Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4005:
Polisi Cym ar gyfer Ymarfer GC

Module Facts

Run by School of Health Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Malcolm John

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl yn ymdrin â chyd-destun polisi cymdeithasol ac yn ystyried pam mae’r pwnc yn berthnasol i waith cymdeithasol. Rhoddir sylw i nifer o themâu ac ystyriaethau allweddol yn y maes, megis hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion, anghydraddoldeb cymdeithasol, a thlodi ac eithrio cymdeithasol. Rhoddir sylw arbennig i ddadansoddi’n feirniadol y gwahanol bolisïau cymdeithasol sy’n berthnasol wrth ymarfer gwaith cymdeithasol, e.e. iechyd, addysg, tai ac ategiad incwm. Ystyrir swyddogaeth gwaith cymdeithasol o ran dylanwadu a gweithredu polisïau sydd er budd dinasyddion. Mae’r modiwl yn rhoi sylw neilltuol i'r cyd-destun Cymreig i broblemau a pholisïau cymdeithasol, ond mae'n ymdrin hefyd â chyd-destun y Deyrnas Gyfunol ac Ewropeaidd. Edrychir ar y sialensiau fydd yn wynebu’r Wladwriaeth Les yn y dyfodol o ganlyniad i ffactorau neilltuol, megis newidiadau demograffig a heriau ariannol y cyfnod ol Covid-19.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn delio â’r pynciau canlynol: • Beth yw Polisi Cymdeithasol a pham mae’n berthnasol i waith cymdeithasol
• Terminoleg a chysyniadau craidd • Datblygiad Polisi Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol ac ymagwedd Gymreig unigryw at Ofal Cymdeithasol • Ideoleg a Lles Cymdeithasol • Y broses o ddatblygu a gweithredu deddfwriaeth a pholisïau cymdeithasol yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig.
• Ystyriaethau cyllidol i ddarparu lles cymdeithasol yng Nghymru. • Tlodi ac eithrio cymdeithasol yng Nghymru • Amrywiaeth, anghydraddoldebau cymdeithasol a phroffesiwn gwaith cymdeithasol. • Gweithio rhwng asiantaethau wrth weithredu polisïau cymdeithasol
• Polisïau ym maes Iechyd, Addysg a Hyfforddiant, Ategiad Incwm, Tai a Digartrefedd, Cyflogaeth a Diweithdra, Y Gwasanaethau Cymdeithasol Personol, Cyfiawnder Troseddol, Cyffuriau, Lloches ac Ymfudo
• Cymharu polisïau ac arferion lles ledled y Deyrnas Unedig • Polisi Cymdeithasol a’r Undeb Ewropeaidd • Dyfodol y Wladwriaeth Les

Cysylltir y pynciau uchod â gwaith gyda Phlant a Theuluoedd a chydag Oedolion - bydd y brif ffocws ar gyd-destun Cymru ac ar Bolisi Cymdeithasol Cymru, ond rhoddir ystyriaeth feirniadol i bolisïau a gwasanaethau mewn gwledydd eraill. Bydd rhai sesiynnau yn cynnwus cyfraniad gan ddinasyddion.

Assessment Criteria

excellent

I lwyddo ar y lefel hon, disgwylir i fyfyrwyr gyflawni’r deilliannau i safon ragorol. Bydd y myfyrwyr yn gallu deall a dadansoddi cyd-destun polisi cymdeithasol i lefel fanwl, a gallu ymdrin â pherthnasedd y pwnc i waith cymdeithasol yn drylwyr. Bydd y myfyrwyr yn gallu trafod yn hynod ddeallus y theorïau a’r ystyriaethau canolog ym maes polisi cymdeithasol. Dylai’r myfyrwyr fedru dangos gallu rhagorol i ddadansoddi ystod eang o bolisïau cymdeithasol yn feirniadol. Ar y lefel hon dylai’r myfyrwyr fod yn eithriadol gyfarwydd â chyfraniad gwaith cymdeithasol yn dylanwadu ar bolisïau cymdeithasol a’u gweithredu, a dylent fedru dangos dealltwriaeth drwyadl o’r cyd-destun Cymreig, y Deyrnas Unedig ac Ewropeaidd yn ymwneud â phroblemau a pholisïau cymdeithasol. Disgwylir i fyfyrwyr ar y lefel hon fod yn gyfarwydd iawn â’r sialensiau sy’n wynebu’r wladwriaeth les yn y dyfodol a gallu ymdrin â hwy'n ddeallus iawn.

threshold

I lwyddo ar y lefel hon, disgwylir i fyfyrwyr gyflawni’r deilliannau i safon sylfaenol. Bydd y myfyrwyr yn gallu deall a dadansoddi cyd-destun polisi cymdeithasol i lefel foddhaol, a gallu ymdrin â pherthnasedd y pwnc i waith cymdeithasol ar lefel sylfaenol. Bydd y myfyrwyr yn gallu trafod yn sylfaenol y theorïau a’r ystyriaethau canolog ym maes polisi cymdeithasol. Dylai’r myfyrwyr fedru dangos gallu sylfaenol i ddadansoddi ystod eang o bolisïau cymdeithasol yn feirniadol. Ar y lefel hon dylai’r myfyrwyr fod yn weddol gyfarwydd â chyfraniad gwaith cymdeithasol yn dylanwadu ar bolisïau cymdeithasol a’u gweithredu, a dylent fedru dangos dealltwriaeth sylfaenol o’r cyd-destun Cymreig, y Deyrnas Unedig ac Ewropeaidd yn ymwneud â phroblemau a pholisïau cymdeithasol. Disgwylir i fyfyrwyr ar y lefel hon fod yn weddol gyfarwydd â’r sialensiau sy’n wynebu’r wladwriaeth les yn y dyfodol a gallu ymdrin â hwy'n weddol ddeallus.

good

I lwyddo ar y lefel hon, disgwylir i fyfyrwyr gyflawni’r deilliannau i safon dda. Bydd y myfyrwyr yn gallu deall a dadansoddi cyd-destun polisi cymdeithasol i lefel foddhaol, a gallu ymdrin â pherthnasedd y pwnc i waith cymdeithasol ar lefel dda. Bydd y myfyrwyr yn gallu trafod yn ddeallus y theorïau a’r ystyriaethau canolog ym maes polisi cymdeithasol. Dylai’r myfyrwyr fedru dangos gallu boddhaol i ddadansoddi ystod eang o bolisïau cymdeithasol yn feirniadol. Ar y lefel hon dylai’r myfyrwyr fod yn gyfarwydd iawn â chyfraniad gwaith cymdeithasol yn dylanwadu ar bolisïau cymdeithasol a’u gweithredu, a dylent fedru dangos dealltwriaeth sylfaenol o’r cyd-destun Cymreig, y Deyrnas Unedig ac Ewropeaidd yn ymwneud â phroblemau a pholisïau cymdeithasol. Disgwylir i fyfyrwyr ar y lefel hon fod yn gyfarwydd â’r sialensiau sy’n wynebu’r wladwriaeth les yn y dyfodol a gallu ymdrin â hwy'n ddeallus.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth ac yn gallu dadansoddi cyd-destun polisi cymdeithasol, a chydnabod perthnasedd a phwysigrwydd y pwnc i waith cymdeithasol.

 2. Trafod yn feirniadol y themâu a’r ystyriaethau canolog ym maes polisi cymdeithasol.

 3. Dadansoddi’n feirniadol a gwerthuso’r gwahanol bolisïau cymdeithasol sy’n berthnasol wrth ymarfer gwaith cymdeithasol.

 4. Edrych yn feirniadol ar natur gwasanaethau lles cymdeithasol /gwaith cymdeithasol sydd ar gael i gyflawni’r amrywiaeth eang o ofynion.

 5. Dadansoddi cyfraniad gwaith cymdeithasol o ran dylanwadu a gweithredu polisïau sy’n hyrwyddo lles dinasyddion.

 6. Dangos dealltwriaeth feirniadol o’r cyd-destun datganoledig Cymreig i broblemau a pholisïau cymdeithasol, ynghyd â dealltwriaeth o’r sefyllfa yng ngweddill y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

 7. Gallu edrych ar yr heriau sy’n wynebu'r wladwriaeth les yn y dyfodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
2,500 word assignment 50
2-hour final examination 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 152
Lecture

Darlith - 3 awr yr wythnos. Oherwydd amgylchiadau yn sgil Covid-19 bwriedir cyflwyno'r darlithoedd trwy'r cyfuniad canlynol - arlein e.e. darlithoedd byw neu wedi ei recordio ; rhai darlithoedd wyneb yn wyneb os bydd y Brifysgol yn caniatau hyn ar ol ystyried iechyd a diogelwch y myfyrwyr/staff;dysgu cymysg

36
Seminar

Seminar - 1 awr yr wythnos. Yn y cyfnod yn dilyn Covid-19 bwriedir cynnal y seminarau naill a'i trwy gyfrwng Microsoft Teams ; mewn grwpiau bach wyneb yn wyneb os bydd y Brifysgol yn caniatau hyn o ystyried iechyd a diogelwc y myfyrwyr/staff ;seminarau dysgu cymysg.

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Angen lawrlwytho Microsoft Teams i'w cyfrifiadur neu ffon symudol

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/scw-4005.html

Reading list

Llyfryddiaeth / Bibliography : (Dynodi darllen hanfodol / Indicates essential reading) Adams, R. (2002) Social Policy for Social Work.: Palgrave Macmillan Alcock,C (2008) Introducing Social Policy : Pearson Alcock P (2016) Why We Need Welfare – Collective Action for the Common Good : Policy Press Alcock P.May,M. Hay T. and Wright,S.(eds)(2016) The Students Companion to Social Policy : Wiley Blackwell. Alcock,P. and May,M. (2014) Social Policy in Britain : Palgrave Macmillan Anderson, KM. (2015) Social Policy in the European Union : Palgrave Backwith,D. (2015) Social Work,Poverty and Social Exclusion : OUP Beresford,P. (2016) All Our Welfare : Towards Participatory Social Policy : Policy Press Birrell D. Gray AM. (2016) Delivering Social Welfare – Governance and Service Provision in the UK : Policy Press Blackemore,K. Griggs,E.(2013) Social Policy, An Introduction : Open University Press. Bochel,H. And Daly,G.(2014) Social Policy : Routledge Bochel,H.(2009) Social Policy, Themes Issues and Debates : Pearson Bochel,H. And Powell,M. (2016) The Coalition Government and Social Policy :Restructuring the Welfare State : Policy Press Cochrade,AD.(ed) (2001) Comparing Welfare States – Britain in International Context : Sage Cohen,GB.(ed),Ansell,BW.Gingrich,JR.Cox,RH.(2011) Social Policy in the Smaller European Union States : Berghahn Books Cunningham,J.and Cunningham,S. (2012) Social Policy and Social Work , An Introduction : Learning Matters. Denney,D. ((1998) Social Policy and Social Work. : Clarendon Press. Dickens,J. (2016) Social Work and Social Policy – An Introduction : Routledge Ewijk,HV.(2009) European Social Policy and Social Work-Citizenship Based Social Work : Routledge George C. Osborne S. (2016) Welfare Benefits and Tax Credits Handbook : CPAG Green,L and Clarke S,K.(2016) Social Policy for Social Work : Polity Press Hottersall,S. and Bolger,J. (2010) Social Policy for Social Work,Social Care and the Caring Professions: Ashgate. Hantrais,L (2007) Social Policy in the European Union : Palgrave MacMillan Hudson,J.and Kuhner,S. (2015) The Short Guide to Social Policy : Policy Press Issacs S. (2014) Social Problem sin the UK – An Introduction : Routledge Johns,R. (2011) Social Work, Social Policy and Older People.Exeter : Learning Matters. Jordan,B.and Drakeford,M.(2012) Social Work and Social Policy (Under Austerity): Palgrave Macmillan Kennedy,P. (2013) Key Themes in Social Policy : Routledge Leach,R. (2015) Political Ideology in Britain : Palgrave Lupton,R and Hills,J. (2016) Social Policy in a Cold Climate : Policy ,Poverty and Inequality in England : Policy Press Parrott,L.(1999) Social Work and Social Care.Eastbourne : The Gildredge Press. Parrott,L.(2014) Social Work and Poverty – A Critical Approach : Policy Press Sealey,C.(2015) Social Policy – Connecting Theory and Concepts with People’s Lives : Palgrave Simpson,G. and Conor S. (2011) Social Policy for Social Welfare Professionals : The Policy Press. Spicker,P.(2011) How Social Security Works, An Introduction to Benefits in Britain.Bristol : The Policy Press Spicker P. (2014) Social Policy – Theory and Practice : Policy Press Taylor,S. (2007) Ideology and Welfare. Basingstoke : Palgrave Macmillan. Winckler V. Kenway P. (2010) Poverty and Social Exclusion in Wales : Bevan Foundation Wilkinson,R.Pickett,K.(2009) The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better . Penguin *Williams,C (ed.) (2011) Social Policy for Social Welfare Practice in a Devolved Wales : Venture Press.

Cyfnodolion /Periodicals :

British Journal of Social Work Community Care Online Contemporary Wales Critical Social Policy Gwerddon International Journal of Social Welfare Journal of European Social Policy Journal of International and Comparative Social Policy Journal of Social Policy Journal of Social Welfare Planet – The Welsh Internationalist Poverty – Journal of the Chid Poverty Action Group Social Issues and Policy Review Social Policy and Administration Social Policy and Society Social Policy Review Social Problems

Gwefannau / Websites :

Bevan Foundtion : www.befanfoundation.org Child Poverty Action Group : www.cpag.org.uk Click on Wales –Institute of Welsh Affairs : www.iwa.wales/click/ Department for Education : www.gov.uk/government/organisations/department-of-education Department of Health : www.gov.uk/government/organisations/department-of-health Department for Work and Pensions : www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions Joseph Rowntree Foundation : www.jrf.org.uk Llywodraeth Cymru : www.wales.gov.uk Plant yng Nghymru/Children in Wales : www.plantyngnghymru.org.uk Public Policy Institute for Wales : www.ppiw.org.uk Sefydliad Materion Cymreig : www.iwa.wales The Equality Trust : www.equalitytrust.org.uk The King's Fund : www.kingsfund.org.uk The Nuffield Foundation : www.nuffieldfoundation.org The Poverty Site : www.poverty.org.uk

Pre- and Co-requisite Modules