Module SCH-3025:
Llywodraethiant: Iechyd a Lles

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Myfanwy Davies

Overall aims and purpose

Ers yr 1980au gwelwyd newid sylfaenol ym mhatrymau rheoli o fewn iechyd a lles yng Ngwledydd Prydain. Gyda rol y wladwriaeth wedi lleihau mae sefydliadau ac actorion eraill gan gynnwys elusennau, cwmniau preifat, grwpiau pwyso, cyrff professiynol a chynrychiolwyr defnyddwyr wedi dod i gael rol cynyddol yng ngweithredu a llywio’r gwasnaethau hyn. Bydd y modiwl yma yn cyflwyno’r syniadaeth llywodraethiant sef llywio gwasanethau yn bennaf drwy rwydweithiau yn cynnwys actorion gwahanol gan gynnwys grwpiau a sefydliadau yn ogystal ag asiantaethau llywodraeth a gweinidogion. Fe fydd y modiwl yn cynnig cynsail gref i’r myfyrwyr yng nghyswllt y cysyniadau, ac ideolegau sydd wedi dylanwadu ar ddatblygiad llywodraethiant. Bydd yn cyflwyno astudiaethau achos manwl o fewn gwledydd penodol yn Ewrop a Gogledd America. Ar yr un pryd bydd yn archwilio cwestiynau creiddiol megis atebolrwydd a rheolaeth democratiadd mewn perthynas a ‘dewis defnyddwyr’ a rhyngddeiliadaeth (stakeholderism)..

Bydd pedair ffrwd i’r dysgu.

 1. Ystyrir damcaniaethau llywodraethiant drwy olrhain eu datblygiad mewn perthynau a thueddiadau o fewn cymdeithas megis yr “argyfwng democratiadd” ac effeithiau globaleiddio.
 2. Cyflwynir New Public Management (NPM) fel dull o reoli trwy gyflwyno marchnadoedd ac ystyrir perthynas NPM a Llywodraethiant.
 3. Ystyrir astudiaethau achos rhyngwladol ac o fewn y DdG cyn datganoli o ran datblygiad llywodraethiant a rol llywodaeth â’r sector briefat. Canolbwyntir ar olrhain datblygiad llywodraethiant o fewn meysydd iechyd a gofal yng Nghymru a Lloegr yn y cyfnod ers datganoli.
 4. Bydd pedwaredd ffrwd y dysgu yn cyflwyno cwestiynau sylfaenol o ran prosesau, cynnal safonau a diogelwch, tegwch ac atebolrwydd oddi fewm i’r system gan ganolbwyntio yn arbennig ar oblgydiadau rol gynyddol y trydedd sector.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn amlygu damcaniaethau sylfaenol ynghylch rheolaeth a rheoleiddio ym meysydd iechyd a lles. Bydd yn ystyried priod rol llywodraethau o ran rheolaeth dros y sectorau hyn ac yn ystyried perthynas llywodraeth a’r sector breifat y trydydd sector a chymdeithas sifil.

Bydd felly yn gosod seiliau ddealltwriaeth cymdeithasegol o fodelau llywodraethiant. Bydd yn olrhain datblygiad amrywiol llywodraethiant ar draws gwledydd a gwladwriaethau gwahanol ac yn cyflwyno darlun manwl o systemau penderfynnu, craffu a monitro polisi iechyd a lles yng Nghymru a Lloegr.

Assessment Criteria

excellent

Ardderchog (70-100%): Bydd y myfyfriwr/aig yn dangos dealltwriaeth cwmpasol o gysyniadau hanfodiol llywodraethiant. Bydd yn rhoi ar waith cysyniadau megis grymuso’r unigolyn, dewis defnyddwyr, cyfranogiad y cyhoedd o ran llunio a gwethredi polisi a chyd-gynhyrchu (co-production). Bydd yn ymdrin yn aeddfed a beirniadol ag ymchwil, polisïau strategaethau a ddeddfwriaeth i ddadansoddi trefniadaeth rheoli gwasanaethau ar gyfer cleifion/defnyddwyr ac ymarferwyr iechyd a lles yng Nghymru, yn y DdG neu tu hwnt. Bydd yn ymdrin yn naturiol â ddatblygiad polisi o fewn y meysydd penodol a gyflwynir ac yn defnyddio beirniadaeth academaidd safonol er mwyn ystyried eu harwyddocâd o ran profiad cleifion/defnyddwyr ac ymarferwyr iechyd a lles. Bydd yn defnyddio gwybodaeth o ffynonellau amrywiol ac yn cyrchu gwybodaeth newydd er mwyn trafod rôl llywodraethiant o ran hybu neu rwystro atebolrwydd a safon gwasanaethau iechyd a lles. Bydd yn dilyn arferiad cyfeirio cywir, yn cyflwyno llyfryddiaeth drefnus a thrylwyr ac yn cyflwyno gwaith gyda strwythur a mynegiant eglur.

threshold

Trothwy 40-50%: Bydd y myfyriwr/aig yn amlinellu hanfodion llywodraethiant o safbwynt cymdeithasegol yn lled-gywir. Bydd yn dangos dealltwriaeth o ddatblygiad llywodraethiant o fewn gwladwriaethau penodol ac yn medru disgrifio trefniadau llywodraethiant cyfoes o fewn meysydd iechyd a lles yng Nghyrmu a Lloegr yn lled-gywir. Bydd yn gallu darlunio’r prif ystyriaethau oddi fewn systemau llywodraethiant. Bydd yn cyflwyno gwaith ysgrifenedig gyda chyfeiriadaeth a llyfryddiaeth sylfaenol.

good

Da (50-70%): Bydd y myfyriwr/aig yn amlinellu gysyniadau hanfodiol llywodraethiant yn gywir a chynhwysfawr. Bydd yn cyfeirio’n gywir at gysyniadau megis grymuso’r unigolyn, dewis defnyddwyr, cyfranogiad y cyhoedd o ran llunio a gwethredi polisi a chyd-gynhyrchu (co-production). Bydd yn ymdrin yn hyderus â ddatblygiad llywodraethiant o fewn gwladwriaethau penodol. Bydd yn defnyddio gwybodaeth o ffynonellau amrywiol mewn dull beirniadol er mwyn cloriannu llwyddiant/aflwyddiant llywodraethiant ar draws y DdG fel dull o gyflwyno gwasnaethau iechyd a lles sydd yn safonol ac atebol. Cyflwynir y gwaith ysgrifenedig gyda chyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

Learning outcomes

 1. Disgrifio patrymau o ran datblygiad lywodraethiant o fewn gwladwriaeth penodol o ran y berthynas rhwng llywodraeth, cymdeithas sific a’r sector breifat.

 2. Dangos gwybodaeth o deall hanfodion modelau llywodraethiant o safbwynt cymdeithasegol gan gynnwys deall rol dewis defnyddwyr, marchnadoedd a mecanweithiau er mwyn sicrhau atebolrwydd a safon a diogelwch gofal.

 3. Dangos dealltwriaeth fanwl o batrymau llywodaethiant o fewn meysydd iechyd a lles yng Nghymru a’r DdG ers datganoli.

 4. Cyflwyno a gwerthuso dadleuon.

 5. Darllen a chloriannu damcaniaethau, dogfennau polisi a beirniadaeth.

 6. Deall a dadansoddi prif ystyriaethau oddi fewn systemau llywodraethiant o safbwynt beirniadol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad Llafar - 15 munud 25
Aseiniad 75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudio Preifat – amser darllen, paratoi a chymryd asesiadau.

179
Lecture

Darlith 1 awr pob wythnos am 12 wythnos.

11
Seminar

Seminar 1awr pob wythnos am 10 wythnos.

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Critically evaluate the mixed economy of welfare and the interrelationships between health and social care and between the agencies, practitioners and individuals involved in their provision;
 • Explain the origins and nature of the social organisation of healthcare and associated services in advanced industrialised and majority world societies globally;
 • Capacity to identify and describe the causes and consequences of social order and change in specific contexts.
 • Be able to recognize how social data and sociological knowledge apply to questions of public policy.
 • Use the theories and concepts of social policy and other social sciences to analyse policy problems and issues
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Courses including this module