Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-2002:
Dulliau Ymchwil IV

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mrs Emma Hughes-Parry

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ehangu ar ddeunydd yr ymdriniwyd ag ef ym Mlwyddyn 1 a PCC2001. Yn benodol, bydd yn ymwneud â ffyrdd o gynllunio a dadansoddi ymchwil seicoleg gan gyfeirio’n arbennig at gynllunio arbrofion, dadansoddi data paramedrig, a defnyddio technegau Dadansoddi Amrywiant (ANOVA), a phrofion dilynol cysylltiedig. Nod y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i ddallt dulliau dadansoddi data mwy cymhleth a ddefnyddir yn seicoleg, a sut y gellid eu defnyddio i ddadansoddi eu hymchwil eu hunain. Mae cynnwys y cwrs wedi ei gynllunio er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer eu prosiect ymchwil yn y flwyddyn olaf.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y dadansoddiadau meintiol a'r dulliau ymchwil yr ydych wedi dysgu ynghynt yn eich gradd. Bydd y modiwl yn dechrau gyda chrynodeb byr o’r ystadegau meintiol yr ydych wedi'u trafod o'r blaen, cyn cyflwyno gwybodaeth am ddadansoddiadau mwy cymhleth, megis ANOVA unffordd, ANOVA ffactoraidd, ANCOVA, MANOVA, a phrofion amharamedrig. Bydd darlithoedd hefyd yn cwmpasu dylunio arbrofol a moeseg ymchwil seicoleg. Mae'r modiwl hwn yn cynnwys darlith 2 awr yr wythnos yn ogystal â sesiwn labordy 1 awr. Yn ogystal, mae'r modiwl hwn yn cynnwys sesiynau POPPS wythnosol. Gofynnir i chi fynychu y darlithoedd yn ogystal â labordy a grwpiau POPPS, a noder y bydd presenoldeb yn cael ei recordio. Mae'r modiwl yn fodiwl craidd, sy'n golygu bod rhaid i chi basio gyda marc o > 40% i barhau i flwyddyn 3.

Assessment Criteria

C- to C+

Adolygiad boddhaol o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu eithaf clir. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n foddhaol, ond gydag ambell i wall ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn foddhaol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dengys ychydig o allu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol.

Cyfathrebiad boddhaol o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth boddhaol, ac ychydig o waith annibynnol yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Dengys ychydig o hyfedredd wrth ddefnyddio SPSS.

good

Adolygiad da o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n dda, gydag ychydig iawn o wallau ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn dda.

Dealltwriaeth dda o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dengys y gallu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol yn weddol glir.

Cyfathrebiad da o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth da, gwaith annibynnol, a meddwl critigol yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Hyfedr iawn wrth ddefnyddio SPSS.

threshold

Adolygiad gwael o’r llenyddiaeth, gyda llawer o wallau o ran cyflwyniad a chywirdeb. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n wael, gyda dipyn o wallau ffeithiol. Ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn.

Dealltwriaeth wael o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dealltwriaeth wael o’r cynlluniau arbrofol gwahanol.

Cyfathrebiad wael o wybodaeth ar lafar yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Ni ddengys unrhyw hyfedredd wrth ddefnyddio SPSS.

excellent

Adolygiad gwych o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n wych, heb unrhyw wallau ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn wych.

Dealltwriaeth gadarn o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dengys y gallu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol yn glir.

Cyfathrebiad gwych o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Hyfedredd gadarn wrth ddefnyddio SPSS.

Learning outcomes

 1. Cynhyrchu adroddiad ymchwil graenus sy'n dilyn canllawiau'r APA

 2. Cyfrifo a dehongli dadansoddiad ystadegol disgrifiadol a dehongli cynrychioliadau graffigol o ddata

 3. Dangos gallu i gyfathrebu ymchwil wyddonol ar lafar ac ar bapur.

 4. Dangos dealltwriaeth fwy manwl o fesuriadau, arsylwadau a chynllunio arbrofol fel technegau methodolegol yn seicoleg.

 5. Dangos dealltwriaeth o'r ystadegau a ddefnyddir mewn ymchwil seicolegol, gyda phwyslais arbennig ar dechnegau ANOVA a'u dadansoddiad ystadegol.

 6. Cymryd rhan mewn ymchwil seicolegol barhaus trwy’r rhaglen SONA, yn ogystal ag aseiniadau gwaith cartref yn gysylltiedig ag arbrofion.

 7. Casglu data gydag amrywiaeth o dechnegau arbrofol a gwahaniaethu rhwng y gwahanol gynlluniau arbrofol sydd ar gael ar gyfer ymchwil empirig yn seicoleg

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Arholiad Ymarferol 15
Adroddiad Ymchwil 30
Arholiad Terfynol 30
POPPS Participation 2
Small Roles 4
PS 1 5
PS2 5
IMP 1 2
IMP 2 2
SONA 1 2.5
SONA 2 2.5

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio wythnosol. Yn yr awr yma, caiff myfyrwyr ofyn cwestiynau am gynnwys y cwrs ac am aseiniadau.

11
Lecture

Bydd darlith wythnosol o 2 awr yn cyflwyno gwybodaeth i chi am ddulliau ymchwil ac ystadegau.

22
Workshop

Bydd seminar 1 awr o hyd yn cael ei gynnal yn wythnosol. Yn y seminarau, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau ystadegol, a chadarnhau eich dealltwriaeth o'r pynciau gwahanol.

11
Private study

Mewn modiwl 20 credyd, disgwylir i chi weithio am 200 awr. Disgwylir i chi wario 156 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses: