Module PCC-3007:
Dwyieithrwydd: Iaith&Gwybyddia

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

I fod yn ddwyieithog mae’n rhaid jyglo gwahanol eiriau a strwythurau gramadegol er mwyn mynegi ystyr neu gysyniad penodol. Rhoddir y modiwl hwn drosolwg ar sut y mae pobl ddwyieithog yn gweithredu mewn dwy iaith, a sut y gall hyn newid gweithrediad gwybyddol a chanfyddiad. Byddwn hefyd yn ymchwilio i’r ffyrdd y mae pobl ddwyieithog yn dadansoddi sgriptiau ysgrifenedig yn ôl rheolau a’i gosodir gan y naill iaith neu'r llall.

Mae'r modiwl hwn yn anelu at ddarparu sylfaen gadarn yn y dulliau arbrofol a ddefnyddir i astudio dwyieithrwydd, gan gynnwys dulliau niwroseicolegol ac ymddygiadol. Mae’r modiwl felly yn cynnwys canfyddiadau ymchwil ddiddorol sydd yn aml yn wrth-sythweledol, ond cân eu fframio mewn methodoleg dechnegol ac weithiau heriol.

Course content

Bydd darlithoedd 1-3 yn cwmpasu caffael iaith mewn pobl ddwyieithog: sut mae plant ac oedolion yn caffael ac yn delio â dwy iaith? Bydd darlithoedd 4-5 yn cwmpasu dealltwriaeth a chynhyrchiad iaith mewn oedolion dwyieithog drwy edrych ar lenyddiaeth ar lefaredd a iaith ysgrifenedig. Bydd darlithoedd 7-9 yn cwmpasu canlyniadau gwybyddol dwyieithrwydd, a’r modd y mae datblygu llythrenedd mewn dwy iaith. Bydd darlithoedd 10-11 yn cynnwys elfennau niwroseicolegol a clinigol i’r pwnc.

Bydd darlithoedd yn cwmpasu ystod o ddulliau, ond bydd yn canolbwyntio yn bennaf ar ddulliau arbrofol. Bydd darlithoedd yn canolbwyntio ar agweddau damcaniaethol y cwrs, ac yn y seminarau byddwn yn trafod ymchwil allweddol yn ymwneud â'r pwnc a drafodir yn y darlithoedd.

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig yn bennaf ar ddeunydd darlithio a darllen hanfodol. Dim datblygiad cynhwysfawr o ddadleuon, gwerthusiad beirniadol na thystiolaeth o astudiaeth bellach y tu hwnt i ddeunyddiau craidd. Strwythur a threfniad syniadau digonol. Yn gyffredinol, byddai'r gwaith sy'n cyd-fynd â'r meini prawf hyn yn arwain at ystod gradd C, er y gellir dyfarnu graddau D os yw elfennau o wybodaeth anghywir / tystiolaeth o gamddealltwriaeth yn yr ateb, neu os yw'r ateb yn hepgor un neu ddau bwynt allweddol neu'n methu ag ehangu'n ddigonol pwyntiau allweddol. Byddai graddau methu yn cael eu dyfarnu os yw'r atebion yn cynnwys llawer o anghywirdebau / camddealltwriaeth / hepgoriadau pwyntiau allweddol

good

Trosolwg weddol gynhwysfawr. Wedi ei drefnu a'u strwythuro'n dda. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.Tystiolaeth glir o ddealltwriaeth dda o'r deunydd, a bod gwell dealltwriaeth o'r deunydd darlithedd a'r testun craidd wedi'i gyflawni oherwydd gwaith darllen ymhellach. Rhai tystiolaeth o werthuso a thrafod beirniadol. Yn gyffredinol, byddai'r gwaith sy'n cyd-fynd â'r meini prawf hyn yn arwain at raddau yn yr ystod B

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o’r pwnc gydag mynegiant eglur o’r ddadl. Dengys dyfnder meddwl i’r materion theoretig, ac mae'n glir bod hyn wedi'i gyflawni trwy ddarlleniad perthnsaol ymhellach ac ychwanegol. Gwerthusiad beirniadol priodol o dystiolaeth a thrafodaeth o'r llenyddiaeth i gefnogi bob ateb. Yn gyffredinol, byddai'r gwaith sy'n cyd-fynd â'r meini prawf hyn yn cwmpasu'r ystod A o raddau.

Learning outcomes

 1. Cymharu a chyferbynnu’r brif syniadau yn ymwneud â caffaeledd iaith ddwyieithog a dangos dealltwriaeth o'r materion a'r dadleuon yn ymwneud â chaffael.

 2. Trafod y llenyddiaeth ar brosesau deall a chynhyrchu iaith mewn pobl ddwyieithog, gan gynnwys llefaredd a iaith ysgrifenedig.

 3. Deall a disgrifio’r modd y mae dwyieithrwydd yn gallu effeithio gwybyddiaeth.

 4. Dangos dealltwriaeth o'r elfennau niwroseicolegol a chlinigol o dwyieithrwydd.

 5. Cyflwyno erthygl ymchwil. Dangos dadansoddiad beirniadol o'r deunydd.

 6. Dangos y gallu i ddarparu adborth adeiladol o gyflwyniadau eraill.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

SESIYNAU ADBORTH: I gefnogi darlithoedd wythnosol, efallai y bydd myfyrwyr yn mynychu sesiynau galw heibio bob awr bob awr a fydd yn rhedeg yn swyddfa'r darlithydd. Gall myfyrwyr fynychu sesiynau os bydd angen cymorth arnynt o ran unrhyw agwedd ar y cwrs, ond efallai y byddant yn arbennig o ganolbwyntio ar ofyn cwestiynau am baratoi ar gyfer yr arholiadau canol tymor ac arholiadau terfynol, gan ofyn am adborth ynglŷn â'u dealltwriaeth o gynnwys allweddol, datblygu sgiliau gwerthuso critigol , a pherfformiad arholiadau darpar ac ôl-weithredol. Bydd sesiynau'n cael eu harwain gan fyfyrwyr fel bod myfyrwyr yn cael y cyfle i dderbyn adborth yn benodol i'w cynnydd a'u cyflawniad eu hunain. Dylai myfyrwyr nodi yn ystod sesiynau adborth na fydd y darlithydd yn trafod cynnwys newydd nac yn crynhoi darlithoedd cyfan y gallai myfyrwyr eu colli

24
Private study

Dylai myfyrwyr ddisgwyl cwblhau 155 awr o hunan-astudiaeth er mwyn cyflawni'r deilliannau dysgu ar gyfer y modiwl hwn. Bydd hunan-astudiaeth ar ffurf darllen hanfodol (+ pellach ac ychwanegol), a pharatoi ar gyfer arholiadau. Yn ogystal â mynychu dosbarthiadau a sesiynau adborth gwirfoddol (fel bo angen), dylai myfyrwyr fod yn treulio 8-12 awr yr wythnos yn ystod y tymor yn cymryd rhan mewn darllen ac adolygu ar gyfer y modiwl hwn

155
Lecture

Bydd darlithoedd wythnosol 1 awr yn rhedeg yn Wythnosau 5-10 a 12-16. Yn ogystal, bydd sesiwn adolygu o awr yn rhedeg yn Wythnos 11 i baratoi myfyrwyr ar gyfer yr arholiadau canol tymor ac arholiadau terfynol

21

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module