Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-1021:
Sgiliau Academaidd

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Tommie Du Preez

Overall aims and purpose

Ydych chi eisiau cyflawni'r graddau uchaf posibl drwy gydol eich gyrfa yn y Brifysgol? Ydych chi eisiau datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a fydd yn eich helpu i sicrhau eich swydd ddelfrydol, ac yn eich galluogi i ffynnu yn y gweithle? Os ydy'r ateb i'r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, yna mae'r modiwl hwn ar eich cyfer chi. Wedi'i gynllunio i'ch integreiddio i astudiaethau'r Brifysgol, bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â'r sgiliau sylfaenol, yr awgrymiadau, y triciau a'r cynilwyr amser i wneud y mwyaf o'ch siawns o gynhyrchu aseiniadau o'r radd orau ym mhob un o'ch modiwlau. Er enghraifft, byddwch yn cael eich hyfforddi ar sut i ysgrifennu aseiniadau i safon y Brifysgol (a all fod yn wahanol iawn i'r ysgrifennu y gallech fod wedi'i brofi o'r blaen). Trwy ymarferion anffurfiol hwyliog yn y dosbarth, byddwch yn ennill profiad a hyder wrth gyflwyno meysydd ymgysylltu a chyflwyniadau llafar. Byddwch hefyd yn dysgu sut i manteisio ar lwyfannau adnoddau astudio ar-lein y Brifysgol. Cyflwynir y cwrs gan ddau academydd sefydledig ac sydd wedi'u cyhoeddi'n dda ac sydd ill dau wedi ennill graddau gwyddoniaeth chwaraeon o'r radd flaenaf o Brifysgol Bangor, gan ennill y marciau uchaf yn eu carfanau priodol.

Course content

Bydd y cwrs yn eich paratoi ag amrywiaeth o sgiliau a fydd yn eich helpu i lywio'ch astudiaethau'n llwyddiannus a “bod y gorau yr ydych chi” ym Mhrifysgol Bangor ac yn eich gyrfa yn y dyfodol. Er enghraifft, mae'r cwrs yn cwmpasu pynciau fel; a) “Sut i fanteisio i'r eithaf ar eich darlithoedd”; b) “Sut i gynllunio'ch amser yn effeithiol yn y Brifysgol”; c) “Sut i ysgrifennu traethodau ac adroddiadau gwyddonol ar lefel Prifysgol”; d) “Sut i nodi ffynonellau gwyddonol gorau posibl”; e) “Sut i gyflwyno a chyfeirio eich traethodau”; f) “Sut i feddwl ar eich traed a darparu areithiau“ byrfyfyr ”proffesiynol; g) “Sut i gyflwyno sgyrsiau a chyflwyniadau gwyddonol ffurfiol yn hyderus”. Mae'r modiwl hwn yn cael ei addysgu'n ddwys yn ystod yr wythnosau cyntaf ym Mlwyddyn 1. Mae popeth a wnewch yn y modiwl hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i gael y profiad a'r graddau gorau posibl yn yr holl fodiwlau eraill y byddwch yn eu hastudio.

Assessment Criteria

excellent

A (70-100%) Ardderchog - Dealltwriaeth ardderchog o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangos gallu i ddadansoddi gwybodaeth ac yn gallu i gymhwyso'r sgiliau hyn. sgiliau ysgrifennu myfyriol ddarllen eang helaeth a. Dim gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

C- to C+

C (50-59%) canolig - Dealltwriaeth glir o sgiliau dysgu addysg uwch, allu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn a ddangoswyd. Tystiolaeth o darllen ychwanegol a sgiliau mewn ennu myfyriol. Ychydig wallau a chamsyniadau yn amlwg

threshold

D (40-49%) Digonol - Dealltwriaeth sylfaenol o sgiliau dysgu addysg uwch ond mae rhai gwallau yn bresennol. Tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ysgrifennu myfyriol ac darllen ychwanegol. Mae rhai gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

good

B (60-69%) Da/Da iawn - Dealltwriaeth dda o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangosodd gallu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn. Tystiolaeth o sgiliau ysgrifennu myfyriol darllen a ychydig iawn o wallau a chamsyniadau amlwg.

Learning outcomes

 1. Lledaenu gwybodaeth wyddonol

 2. Darllen ac adnabod cryfderau a gwendidau mewn llenyddiaeth wyddonol

 3. Datblygu strategaethau i alluogi cwblhau asesiadau mewn modiwlau eraill

 4. Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy i wella cyflogadwyedd

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK lit search & referencing

Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi leoli a chyfeirio adnoddau gwyddonol (e.e., erthyglau cyfnodolion; gwerslyfrau) a fydd yn berthnasol i'ch aseiniad adroddiad gwyddonol. Bydd yr aseiniad hwn yn eich helpu i ymgyfarwyddo â phlatfformau chwilio llenyddiaeth y Brifysgol fel y gallwch gael mynediad at yr holl adnoddau gwyddonol y bydd eu hangen arnoch trwy gydol holl fodiwlau eich gradd. Bydd hefyd yn rhoi profiad i chi o sut i gyfeirio gwybodaeth gan ddefnyddio arddull cyfeirnodi gymeradwy'r Ysgol.

15
ORAL sheops

Mae SHEOPS yn amgylchedd dysgu dan arweiniad cyfoedion lle caiff sgiliau cyflwyno eu caffael a'u datblygu trwy ymarfer ac adborth. Mae wedi'i gynllunio i'ch helpu i fagu hyder, cynyddu eich marciau mewn modiwlau eraill lle mae cyflwyniadau'n rhan o'r asesiad, ac yn gwella'ch cyflogadwyedd. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan trwy gyfuniad o areithiau, rolau sefydliadol a chyfranogiad cynulleidfaoedd. Mae pob myfyriwr yn cael ei neilltuo i grwpiau bach sy'n cael eu hamserlennu i gyfarfod am 1 awr yr wythnos drwy semester dau. Yn ystod pob cyfarfod 1 awr bydd 4-8 aelod o'r grŵp yn cyflwyno cyflwyniadau unigol tra bydd gweddill y myfyrwyr yn cyflawni ystod o rolau sefydliadol pwysig (ee, amserwr, cadeirydd, gwerthuswr) ac yn gweithredu fel aelodau o'r gynulleidfa. Yn ystod y semester byddwch yn cwblhau nifer o gyflwyniadau parod a byrfyfyr. Bydd hyn yn darparu profiad hanfodol o gyflwyno gwybodaeth yn amgylchedd cefnogol. Bydd yr asesiad hwn yn helpu i fagu hyder mewn siarad cyhoeddus cyn asesiadau cyflwyniad gwyddonol mwy ffurfiol y gallech ddod ar eu traws ar fodiwlau eraill ym mlynyddoedd olaf eich gradd.

35
REPORT scientific report

Mae'r aseiniad yma angen i chi ysgrifennu adroddiad gwyddonol ar ymarfer labordy. Fydd hyn yn cynnwys Cyflwyniad (sefydlu rhesymeg dros arbrawf a gwneud rhagdybiaethau arbrofol), Dulliau (gan adrodd yn union yr hyn a wnaed yn isadrannau), Canlyniadau (cynhyrchu ffigurau a thablau gwyddonol) a Thrafod (gwneud synnwyr o'r canlyniadau a nodi sut maent yn ychwanegu at wybodaeth sy'n bodoli). Bydd yn rhoi profiad i chi o sut i gynhyrchu adroddiadau gwyddonol proffesiynol ar lefel Prifysgol. Bydd y math hwn o aseiniad yn ymddangos yn aml ar draws eich modiwlau dilynol gan gynnwys eich prosiect ymchwil blwyddyn olaf. Bydd profi'r aseiniad hwn yn gynnar yn eich gyrfa yn y Brifysgol yn rhoi sylfaen allweddol i chi adeiladu arni yn ystod blynyddoedd diweddarach.

35
COURSEWORK reflection

Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi fyfyrio ar y wybodaeth rydych wedi'i chasglu yn ystod y modiwl hwn. Mae myfyrio yn sgil allweddol i helpu i atgyfnerthu gwybodaeth a gwerthfawrogi'r sgiliau newydd yr ydych wedi'u caffael a sut y gallant fod yn ddefnyddiol wrth symud ymlaen.

15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 62
Workshop 16
Lecture 16
Seminar

Sesiynau sgiliau iaith a cymorth gyda asseiniadau.

6

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • self-appraise and reflect on practice
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: