adborth (sylwadau) pellgyrhaeddol: Beth yw diben adborth (sylwadau ar eich gwaith), a sut y caiff mathau gwahanol o aseiniadau eu marcio? Dysgu bod angen i chi edrych y tu hwnt i'ch marc i wella eich gwaith.
 11. Sut i weithredu mewn arholiadau: Sut i beidio â chynhyrfu a gwneud yn dda mewn arholiadau, a gweld beth yn union mae cwestiynau arholiad yn gofyn i chi ei wneud.

Assessment Criteria

threshold

Mae tair graddfa ar gyfer perfformiad trydydd dosbarth:

D+ (48%) Caiff gwaith farc D+ os yw’n dangos tystiolaeth o ddarllen derbyniol, ond hyn wedi ei seilio’n bennaf ar nodiadau darlith ac/neu werslyfr sylfaenol; ymdrin â llawer o’r maes angenrheidiol ond yn methu â thrafod rhai agweddau mawr a hanfodol ar y testun; defnyddio deunydd perthnasol, ond yn methu’n rhannol â thynnu’r rhain at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol, neu’n cynnal dadl glir mewn rhannau o’r darn yn unig; defnyddio peth tystiolaeth i gadarnhau rhai pwyntiau unigol ond weithiau’n methu â gwneud hynny, neu’n dangos anhawster i bwyso a mesur tystiolaeth neu’n dewis tystiolaeth annibynadwy; dangos ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond ni fydd y gwahaniaethau’n cael eu trafod neu eu dadansoddi’n drwyadl; wedi’i gyflwyno’n gywir at ei gilydd ond ceir rhannau lle mae anawsterau difrifol o ran cyflwyniad, arddull, sillafu, gramadeg neu lunio paragraffau (ond gweler yr adran ar ddyslecsia isod); ac yn defnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth lle mae angen hynny ond weithiau camddeellir y dull priodol o’u defnyddio neu gwneir camgymeriadau wrth eu cyflwyno.

D (45%) Caiff gwaith farc D os yw’n: dangos tystiolaeth o ddarllen derbyniol yr isafswm gofynnol, ond hyn wedi ei seilio’n bennaf ar nodiadau darlith ac/neu werslyfr sylfaenol; ymdrin â pheth o’r maes angenrheidiol ond yn methu â thrafod rhai agweddau mawr a hanfodol ar destun; defnyddio peth deunydd perthnasol, ond yn methu’n rhannol â thynnu’r rhain at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol, neu’n cynnal dadl glir mewn rhannau o’r darn yn unig; defnyddio peth tystiolaeth i gadarnhau rhai pwyntiau unigol ond yn aml yn methu â gwneud hynny, neu’n dangos anhawster i bwyso a mesur tystiolaeth neu’n dewis tystiolaeth annibynadwy neu amhriodol; dangos peth ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond ni fydd y gwahaniaethau’n cael eu trafod neu eu dadansoddi’n drwyadl; wedi’i gyflwyno’n gywir yn aml ond ceir rhannau lle mae anawsterau difrifol o ran cyflwyniad, arddull, sillafu, gramadeg neu lunio paragraffau (ond gweler yr adran ar ddyslecsia isod); ac yn defnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth lle mae angen hynny ond weithiau camddeellir y dull priodol o’u defnyddio neu gwneir camgymeriadau difrifol wrth eu cyflwyno.

D- (42%) Caiff gwaith farc D- os yw’n: dangos tystiolaeth o ddarllen derbyniol yr isafswm gofynnol, wedi ei seilio’n bennaf ar nodiadau darlith ac/neu werslyfr sylfaenol; ymdrin â rhannau o’r maes angenrheidiol ond yn methu â thrafod rhai agweddau mawr a hanfodol ar destun; defnyddio peth deunydd a all fod yn berthnasol, ond yn methu â thynnu’r rhain at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol, neu’n cynnal dadl glir mewn rhannau o’r darn yn unig; defnyddio tystiolaeth yn achlysurol i gadarnhau rhai pwyntiau unigol ond yn aml yn methu â gwneud hynny, neu’n dangos anhawster i bwyso a mesur tystiolaeth neu’n dewis tystiolaeth annibynadwy neu amhriodol; gall ddangos peth ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond ni fydd y gwahaniaethau’n cael eu trafod neu eu dadansoddi’n drwyadl; wedi’i gyflwyno’n gywir yn rhannol ond ceir rhannau lle mae anawsterau difrifol o ran cyflwyniad, arddull, sillafu, gramadeg neu lunio paragraffau (ond gweler yr adran ar ddyslecsia isod); ac yn defnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth lle mae angen hynny ond weithiau camddeellir y dull priodol o’u defnyddio neu gwneir camgymeriadau difrifol wrth eu cyflwyno.

Yn ychwanegol, ar gyfer gwaith nad yw’n cwrdd â’r safon am radd anrhydedd:

E+ (38%) Darllen: Gall y gwaith ddangos peth tystiolaeth o ddarllen, ond arwynebol yn ac yn dameidiog yn bennaf. Cynnwys: Gwaith yn trafod ychydig agweddau sylfaenol ar destun - ond gadewir llawer allan; neu ddangos yn bennaf dim ond gwybodaeth gyfyngedig o’r rhai a drafodir; neu’n lled fyr; neu wneud camgymeriadau mawr ynglŷn â phatrwm digwyddiadau. Dadl: Gwaith wedi ei drefnu’n wael at ei gilydd; neu’n cynnwys dadl nad yw’n glir; neu sy’n cynnig dadl bur amherthnasol i’r dasg a osodwyd. Dadansoddiad: Gwaith yn defnyddio ychydig o dystiolaeth yn unig ac yn tueddu i fynegi barn heb gefnogi hynny lawer â ffeithiau hanesyddol (neu dystiolaeth archaeolegol); neu’n camddefnyddio tystiolaeth; neu ddangos dim ond ychydig ymwybyddiaeth y gellir dehongli tystiolaeth mewn gwahanol ffyrdd. Cyflwyniad: Gwaith yn cynnwys rhai camgymeriadau difrifol o ran cyflwyniad neu arddull ysgrifennu neu eglurder; neu’n cynnwys rhai gwallau difrifol mewn gramadeg, sillafu neu lunio paragraffau (ond gweler canllawiau ar ddyslecsia). Sgiliau Ysgolheigaidd: Gwaith yn dueddol o gamddefnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth, neu’n anghyson o ran eu cydnabod pan mae’r rhain yn hanfodol.

excellent

Mae pedair graddfa ar gyfer perfformiad dosbarth cyntaf.

A* (95%) Ar y lefel hon, mae gwaith dosbarth cyntaf yn ennill ei farc drwy ddangos gwreiddioldeb go iawn. Gall gynnig dadl newydd - neu ddelio â thystiolaeth nas ystyriwyd o'r blaen. Cyplysir y math hwn o wreiddioldeb o ran syniadau neu dystiolaeth â'r safonau cynnwys, dadlau a dadansoddi a ddisgwylir mewn gwaith Dosbarth Cyntaf A neu A+. Ar y lefel hon, mae’r gwaith yn dihysbyddu’r deunydd eilaidd perthnasol, ac mewn traethodau hir yn cynnwys tystiolaeth wreiddiol eang ac, yn aml, annisgwyl, heb ddangos gwallau ffeithiol neu ddeongliadol. Gall hefyd ddangos meistrolaeth ar ddamcaniaethau a’r gallu i’w defnyddio mewn modd cynnil a dychmygus. Yn achos traethodau a thraethodau hir, bydd gwaith ar y lefel hon yn ddi-fai o ran ei gyflwyniad ac o’r safon i’w gyhoeddi.

A+ (87%) Ar y lefel hon, bydd gwaith Dosbarth Cyntaf hefyd yn cefnogi ei ddadl â chyfoeth o fanylion perthnasol ond hefyd yn defnyddio tystiolaeth mewn modd cywir yn gyson ac yn dangos y gallu i ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd annisgwyl. Fel rheol bydd yn dangos ymwybyddiaeth arbennig o fyw o'r hanesyddiaeth a/neu ddadleuon archaeolegol, gan gynnwys agweddau cysyniadol, gan roi cyfrif arbennig o alluog o'r rhesymau dros bwysigrwydd y casgliadau mewn dadl hanesyddol neu archaeolegol arbennig. Bydd yn dangos agwedd arbennig o gynnil at wrthwynebiad posibl - gan gymedroli'r ddadl yng ngoleuni gwrthenghreifftiau, neu gynhyrchu synthesis diddorol o wahanol safbwyntiau gwrthgyferbyniol. Bydd yn waith gwreiddiol. Bydd safonau’r cynnwys, dadlau a dadansoddi a ddisgwylir yn waith Dosbarth Cyntaf yn gyson. Yn achos traethodau a thraethodau hir bydd safonau’r cyflwyniad yn uchel iawn.

A (80%) Ar y lefel hon, bydd gwaith Dosbarth Cyntaf yn cefnogi ei ddadl â chyfoeth o fanylion perthnasol. Fel rheol bydd hefyd yn dangos ymwybyddiaeth arbennig o fyw o'r hanesyddiaeth a/neu ddadleuon archaeolegol, gan roi cyfrif arbennig o alluog o'r rhesymau dros bwysigrwydd y casgliadau mewn dadl hanesyddol neu archaeolegol arbennig. Yr un modd gall ddangos agwedd arbennig o gynnil at wrthwynebiad posibl - gan gymedroli'r ddadl yng ngoleuni gwrthenghreifftiau, neu gynhyrchu synthesis diddorol o wahanol safbwyntiau gwrthgyferbyniol. Yn gyffredinol, bydd safonau’r cynnwys, dadlau a dadansoddi a ddisgwylir yn gyson uwch na’r eiddo gwaith ar ben yr ail ddosbarth uwch. Yn achos traethodau a thraethodau hir bydd safonau’r cyflwyniad yn uchel.

A- (74%) Nid oes unrhyw fwlch na ellir ei bontio rhwng marc B+ ac un A-. Yn aml ceir marciau dosbarth cyntaf ar y lefel hon drwy ddangos yn syml un neu ragor o nodweddion gradd dda ail ddosbarth uwch i raddfa arbennig, h.y. trefn y ddadl, ffocws fwy neu lai cyson, amrediad darllen, ymateb i’r hanesyddiaeth a/neu ddadleuon archaeolegol, dyfnder dealltwriaeth, arddull derbyniol a chyflwyniad cywir.

C- to C+

Mae tair graddfa ar gyfer perfformiad ail ddosbarth is:

C+ (58%) Bydd gwaith yn cael marc C+ os yw’n: dangos tystiolaeth o gryn ddarllen, ond yn arwynebol mewn mannau; ymdrin â’r rhan fwyaf o agweddau pwysig maes arbennig, ond gan ddangos diffyg dyfnder mewn mannau; cynnig dadl gydlynol a pherthnasol; defnyddio peth tystiolaeth i gadarnhau ei bwyntiau; ac wedi ei gyflwyno’n weddol dda gydag ond ychydig neu ddim camgymeriadau. Bydd hefyd yn cynnwys cyfeiriadau a llyfryddiaeth briodol, ond a all fod ychydig yn ansicr ac/neu’n annigonol i ryw raddau.

C (55%) Bydd gwaith yn cael marc C os yw’n: dangos tystiolaeth o gryn ddarllen, ond yn parhau’n arwynebol; ymdrin â’r rhan fwyaf o agweddau pwysig maes arbennig, ond gan ddangos diffyg dyfnder; cynnig dadl gydlynol a pherthnasol i gryn raddau; defnyddio peth tystiolaeth gyfyngedig i gadarnhau ei bwyntiau; ac wedi ei gyflwyno’n weddol dda gydag ond ychydig gamgymeriadau. Bydd hefyd yn cynnwys cyfeiriadau a llyfryddiaeth briodol, ond a all gynnwys rhai camgymeriadau neu fod ychydig yn ansicr ac/neu’n annigonol i ryw raddau.

C- (52%) Bydd gwaith yn cael marc C- os yw’n dangos tystiolaeth o gryn ddarllen, ond yn dangos ychydig dystiolaeth bod hyn yn cynnwys astudiaethau dwfn (yng ngwaith y flwyddyn gyntaf gall hyn olygu nad yw’r myfyriwr wedi darllen mwy nag ychydig weithiau safonol; yn yr ail a’r drydedd flwyddyn gall olygu nad yw’r myfyriwr wedi darllen detholiad da o erthyglau mewn cyfnodolion a monograffau arbenigol); ymdrin â’r rhan fwyaf o agweddau pwysig maes arbennig, ond nad yw’n gwneud hynny’n ddwfn, neu gall fethu â chynnwys maes o bwys (yn yr ail a’r drydedd flwyddyn gall hyn olygu methu â defnyddio’r math o fanylion hanesyddol trawiadol a geir mewn llenyddiaeth arbenigol); cynnig dadl gydlynol a pherthnasol weithiau, ond yn llithro oddi wrth fynd i’r afael â’r dasg dan sylw (er enghraifft, trwy drefnu’r ddadl mewn ffordd afresymegol, mynd ar ôl deunydd ymylol, neu lithro i naratif nad yw ond yn lled berthnasol); fel rheol yn defnyddio tystiolaeth i gadarnhau ei bwyntiau, ond weithiau’n methu â gwneud hynny neu’n methu â defnyddio amrediad digonol o dystiolaeth; dangos ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond gall fethu â mynd i wraidd y ddadl ysgolheigaidd ganolog neu gall fethu â deall yn llawn bwynt dadleuol allweddol (yng ngwaith yr ail a’r drydedd flwyddyn gall y methiannau hyn gynnwys diffyg tystiolaeth ddigon manwl, neu fethu â thrafod gwahaniaethau bychain neu amwyseddau yn y dystiolaeth, neu ddiffyg ymwybyddiaeth o’r drafodaeth hanesyddol neu archaeolegol gyfredol); wedi ei gyflwyno’n weddol dda ac yn cynnwys cyfeiriadau a llyfryddiaeth briodol, ond rhai camgymeriadau o ran cyflwyniad neu ddefnydd priodol.

good

Mae tair graddfa ar gyfer perfformiad ail ddosbarth uwch:

B+ (68%) Bydd gwaith yn cael marc B+ os yw’n gyson gadarn o ran: ymdrin â’r maes angenrheidiol mewn dyfnder a manylion; cynnig dadl berthnasol sydd wedi ei llunio’n briodol; dadansoddi a defnyddio amrediad priodol o dystiolaeth hanesyddol a/neu archaeolegol ac yn ystyried gwahaniaethau posibl o ran dehongli; ac wedi ei gyflwyno’n gywir gyda chyfeiriadau a llyfryddiaeth lle bo’n briodol.

B (65%) Bydd gwaith yn cael marc B os yw’n: amlwg ei fod wedi ei seilio ar ddarllen cadarn; ymdrin â’r maes angenrheidiol mewn dyfnder a manylion; cynnig dadl berthnasol sydd wedi ei llunio’n briodol; dadansoddi a defnyddio amrediad priodol o dystiolaeth hanesyddol a/neu archaeolegol ac yn ystyried gwahaniaethau posibl o ran dehongli; ac wedi ei gyflwyno’n gywir gyda chyfeiriadau a llyfryddiaeth lle bo’n briodol.

B- (62%) Bydd gwaith yn cael marc B- os yw’n: amlwg ei fod wedi ei seilio ar ddarllen cadarn; ymdrin â’r maes angenrheidiol mewn peth dyfnder a manylion; cynnig dadl berthnasol sydd wedi ei llunio’n briodol; dadansoddi a defnyddio amrediad priodol o dystiolaeth hanesyddol a/neu archaeolegol ac yn ystyried gwahaniaethau posibl o ran dehongli; ac wedi ei gyflwyno’n gywir gyda chyfeiriadau a llyfryddiaeth lle bo’n briodol.

Learning outcomes

 1. Llunio cyfeiriadau a llyfryddiaethau a'u cyflwyno mewn ffordd gywir.

 2. Dangos ymwybyddiaeth o’r gwahaniaethau rhwng hanes 'poblogaidd' ac 'academaidd' drwy edrych ar wahanol arddulliau o ysgrifennu am y gorffennol.

 3. Cloriannu dadleuon hanesyddiaethol sylfaenol yn feirniadol.

 4. Gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau o ddeunyddiau ffynonellol a ddefnyddir gan haneswyr ac archeolegwr yn eu hymchwil.

 5. Deall natur ymarfer hanesyddol ac/neu archaeolegol ar lefel gradd drwy astudio astudiaethau achos arbenigol.

 6. Adfyfyrio’n feirniadol ar eu sgiliau astudio a sut maent wedi datblygu yn ystod y modiwl.

 7. Crynhoi a nodi dadleuon mewn erthyglau a llyfrau academaidd.

 8. Cyflwyno syniadau'n eglur mewn gwaith ysgrifenedig, mewn trafodaethau grŵp ac mewn cyflwyniad unigol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad 10
Portfolio 1 45
Portfolio 2 45

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Cynhelir 11 seminar awr yr un ar y modiwl. Byddant ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddant yn golygu'ch bod mewn grŵp bychan o tua 10-12 o fyfyrwyr fydd yn cael ei arwain gan aelod staff neu ymchwilydd PhD. Bydd dau bwrpas i'r dosbarthiadau hyn. Yn gyntaf, i ddatblygu sgiliau hanes-benodol trwy gyfrwng gwaith ymarferol (ee marcio'ch traethodau'ch hunain). Yn ail, eich annog i adfyfyrio ar eich cynnydd. Ni fydd y dosbarthiadau hyn yn union yr un peth â'r seminarau ar gyfer modiwlau eraill, gan y byddant yn cynnwys elfen o waith oddi mewn i'r dosbarth yn ogystal â thrafodaeth. Bydd gwaith paratoadol yn cael ei osod ar gyfer rhai seminarau, a bydd y tasgau hyn yn cael eu rhyddhau ar Blackboard wythnos o flaen llaw.

11
Workshop

Cynhelir 11 gweithdy awr yr un ar y modiwl. Pwrpas y gweithdai grŵp mawr yma yw i'ch cyflwyno i sgiliau trosglwyddiadwy allweddol ar gyfer cynhyrchu gwaith academaidd safonol. Bydd nifer o'r gweithdai hyn yn cynnwys cyfraniadau gan hyfforddwyr arbenigol o Ganolfan Sgiliau Astudio'r Brifysgol, y Llyfrgell a'r Uned Gyflogadwyedd. Bydd y gweithdai hyn yn darparu sylfaen hanfodol i'r portffolio, ac yn eich arfogi gyda sgiliau y byddwch yn eu datblygu mewn dyfnder yn y seminarau a'r dosbarthiadau mentora.

11
Private study

Mae astudio unigol/preifat yn hanfodol i gyrhaeddiad mewn gradd yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Dylid treulio'r amser yma'n gweithio ar sgiliau hanfodol, darllen o amgylch pwnc penodol, paratoi i seminarau, ac ymchwilio i'r tasgau portffolio a chyflwyniad unigol. Mae'n darparu cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o'r cyfnod yn rhannol neu'n gyflawn, a dylai weithredu fel ysgogiad i ddarllen pellach, neu godi cwestiynau y gellir eu trafod yn y sesiynau seminar a mentora.

167
Study group

Bydd pawb sy'n astudio Dechrau o'r Dechrau'n cael eu Mentor Astudio eu hunain. Bydd eich Mentor Astudio'n fyfyriwr blwyddyn pedwar sydd ynai'n astudio ar gyfer gradd pedair blynedd MArts mewn Hanes neu Archaeoleg neu sy'n raddedig o Brifysgol Bangor ac yn astudio ar gyfer MA. Bydd pob Mentor Astudio'n brofiadol yn ffyrdd Prifysgol Bangor, a byddant oll wedi astudio gyda ni am o leiaf dair blynedd. Mae ymchwil addysgol wedi arddangos sut y gall myfyrwyr blwyddyn gyntaf wella'u perfformiad trwy weithi gydag arweiniad cyfoedion mwy profiadol. Bydd yr holl Fentoriaid Astudio ar Dechrau o'r Dechrau gyda record academaidd gadarn, yn gyfeillgar, ac yn y dosbarthiadau hyn byddwch yn gweithio gyda nhw i adeiladu'r portffolio asesu ar gyfer y modiwl, gan baratoi'n ogystal ar gyfer y cyflwyniad unigol.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hcc-1050.html

Reading list

Mary Abbott, History Skills: A student’s handbook (2008). John Arnold, History: A very short introduction (2000). Jeremy Black and Donald MacRaild, Studying History (2007). Peter Claus, History: An Introduction to Theory, Method and Practice (2014). Miriam Dobson and Benjamin Ziemann, Reading Primary Sources (2008). Ann Gray and Erin Bell, History on Television (2013). Bryan Greetham, How to write better essays (2013). Ludmilla Jordanova, History in Practice (2000). Peter Lambert and Phillipp Schofield (eds), Making History: an introduction to the practices of history (2004). John Tosh, The Pursuit of History (2015 edition).

Bydd rhestrau darllen manwl yn seiliedig ar yr astudiaeth achos fodylol ar gael yn y llawlyfr modiwl.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: