Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-2408:
Addysg Grefyddol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Joshua Andrews

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rôl Addysg Grefyddol ym Mhrydain heddiw, gan ddarparu myfyrwyr â’r sgiliau academaidd a galwedigaethol angenrheidiol i fynd ymlaen i gwblhau rhaglen TAAR. Dechreuir trwy archwilio beth yw pwrpas Addysg Grefyddol a pham fod ganddi le unigryw yn fframwaith addysgiadol Prydain. Wrth i’r modiwl ddatblygu, byddem yn archwilio cyfrifoldebau proffesiynol athro/awes Addysg Grefyddol gan fanylu ar baratoi gwersi, cyflwyno gwersi ac asesu disgyblion. Anogir myfyrwyr drwy gydol y cwrs i wella eu gwybodaeth am Grefyddau’r Byd drwy gwblhau tasgau wythnosol a fydd yn eu helpu i baratoi ar gyfer y pynciau amrywiol y gellir eu dysgu fel rhan o faes llafur Addysg Grefyddol. Tua diwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn archwilio heriau addysgu Addysg Grefyddol ar lefelau Cyfnod Allweddol 4 a 5, a rhoddir y cyfle iddynt drefnu gweithdai adolygu ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch.

Course content

Pwrpas Addysg Grefyddol – bydd adran hon y cwrs yn archwilio rôl Addysg Grefyddol o fewn fframwaith addysgiadol Prydain, gan fanylu ar sut y dylid trin astudio crefydd ar lefel cynradd ac uwchradd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr drafod, yn arbennig, rôl moeseg, athroniaeth a safbwyntiau anghrefyddol yn Addysg Grefyddol. Materion cyfoes Addysg Grefyddol – bydd myfyrwyr yn cloriannu pwrpas Addysg Grefyddol o fewn addysg gynradd ac uwchradd, gan bennu rôl y pwnc o fewn arloesydd addysgiadol ehangach megis SMSC, Gwerthoedd Prydeinig a’r Cwricwlwm Cymreig. Cyfrifoldebau Proffesiynol – bydd yr agwedd hon ar y cwrs yn archwilio llenyddiaeth bedagogaidd er mwyn pennu beth sy’n gwneud ‘gwers Addysg Grefyddol dda’. Bydd myfyrwyr yn trafod syniadau megis addysgu myfyriwr canolog, profiadau addysgiadol arbrofol ac athroniaeth i blant, gan ystyried y modd y gallai’r holl strategaethau addysgu greu amgylchedd dysgu effeithiol. Bydd myfyrwyr hefyd yn archwilio rôl asesiad mewn Addysg Grefyddol ar draws y Cyfnodau Allweddol. Crefyddau’r Byd – bydd myfyrwyr yn archwilio rhai o hanfodion ac arferion canolog chwe chrefydd fawr er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â chynnwys y meysydd llafur TGAU a Safon Uwch newydd.

Assessment Criteria

excellent

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

good

Cyflwynwyd gwaith da iawn sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

threshold

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

C- to C+

Cyflwynwyd gwaith da sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad da. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth soffistigedig am gymhlethdod crefyddol, er enghraifft, yn y berthynas rhwng credoau crefyddol penodol, testunau, ymarferion a sefydliadau, a fframweithiau cymdeithasol a diwyllianol, normau, estheteg a dyheadau ehangach.

 2. Dangos gallu i gymhwyso dysgu ffurfiol i gyd-destunau cymdeithasol a galwedigaethol cadarn.

 3. Cloriannu ac archwilio ffynonellau cynradd ac eilaidd, gan gynnwys deunyddiau o Ddiwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Athroniaeth, Astudiaethau Addysgiadol a lle bo'n briodol o bynciau perthnasol megis y Dyniaethau neu Wyddorau Cymdeithasol.

 4. Cymhwyso mewnwelediad, themâu a dadleuon am ddiwinyddiaeth, astudiaethau crefyddol, ac athroniaeth yn berthnasol i gymdeithas ehangach a chyd-destunau disgyblaethol, gan gynnwys Astudiaethau Addysgiadol a Gwleidyddiaeth.

 5. Dangos ymwybyddiaeth a gallu i archwilio'n feirniadol ystod o themâu, dadleuon a methodoleg o fewn Addysg Grefyddol, a lle bo'n briodol o bynciau megis y Dyniaethau neu Wyddorau Cymdeithasol a chloriannu ysgolheictod beirniadol cysylltiedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ORAL Cyflwyniad Llafar

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno cyflwyniad llafar am agwedd ar faes llafur Safon Uwch yr ystyrir yn heriol i'w haddysgu.

30
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio Addysgiadol

Disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu athroniaeth addysgu â chyferiiadau penodol at addysgu Addysg Grefyddol, a fydd yn tanlinellu eu dealltwriaeth am rôl Addysg Grefyddol fel rhan o gwricwlwm eang a chydradd. Bydd myfyrwyr yn adlewyrchu ar eu sgiliau personol a phrofiadau er mwyn tanlinellu eu priodoldeb ar gyfer gyrfa yn addysgu Addysg Grefyddol.

35
DEMONSTRATION/PRACTICE Traethawd

Bydd myfyrwyr yn paratoi cynllun gwers y gellid ei roi ar waith gan naill ai athro ysgol gynradd neu uwchradd sy'n arbenigo mewn Addysg Grefyddol. Bydd myfyrwyr hefyd yn darparu sylwebaeth gryno ar eu cynllun gwers, gan esbonio'r modd y mae'n berthnasol i ymchwil addysgeg diweddar ym maes Addysg Grefyddol.

35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu dwy ddarlith un awr o hyd yn wythnosol drwy gydol y semester.

22
Seminar

Cynhelir seminar un awr o hyd yn wythnosol.

11
Private study

Darperir myfyrwyr â deunydd darllen yn wythnosol. Bydd y deunydd hyn yn gysylltiedig â phynciau penodol a drafodir mewn darlithoedd a seminarau dilynol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr hefyd ymgymryd ag ymchwil fanwl er myn cwblhau eu haseiniad ysgrifenedig. Fe'u hanogir i ymchwilio ystod eang o gyhoeddiadau ar-lein ac yn y llyfrgell. Bydd detholiad o ffilmiau dogfen yn cael eu darparu a disgwylir i fyfyrwyr eu gwylio o fewn fframwaith amser benodol.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to consider unfamiliar ideas and ways of thinking, and to examine critically presuppositions and methods within the disciplines of philosophy and religion.

Resources

Reading list

Baumfield, V. (2002)Thinking Through Religious Education Chris Kingston Publishing Broadbent, L. Brown, A. (2002) Issues in Religious Education, Routledge Grimmit, M. (2000) Pedagogies of Religious Education: Case studies in the research and development of good pedagogic practice in RE McCrimmon Stern, J. (2006) Teaching Religious Education. Continuum Rivett, A. (2007) Teacher’s Handbook of Religious Education RE Today

Courses including this module

Optional in courses: