Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4011:
Lleoliad 20 Diwrnod (10)

Module Facts

Run by School of Health Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mrs Gwenan Prysor

Overall aims and purpose

Gelwir y modiwl hwn yn Fitness to Proceed in Social Work Practice (lleoliad 20 diwrnod) / Addasrwydd i Fynd Ymlaen Mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol Yn Chwefror 2011 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu’. Mae’r ddogfen bolisi hon yn ei gwneud yn glir ‘na fydd modd darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n gynaliadwy heb roi lle mwy canolog eto i gyfraniad proffesiynol gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol yn y gwasanaethau hynny' (tudalen 28). Mae'r Radd Gwaith Cymdeithasol yn paratoi myfyrwyr gwaith cymdeithasol i wneud eu cyfraniad tuag at yr ymrwymiad hwn. Mae’n rhaid iddi roi set o sgiliau soffistigedig i raddedigion drwy gwrs sy’n cyfuno ymarfer a dysgu academaidd. Diben y Fframwaith Asesu ar gyfer y Radd Gwaith Cymdeithasol (Fframwaith Asesu) yw sicrhau bod yr holl fyfyrwyr gwaith cymdeithasol sy’n cwblhau’r radd gwaith cymdeithasol yn llwyddiannus yng Nghymru wedi dangos eu bod yn cyflawni’r gofynion cymhwysedd gofynnol fel y disgrifir yng Ngofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer Dyfarnu Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol. Fel gradd alwedigaethol ac academaidd yn arwain at gofrestru proffesiynol, ni ellir cael rhaniad artiffisial rhwng datblygu gwybodaeth a sgiliau; rhaid i’r naill oleuo’r llall. Mae’r Fframwaith Asesu felly’n rhoi strwythur i safoni'r deilliannau dysgu ar dair lefel y radd gwaith cymdeithasol. Ar y rhain gall rhaglenni seilio eu cwricwlwm ar gyfer datblygiad academaidd ac ymarfer. Mae’r strwythur hwn yn gwneud defnydd o’r Cod Ymarfer i Weithwyr Gofal Cymdeithasol, y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, Datganiadau Meincnod yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, a Disgrifiadau Lefelau’r QAA ar gyfer Addysg Uwch. Seilir dysgu ar Lefel 1 (Fframwaith Asesu CCfW) ar Addasrwydd i Fynd Ymlaen mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol. Asesir myfyrwyr p’un a ydynt yn addas i gael addysg a hyfforddiant pellach mewn gwaith cymdeithasol ar sail arsylwi eu hymarfer a’u holl waith arall a asesir.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys dysgu ymarfer 20 diwrnod sy’n rhoi cyfleoedd priodol i ddatblygu cymhwysedd yn erbyn Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol ar y lefel hon, sef Lefel 1 y Fframwaith Asesu. Mae’n rhoi cyfle hefyd i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o’r Cod Ymarfer i Weithwyr Gofal Cymdeithasol, drwy ddisgrifio, egluro a gweithredu’r Cod Ymarfer trwy eu profiad dysgu ymarfer. Bydd y myfyrwyr yn cael cyfleoedd ymarfer i ddangos gwybodaeth a sgiliau cynyddol yn erbyn mesurau cymhwysedd penodedig ar y lefel hon.

Assessment Criteria

threshold

Dyfernir ‘pasio’ neu ‘fethu’ i fyfyrwyr ar ddiwedd y modiwl. Ni roddir marc canran am bortffolio’r lleoliad. I basio rhaid i fyfyrwyr ddangos tystiolaeth yn erbyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r Cod Ymarfer i Weithwyr Gofal Cymdeithasol.

Learning outcomes

  1. Ceisio goruchwyliaeth broffesiynol i ddatblygu ymarfer gwaith cymdeithasol atebol.
  2. Dangos y sgiliau rhyngbersonol a’r gwerthoedd y mae’n ofynnol iddo/iddi eu cael i fod yn addas a diogel i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.
  3. Dangos dealltwriaeth, yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, o effaith ymarfer gwaith cymdeithasol arnynt.
  4. Disgrifio, egluro a gweithredu’r Cod Ymarfer drwy eu hymarfer, eu hymddygiad a'u gwaith academaidd.
  5. Paratoi at oruchwyliaeth broffesiynol ffurfiol mewn ffyrdd sy’n ei gwneud fwyaf effeithiol.
  6. Adnabod y materion moesegol, cyfyng gyngor a gwrthdrawiadau sy’n codi wrth ymarfer gwaith cymdeithasol.
  7. Cynllunio sut i ddefnyddio cyfathrebu i sicrhau cysylltiad cychwynnol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Portfolio 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Gweithdy paratoadol ar gyfer y lleoliad  
  Goruchwyliaeth wythnosol gydag Athro Ymarfer cymwysedig neu sydd wrthi'n cymhwyso  

Pre- and Co-requisite Modules