Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCL-1115:
Y Gyfraith yn Gymraeg

Module Facts

Run by School of Law

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Ms Sarah Thomas Morgan

Overall aims and purpose

Mae’r Gyfraith yn Gymraeg yn fodiwl dewisol yn y rhaglen LLB. Nod y modiwl hwn yw cyflwyno sgiliau cyfreithiol sylfaenol yn unol ag egwyddorion gloywi iaith. Y bwriad felly yw cyflwyno sgiliau cyfreithiol sylfaenol i’r myfyrwyr, megis ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu nodiadau achos, drafftio deddfwriaethau ac ysgrifennu gohebiaeth gyfreithiol. Wrth wneud hynny, rhoddir cefnogaeth ac arweiniad am yr ystyriaethau iaith perthnasol yn unol ag anghenion yr unigolyn, gan roi pwyslais arbennig ar bwysigrwydd defnyddio’r cywair priodol mewn gwahanol gyd-destunau. Bydd hyn yn sicrhau bod myfyrwyr yn meithrin cyfrifoldeb am eu cywirdeb gramadegol, a chywirdeb eu Cymraeg gyfreithiol yn benodol, gan ddatblygu sgiliau gloywi iaith eu hunain. Yn fwy cyffredinol, bwriad y modiwl yw cynyddu hyder y myfyrwyr i drafod y gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg ac i’w paratoi i weithio mewn lleoliadau dwyieithog.

Course content

Bydd y modiwl yn cynnwys elfen gref o ddatblygu sgiliau ymchwil gyfreithiol er mwyn cyflawni tasgau megis drafftio llythyrau cyfreithiol, llunio nodiadau achos, drafftio deddfwriaethau ac yn y blaen. Rhoddir pwyslais ar gywirdeb gramadegol y tasgau hyn, a rhoddir arweiniad ar ysgrifennu Cymraeg gyfreithiol raenus a chywir. Bydd pwyslais hefyd ar drafodaethau llafar cyfreithiol, a rhoddir arweiniad ar iaith lafar gywir sy’n briodol i’r cyd-destun. Bydd cyfle i ymarfer sgiliau a fydd yn cyflawnil i’r myfyrwyr wrth iddynt ddilyn eu cwrs gradd yn y Gyfraith (e.e. ysgrifennu nodiadau cydlynol, crynhoi, trosi o un iaith i’r llall). Rhan bwysig o’r modiwl fydd paratoi ar gyfer y cyflwyniad llafar lle bydd cyfle i’r myfyrwyr gyflwyno elfen benodol o’r gyfraith o flaen cynulleidfa o ddarlithwyr a chyd-fyfyrwyr. Bydd y modiwl hefyd yn galluogi’r myfyrwyr i ymarfer a datblygu eu sgiliau ymchwil cyfreithiol a’u sgiliau iaith trwy gyfrwng ymarferion ar safle Blackboard y modiwl.

Assessment Criteria

threshold

Peth ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn gywir gan fwyaf yn eu cyflwyniad o'r pwnc, ond ychydig yn ddiffygiol o ran cynnwys ac yn eithaf annibynadwy ar adegau. Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar ac ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol. Peth meistrolaeth ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynus, crynhoi, trawsieithu, drafftio, ysgrifennu nodau achos, a chyfieithu deunydd cyfreithiol. Peth adnabyddiaeth o wahanol gyweiriau'r Gymraeg.

good

Tystiolaeth o gryn ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn gywir yn eu cyflwyniad o'r pwnc, yn gywir o ran cynnwys, ond yn cynnwys elfennau amherthnasol ac yn brin o ddadansoddi. Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar ac ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol. Meistrolaeth dda ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynus, crynhoi, trawsieithu, drafftio, ysgrifennu nodau achos, a chyfieithu deunydd cyfreithiol. Adnabyddiaeth dda o wahanol gyweiriau'r Gymraeg.

excellent

Tystiolaeth o lawer o ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn rhagorol yn eu cyflwyniad o'r pwnc, yn rhagorol o ran cynnwys a dadansoddiad, ac yn cynnwys dim ond yr hyn sy'n berthnasol i'r ateb. Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith.

Learning outcomes

 1. Canfod, adnabod a defnyddio ffynonellau perthnasol ar gyfer ymchwil gyfreithiol.

 2. Cymryd cyfrifoldeb cynyddol am sicrhau cywirdeb gramadegol eu hiaith a gwybod sut i cyflawni gwahanol gymhorthion iaith megis geiriaduron, llyfrau gramadeg ac adnoddau cyfrifiadurol i wella eu sgiliau iaith yn gyffredinol

 3. Ysgrifennu nodiadau cydlynol a chynhwysfawr am destunau cyfreithiol yn Gymraeg, gan gynnwys penderfyniadau barnwrol.

 4. Crynhoi deunydd cyfreithiol yn y Gymraeg.

 5. Datblygu gwybodaeth am ddrafftio cyfreithiol a sgiliau yn y maes.

 6. Trosi deunydd cyfreithiol o'r Saesneg i'r Gymraeg.

 7. Bod yn ymwybodol o wahanol gyd-destunau iaith (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a'r modd y dylid eu defnyddio yn ôl y sefyllfa, y diben a'r gynulleidfa.

 8. Trafod agweddau ar y gyfraith ar lafar gyda myfyrwyr eraill.

 9. Ateb cwestiynau llafar am y gyfraith mewn sefyllfa holi ac ateb.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
External visit

Yn ychwanegol at y seminarau, bydd rhywfaint o’r modiwl yn cael ei ddysgu yn ystod dau ddiwrnod preswyl. Pan fo myfyrwyr o'r Brifysgolion sydd wedi cofrestru ar y modiwl cyfatebol yn y sefydliadau hynny, bydd un diwrnod preswyl yn cael ei gynnal ym Mangor (Wythnos 1) ac un yn Aberystwyth (Wythnos 7 neu 8). Bydd y dyddiau preswyl hyn yn cyflwyno’r myfyrwyr i egwyddorion hanfodol Cymraeg Clir, terminoleg gyfreithiol yn y Gymraeg, meddalwedd Gymraeg ac yn y blaen.

20
Seminar

Bydd y modiwl hwn yn cael ei ddysgu mewn seminarau dwy awr, un bob wythnos yn ystod semester 1. Pan fo myfyrwyr o'r Brifysgolion sydd yn dilyn y modiwl cyfatebol yn y sefydliadau hynny, bydd y seminarau yn cael eu dysgu o Fangor trwy gyfrwng y rhwydwaith fideo-gynadledda. Yn y seminarau bydd yn ofynnol i’r myfyrwyr gyfrannu’n unigol ac mewn grwpiau o dan arweiniad y tiwtor gan wneud sylwadau a defnyddio egwyddorion a manylion y pwnc maent yn ei ddysgu. Bydd darlithwyr yn trafod a cyflwyno elfennau gwahanol o'r gyfraith megis cyfraith contract, camwedd a datganoli fydd yn rhoi cyflwyniad i'r myfyrwyr ynglyn a'r prif agweddau ac ynglyn a'r termau Cymraeg cyffredin yn y meysydd hynny. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i drafod y meysydd hyn drwy'r Gymraeg gyda chefnogaeth y darlithydd.

20
Private study

Bydd disgwyl i fyfyrwyr baratoi'n annibynnol ar gyfer rhai seminarau ac wrth baratoi'r tasgau iaith wythnosol sydd ar y Porth. Bydd hynny'n cynnwys dilyn y deunyddiau iaith sydd ar y Porth, gwneud yr ymarferion iaith, a darllen y deunyddiau cyfreithiol sydd ar y Porth.

160

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Resources

Reading list

Courses including this module

Optional in courses: