Module MSC-1022:
Cyflwyniad Meicrobioleg

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Merf Williams

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno micro-organebau Prokaryotig ac Eukaryotig i’r myfyriwr.Astudir nodweddion a strwythurau gwahaniaethol celloedd microbaidd, ynghyd â deinameg twf microbaidd, cyflwyniad i fecanweithiau gwrthsefyll gwrthfiotigau, pathogenesis ac ymwneud microbaidd ag afiechydon dynol. I ddilyn ceir adran ar fycoleg lle'r adolygir cylchoedd bywyd ffyngau a'u heffaith ar fywyd bob dydd, yn gadarnhaol a negyddol. Yna ystyrir amrywiaeth firysau, yn cynnwys firysaupwysig yn feddygol, o safbwynt eu morffoleg, math genom a strategaethau tyfu.

Course content

Astudiaeth dacsonomaidd o rai bacteria, ffyngau a firysau, ynghyd â nodweddion strwythurol, amrywiaethau metabolaidd, deinameg twf microbaidd ac ymwneud microbau ag afiechydon dynol. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried amrywiaeth ffyngau a firysau.

Assessment Criteria

threshold

Dylai bod gan fyfyriwr trothwy wybodaeth sylfaenol am ffeithiau hanfodol a chysyniadau allweddol microbioleg ragarweiniol bacteria, firysau a ffyngau a gyflwynir yn y modiwl hwn. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i drefnu deunydd perthnasol o ddarlithoedd yn ddadl glir.

excellent

Dylai myfyriwr rhagorol ddangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu annibynnol a gydol oes (gweithio’n annibynnol, rheoli a threfnu amser) a bod â gwybodaeth fanwl am bob agwedd ar y modiwl. Dylai atebion ysgrifenedig fod o safon eithriadol uchel o ran cyflwyniad, fframwaith ac eglurder, gyda gwybodaeth gywir a pherthnasol wedi'i chyflwyno'n dda iawn.

good

Dylai bod gan fyfyriwr da wybodaeth ffeithiol drylwyr ar draws pob agwedd ar y modiwl, a gallu nodi enghreifftiau lle bo’n briodol. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i gyfuno’n feirniadol ddeunydd o ddarlithoedd a gwybodaeth a gafwyd trwy ddarllen cefndirol.

Learning outcomes

  1. Dangos gwybodaeth o bathogensis rhai o’r bacteria, ffyngau a firysau pwysig yn feddygol a astudiwyd yn y modiwl hwn.

  2. Dangos dealltwriaeth o amrywiaeth a strwythur Micro-organebau (bacteria, ffyngau a firysau).

  3. Cael, dehongli a chyfuno gwybodaeth o ddarllen cefndirol a'i defnyddio'n effeithiol i ychwanegu at nodiadau darlithoedd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Mid module MCQ test 30
End of module exam 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

2 x 1 awr tiwtorial adolygu

2
Lecture

Darlithoedd

18
Private study

Darllen cyfeiriol a hunan gyfeiriol o gwmpas y pwnc i ychwanegu at ddeunydd y darlithoedd. Adolygu ar gyfer y prawf canol modiwl a'r arholiad terfynnol.

80

Courses including this module