Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4014:
Lleoliad Ymarfer 1

Module Facts

Run by School of Health Sciences

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mrs Fiona Macdonald

Overall aims and purpose

Disgwylir i bob myfyriwr sy’n dilyn rhaglen gwaith cymdeithasol ar lefel cymhwyso yng Nghymru gwblhau cyfanswm o 200 o ddiwrnodau dysgu ymarfer, sy'n cynnwys amser astudio annibynnol wedi’i gymeradwyo.

Mae cyfleoedd dysgu ymarfer yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i gymhwyso gwybodaeth a sgiliau a ddysgwyd trwy brofiadau personol a gwaith, yn ogystal â’r dysgu academaidd â addysgir trwy amrywiol fodiwlau’r rhaglen – damcaniaethau a dulliau gwaith cymdeithasol, datblygiadau cwrs bywyd, gwerthoedd a moeseg, deddfwriaeth, polisi ac ymchwil – i waith uniongyrchol gydag unigolion mewn ystod amrywiol o leoliadau. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau gweithio mewn sefydliadau a chynyddu dealltwriaeth o, a sgiliau mewn, ymarfer aml-ddisgyblaethol.

Mae'r mathau o leoliadau dysgu ymarfer gwaith cymdeithasol sydd ar gael yn adlewyrchu rôl a swyddogaeth ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol. Gallant gynnwys timau statudol gwaith cymdeithasol, a sefydliadau gwirfoddol, annibynnol a phreifat sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd, pobl ifanc, oedolion a phobl hŷn sydd ag ystod o wahanol anghenion gofal a chymorth, megis anableddau corfforol a / neu ddysgu, problemau iechyd meddwl, problemau alcohol a chyffuriau, materion cam-drin, esgeulustod a diogelu, digartrefedd, ymddygiad troseddol, anghenion maethu a mabwysiadu.

Mae’n rhaid i Leoliadau Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 1 a 2 gynnwys gwaith cymdeithasol gyda grwpiau defnyddwyr gwasanaeth sylweddol wahanol. Mae o leiaf un o'r lleoliadau i fod mewn Awdurdod Gwasanaethau Cymdeithasol Lleol ac yn cynnwys profiad o swyddogaethau statudol, gan gynnwys diogelu a phrofiad o weithio gyda phroffesiynau eraill wrth ddarparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol.

Rhaid i asesiadau o ymarfer ymhob cyfnod o ddysgu ymarfer gael ei ddarparu gan weithiwr cymdeithasol cofrestredig a phrofiadol sydd yn, neu’n hyfforddi i fod yn asesydd cymwysedig.

Bydd dysgu ymarfer a goruchwylaeth gwaith cymdeithasol yn galluogi myfyrwyr i wneud y mwyaf o ddysgu oddi wrth brofiad personol a gwaith, llenyddiaeth damcaniaethol ac ymchwil yn ogystal â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau sy'n berthnasol i'r lleoliad ymarfer. Bydd hefyd yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau, cymhwysedd a gwerthoedd mewn ymarfer tuag at y safon ofynnol ar gyfer cofrestru fel ymarferydd gwaith cymdeithasol cymwys.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu yn barhaus o ran ydynt yn addas ar gyfer addysg a a hyfforddiant pellach mewn gymdeithasol gwaith ar sail arsylwi eu hymarfer a phob gwaith arall a asesir.

Rhaid i fyfyrwyr ddangos tystiolaeth o integreiddio sgiliau a gwybodaeth gyda dealltwriaeth gysyniadol berthnasol, gan gynnwys tystiolaeth o gymhwyso dealltwriaeth o ddeddfwriaeth, diwylliannau, ieithoedd, daearyddiaeth a sefydliadau o Gymru yn eu hymarfer.

Course content

Mae Lleoliad Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 1 yn 100 diwrnod ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymarfer uniongyrchol yn y rôl gwaith cymdeithasol ac i ddadansoddi ac ystyried y profiad hwn yn feirniadol ar. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i gynyddu gwybodaeth am ddeddfwriaeth, polisi a gweithdrefnau sy’n hysbysu ymarfer

Mae'r lleoliad yn cynnwys:

 • Rhaglen sefydlu yn yr asiantaeth y mae'r myfyriwr yn cael ei leoli.
 • Sesiynau goruchwylio unigol i gefnogi a datblygu dysgu'r myfyriwr.
 • Cyfleoedd dysgu i ddatblygu sgiliau ymarfer gwaith cymdeithasol trwy weithio / cydweithio sy'n briodol i lefel datblygiad y myfyriwr.
 • Cyfle i gymryd rhan mewn gwaith uniongyrchol a fydd yn galluogi'r myfyriwr i ddangos tystiolaeth o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol (SW) a’r Cód Ymarfer Proffesiynol (CoPP)
 • Cyfleoedd ar gyfer gweithio rhyng-broffesiynol.
 • Integreiddio dulliau gwaith cymdeithasol, modelau a damcaniaethau i ymarfer a ddefnyddir yn yr asiantaeth lleoliad.
 • Cyfleoedd i fyfyrio a dadansoddi’n feirniadol yn llafar ac yn ysgrifenedig mewn ymarfer.

Bydd o leiaf bedwar arsylwad uniongyrchol o ymarfer myfyriwr gydag unigolion yn ystod y lleoliad hwn. Mae’n rhaid i o leiaf dri o'r arsylwadau gael eu cwblhau gan yr asesydd ymarfer enwebedig, tra gall y llall gael ei wneud gan weithiwr cymdeithasol cofrestredig gwahanol. Gofynir am adborth mewn perthynas ag ymarfer y myfyriwr gan yr unigolion dan sylw.

Bydd pwynt asesu ffurfiol (pasio/fethu) ar ól i leiafswm o 20 diwrnod o'r lleoliad fynd rhagddo. Bydd angen i'r myfyriwr ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cwrdd â safonau penodedig (SW’s) a dangos eu bod yn addas ac yn ddiogel i fynd ymlaen â'r lleoliad. Bydd monitro a chefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd yn methu ar y pwynt yma.

Mae gan fyfyrwyr yr hawl i gael goruchwyliaeth reolaidd, ffurfiol a hyrwyddol I bwrpas dysgu a myfyrio unigol o dan arweiniad drwy gydol y lleoliad. Bydd materion neu bryderon yn cael eu trafod mewn modd agored, a'u rheoli a gobeithio eu datrys gyda chynlluniau cefnogi cytunedig os oes angen.

Bydd cynnwys y portffolio terfynol Lleoliad Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 1 yn cynnwys y canlynol: • Cytundeb Dysgu Ymarfer yn cynnwys manylion cyswllt yr holl bartïon, oriau’r asiantaeth, gwahanol agweddau ar y trefniadau mewn perthynas â rheoli’r lleoliad a disgwyliadau o'r myfyrwiwr; • Proffil y myfyriwr, gan gynnwys unrhyw addasiad rhesymol angenrheidiol ar gyfer y lleoliad a’r anghenion dysgu a nodwyd; • Proffil yr asiantaeth a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu; • Gwirio gwiriadau Gwahardd a Datgelu (DBS); • Cytundeb goruchwyliaeth a thystiolaeth o gyfarfodydd goruchwyliaeth, gan gynnwys agendâu a nodiadau goruchwyliaeth o leiaf pum cyfarfod wedi’u llofnodi; • Dogfennau dadansoddi ac adlewyrchu ar ymarfer, gan gynnwys paratoadau, adlewyrchiadau’r myfyrwyr, asesydd ymarfer ac adborth unigolion a gofalwyr; • Adroddiad Canol Ffordd ar gynnydd myfyrwyr; • Adroddiad terfynol Asesydd Ymarfer gydag argymhelliad pasio / methu; • Grid tystiolaeth SGC a’r Cód Ymarfer Proffesiynol • Tystiolaeth ddogfennol arall fel y bo'n briodol.

Assessment Criteria

threshold

Pasio / Methu Bydd y lleoliad yn cael ei ddyfarnu gan benderfyniad o basio neu fethu. Ni fydd marc canran yn cael ei roi ar gyfer y portffolio lleoliad. I lwyddo rhaid i fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth yn erbyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol a'r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol. Mae'r gofynion hyn wedi'u nodi yn y Fframwaith ar gyfer y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru (2012), gan Gyngor Gofal Cymru.

Learning outcomes

 1. Dangos eu bod wedi gallu datblygu hunaniaeth broffesiynol fel gweithiwr cymdeithasol drwy brofiad dysgu cydlynol ac integredig;

 2. Dangos eu bod yn meddu ar y sgiliau rhyngbersonol a'r gwerthoedd gofynnol er mwyn iddo ef neu hi fod yn addas ac yn ddiogel i weithio gydag unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.

 3. Dangos gallu i adnabod, deall ac ymateb i faterion sy'n benodol i neu sy'n nodweddiadol o anghenion Cymru, ei hieithoedd, deddfwriaeth, diwylliant, daearyddiaeth a sefydliadau a sefyllfa nodedig yr Iaith Gymraeg;

 4. Dangos tystiolaeth o gymhwysedd yn 6 rôl allweddol gwaith cymdeithasol fel y diffinnir gan yr 20 o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol (2012). (Bydd asesiadau yn cael eu hysbysu gan Ddangosyddion Perfformiad briodolir ar gyfer y lefel hon);

 5. Dangos eu bod yn gallu defnyddio dulliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a thechnegau i gefnogi eu dysgu ac ymarfer fel y diffinnir gan y Datganiadau Meincnodi ar gyfer Gwaith Cymdeithasol;

 6. Dangos fod gennynt yr wybodaeth ddamcaniaethol a'r profiad ymarferol angenrheidiol i ddatblygu ymarfer gwaith cymdeithasol rhyngbroffesiynol a rhyngasiantaethol effeithiol;

 7. Dangos y gallant werthuso a dysgu o'u ymarfer gwaith cymdeithasol eu hunain a gwaith eraill;

 8. Dangos eu bod wedi caffael dealltwriaeth, yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, o effaith ymarfer gwaith cymdeithasol arnynt;

 9. Dangos gallu i adnabod, deall ac ymateb i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau statudol o ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl.

 10. Dangos gallu i integreiddio eu hymarfer, theori gwaith cymdeithasol perthnasol, deddfwriaeth ac ymchwil yn effeithiol;

 11. Dangos gallu i ddisgrifio, egluro a chymhwyso'r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol drwy eu hymarfer, ymddygiad a gwaith academaidd;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Crynodol Pasio/ Fethu 100
Lleoliad Ymarfer 1 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Work-based learning

Yn cynnwys: goruchwyliaeth wythnosol gan Athro/awes Ymarfer sy'n gymwysedig neu'n sy'n gweithio tuag at gymhwyster (1.5 awr bob 5 diwrnod gwaith); lleiafswm o 4 arsywlad uniongyrchol o ymarfer; 2 ddiwrnod galw'n ól ar sail gweithdai yn y Brifysgol; 1 diwrnod astudio i bob 10 diwrnod gwaith

650
Private study

Cwblhau portffolio sy'n dadansoddi ac adlewyrchu ar ymarfer proffesiynol yn ystod y lleoliad.

75
Practical classes and workshops

Gweithdai paratoadol ac yn ystod y lleoliad

25

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Demonstrate critical appreciation of the competing views on the nature of social work and its place and purpose in society, and the complex relationship between social justice, social care and social order/control and their practical and ethical implications.
 • Develop critical understanding of the relationship between society, state and social work and its centrality to assessing the wellbeing, care and support needs of individuals as well as safeguarding requirements in relation to individuals, families and communities at risk.
 • Demonstrate in-depth understanding and reflection of how social work, both as an occupational practice and as an academic subject, evolves, adapts and changes in response to the social, political and economic challenges and demands of contemporary social welfare policy, practice and legislation.
 • Critically understand and examine the root causes of discrimination, oppression, prejudice and inequality and how legislation and policy can be applied to challenge them, as well as the ethical concepts of rights, responsibility, freedom, authority and power inherent in the practice of social workers as agents with statutory powers in different situations
 • Examine and critically apply a range of theories and research informed evidence that informs understanding of the child, adult, family or community and of the range of assessment and interventions which can be used to address wellbeing and risk.
 • Develop critical understanding with critical evaluation of the underpinning perspectives that determine explanations of the characteristics and circumstances, the stages of development and behaviour of people who need care and support, drawing on research, practice experience and the experience and expertise of people who use services
 • Demonstrate critical understanding of the factors and processes that facilitate effective interdisciplinary, interprofessional and interagency collaboration and partnership across a plurality of settings and disciplines
 • Develop critical appreciation of the current and evolving range and appropriateness of statutory, voluntary and private agencies providing services and the organisational systems inherent within these
 • In-depth and critical understanding of the development of strengths-based, person-centred services which focus on the human and legal rights of individuals for control, power and self determination
 • Work in a transparent and responsible way, balancing autonomy with complex, multiple and sometimes contradictory accountabilities (for example, to different individuals, employing agencies, professional bodies and the wider society)
 • Social work as an ethical activity requires practitioners to recognise the dignity of the individual, as well as make and implement difficult decisions (including the restriction of liberty) in human situations that involve the potential for benefit or harm.
 • Involve users of social work services in ways that increase their resources, capacity and power to influence factors affecting their lives
 • Demonstrate the ability to reflect on and learn from the exercise of their skills, and develop their professional identity, recognise their own professional and organisational limitations and accountability, and know how and when to seek advice from a range of sources including constructive professional supervision
 • Critical understanding the significance of the concepts of continuing professional development and lifelong learning, and accept responsibility for their own continuing development
 • Assess human situations, taking into account a variety of factors (including the views of participants, theoretical concepts, research evidence, legislation and organisational policies and procedures)
 • Think logically, systematically, creatively, critically and reflectively, in order to carry out a holistic assessment
 • Demonstrate persistence in gathering information from a wide range of sources and using a variety of methods, for a range of purposes, critically assessing the reliability and relevance of the information gathered. These methods include electronic searches, reviews of relevant literature, policy and procedures, face-to-face interviews, and written and telephone contact with individuals and groups take into account differences of viewpoint in gathering information
 • Apply ethical principles and practices critically in planning problem-solving activities
 • Critical analysis and professional judgement and the processes of defensible risk assessment and decision making, including the balance of choice and control, rights and protection in decision making, focussing on wellbeing outcomes.
 • Demonstrate interpersonal skills and emotional intelligence that creates and develops relationships based on openness, transparency and empathy
 • Make appropriate use of and reflect on research in decision making and professional judgement about practice and in the evaluation of outcomes
 • Build and sustain purposeful relationships with people and organisations in communities and inter-professional contexts
 • Practice in a manner that promotes well-being, protects safety and resolves conflict
 • Engage appropriately with the life experiences of service users, to understand accurately their viewpoint, overcome personal prejudices and respond appropriately to a range of complex personal and interpersonal situations
 • Communicate clearly, sensitively and effectively, using appropriate methods with individuals and groups of different ages and abilities in a range of formal and informal situations
 • Make decisions based on evidence, set goals and construct specific plans to achieve outcomes, taking into account relevant information including ethical guidelines
 • Assimilate, present and disseminate relevant information and conclusions verbally and on paper, in reports and case records, in a structured form, appropriate to the audience for which these have been prepared
 • Use information and communication technology effectively and appropriately for professional communication, data storage and retrieval and information searching to enable effective use of research in practice

Resources

Reading list

Nid oes rhestr ddarllen benodol wedi'i nodi ar gyfer y modiwl (lleoliad ymarfer) yma. Bydd myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth ac arweiniad ynglyn a thestunau, deddfwriaethau, polisiau a gweithdrefnau perthnasol i'r lleoliad gan eu Hathrawon Ymarfer. Bydd rhestrau darllen o'r modiwlau academaidd hefyd yn cynnig adnoddau perthnasol.

Pre- and Co-requisite Modules