Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-3000:
Prosiect (w CLH)

Module Facts

Run by School of Psychology

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi profiad uniongyrchol o gynnal ymchwil seicolegol i fyfyrwyr. Bydd hyn yn datblygu eu sgiliau o ran casglu ac adolygu llenyddiaeth, dylunio arbrofion, casglu data, a dadansoddi a dehongli data. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cynllunio, eu sgiliau trefnu, a'u gallu i gydweithio gydag eraill.

Course content

Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â phob agwedd o'r broses ymchwil, gan gynnwys dylunio arbrofion, ystyried materion moesegol, profi cyfranogwyr, dadansoddi data, ac ysgrifennu adroddiadau ymchwil.

Assessment Criteria

C- to C+

Boddhaol C- i C+

Dealltwriaeth foddhaol o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes seicoleg iechyd a chlinigol, gyda chyfathrebu weddol glir, ond gydag ambell i wall ffeithiol.

Cyflwyniad boddhaol o wybodaeth am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad da o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau perthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, gydag ambell i gamgymeriad.

Cyflwyniad boddhaol o ddadleuon critigol, ond ni chafwyd cydlyniad rhesymegol. Trafodaeth a gwerthusiad boddhaol o ymchwil perthnasol, gan ddangos peth ddealltwriaeth o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad boddhaol o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth o brif elfennau’r pwnc, ond gydag ychydig iawn o feddwl critigol. Amlygwyd rhai o brif bwyntiau’r ymchwil, a dengys y gallu i ateb rhai cwestiynau yn hyderus.

excellent

Gwych A- i A**

Dealltwriaeth wych o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil ym y maes seicoleg iechyd a chlinigol, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Cyflwyniad gwych o wybodaeth gynhwysfawr am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad gwych o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau perthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, ac wedi eu cyflwyno’n gywir.

Datblygiad gwych a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Trafodaeth a gwerthusiad gwych o ymchwil perthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad gwych o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

threshold

Trothwy D- i D+

Dealltwriaeth wael o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes seicoleg iechyd a chlinigol. Llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Ychydig o ddealltwriaeth am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad gwael o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau amherthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, a/neu llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Cyflwynwyd dadleuon wrth ysgrifennu, ond nid oeddent yn llifo, a ni ddengys ddehongliad gwreiddiol na meddwl critigol. Trafodaeth wael o ganfyddiadau ymchwil, gan ddangos dealltwriaeth o’r prif egwyddorion yn unig. Dim gwerthusiad o gymhwysiad theoretig nac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad gwan o wybodaeth ar lafar, gan ddangos ychydig o ddealltwriaeth am brif egwyddorion y pwnc. Amlygwyd rhai o bwyntiau’r ymchwil yn glir, ond gyda llawer o wendidau o ran cywirdeb. Dengys y gallu i ateb ychydig o gwestiynau.

good

Da B- i B+

Dealltwriaeth dda o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes seicoleg iechyd a chlinigol, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Cyflwyniad da o wybodaeth gref am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad da o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau perthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, gydag ychydig iawn o gamgymeriadau.

Datblygiad da a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Trafodaeth a gwerthusiad da o ymchwil perthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad da o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth weddol gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

Learning outcomes

 1. Adnabod a chwblhau dadansoddiadau data addas.

 2. Trafod a gwerthuso canlyniadau astudiaethau o fewn cyd-destun y llenyddiaeth berthnasol.

 3. Dangos y gallu i grynhoi, a chyflwyno gwybodaeth am eich ymchwil gwyddonol ar ffurf lafar.

 4. Dadansoddi dadleuon yn gritigol a chyfosod ymchwil mewn maes penodol.

 5. Disgrifio a chymhwyso dulliau ymchwil sy'n berthnasol i faes penodol.

 6. Dangos dealltwriaeth o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil seicolegol ac wrth ysgrifennu am yr ymchwil, a sicrhau fod yr ymchwil yn cyd-fynd â chanllawiau moesegol y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig.

 7. Datblygu hyder wrth gyflwyno deunydd seicolegol ar ffurf lafar (POPPS).

 8. Dangos y gallu i gyfathrebu ymchwil gwyddonol ar ffurf ysgrifenedig ac ar ffurf lafar (POPPS).

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Traethawd hir / Dissertation

Disgwylir i fyfyrwyr ysgrifennu adroddiad ymchwil sy’n esbonio’r ymchwil a wnaethpwyd fel rhan o’r modiwl. Mi fydd y traethawd hir yn cynnwys elfennau arferol adroddiad ymchwil (crynodeb, rhagarweiniad, dull, canlyniadau, trafodaeth, cyfeirnodau, atodiadau), a dylid ei fformatio’n ôl canllawiau’r APA. Cyn cyflwyno’r traethawd terfynol, caiff fyfyrwyr adborth ysgrifenedig ar ddrafft o’r rhagarweiniad, y dull, a’r canlyniadau.

90
ORAL Cyflwyniad llafar / Oral presentation

Mae'r rhan yma o'r prosiect wedi ei rannu fewn i ddwy ran, sef POPPS a'r cyflwyniad llafar terfynol. Mae'r ddau ran werth 5% o'r radd, ond mae POPPS yn cael ei farcio ar sail eithriad.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Dylech gael cyfarfodydd rheolaidd gyda’ch goruchwyliwr yn ystod y modiwl. Dylid defnyddio’r amser a nodir yma fel canllaw, ond disgwylir i fyfyrwyr gyfarfod gyda’u goruchwylwyr unwaith pob pythefnos (o leiaf).

12
Tutorial

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal sesiynau galw draw wythnosol dros y ddau dymor. Caiff fyfyrwyr ddod i’r sesiynau hyn heb wneud apwyntiad. Yn ystod y sesiynau, caiff fyfyrwyr ofyn cwestiynau am y modiwl, y broses ymchwil a/neu aseiniadau’r modiwl. Er hyn, ni fydd trefnydd y modiwl yn darllen nac yn rhoi adborth ar ddrafftiau o’r aseiniadau. Dylai’r myfyrwyr gysylltu gyda'u goruchwylwyr unigol er mwyn derbyn adborth ar eu gwaith.

44
Workshop

Psychology Oral Presentation Practice Sessions (POPPS)

Yn nhymor 1, mi fydd myfyrwyr yn mynychu sesiynau POPPS wythnosol (1-awr o hyd). Yn y sesiynau hyn, mi fydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, ac yn paratoi ar gyfer y cyflwyniad llafar terfynol yn nhymor 2.

11
Individual Project

Mae'r modiwl yn fodiwl 40 credyd, ac felly disgwylir i chi wario 400 awr ar y gwaith dros y ddau dymor. Mae cyfarfod gyda’ch goruchwyliwr, mynychu sesiynau galw draw, a mynychu sesiynau POPPS yn cyfrannu at yr oriau hyn, ond dylech ddefnyddio’r oriau sy’n weddill i weithio’n annibynnol ar eich prosiect.

Dylech ddefnyddio'r amser yma i*:

 • Adolygu'r llenyddiaeth berthnasol er mwyn sicrhau eich dealltwriaeth o'r maes ymchwil
 • Gynllunio'r prosiect ymchwil, gan gynnwys unrhyw ddeunyddiau perthnasol
 • Gynnal y prosiect a chasglu data
 • Ddadansoddi a dehongli'r canlyniadau
 • Ysgrifennu drafftiau o'r rhagarweiniad, y dull, a'r canlyniadau a'u cyflwyno i'ch goruchwyliwr
 • Ysgrifennu'r traethawd hir
 • Paratoi a rhoi cyflwyniad llafar ar eich prosiect
 • Ddatblygu dealltwriaeth gref o gynnwys y modiwl

*nid yw’r rhestr yma’n gynhwysfawr

333

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module