Modules for course X122 | BA/AG
BA Addysg Gynradd

These are the modules currently offered on this course in the 2019–20 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2020–21.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XCC-2008: Astudiaethau Pynciau Craidd 1 (30)
  1. Gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau penodol ar bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol a sgiliau yng Nghyfnod Allweddol 2. 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth o strategaethau addysgu a dysgu ychwanegol ar gyfer y sgiliau a'r pynciau craidd. 3. Rhyngberthynas y sgiliau a’r pynciau craidd 4. Perthynas y pynciau craidd gyda'r dimensiynau trawsgwricwlaidd. 5. Cynllunio gogyfer â hyrwyddo agweddau perthnasol ar lythrennedd, rhifedd a TGCh o fewn cyd-destun y pynciau craidd yng Nghyfnod Allweddol 2. 6. Gloywi agweddau penodol ar iaith a rhifedd ar lefel yr hyfforddai ac ar lefel dysgwyr ac adnabod strategaethau o’u hannerch a’u haddysgu yng Nghyfnod Allweddol 2. • Llwybr 1: Methodolegau a dulliau addysgu addas ar gyfer cyflwyno agweddau ar lafaredd, darllen ac ysgrifennu dysgwyr mewn Cymraeg ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2. 7. Sgiliau iaith personol hyfforddeion mewn gwaith llafar, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cyflwyno geirfa a phatrymau brawddegau a strategaethau i addysgu’r Gymraeg fel ail iaith trwy themau addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Adnabod methodolegau a dulliau addysgu addas ar gyfer cyflwyno agweddau ar lafaredd, darllen ac ysgrifennu dysgwyr mewn Cymraeg ail iaith 8. Strategaethau o addysgu gwaith llafar, darllen ac ysgrifennu dysgwyr o wahanol alluoedd a phrofiadau lle mae’r Saesneg yn iaith gyntaf ac yn iaith ychwanegol iddynt. 9. Ôl gynllunio ac asesu o fewn y broses ddysgu.
 • XCC-2009: Pynciau Allgraidd 1 (30)
  1. Datblygu Addysg Grefyddol a’r pynciau allgraidd: (i) Addysg Gorfforol; (ii) Addysg Grefyddol; (iii) Celf a Dylunio; (iv) Cerddoriaeth; (v) Daearyddiaeth; (vi) Dylunio a Thechnoleg; (vii) Hanes. 2. Strategaethau priodol i gymhwyso gwybodaeth o'r gwahanol bynciau yn y dosbarth cynradd ar y lefel a ddisgwylir ar Lefel 5 3. Materion iechyd a diogelwch. 4. Cyfleoedd i gynllunio gogyfer â hyrwyddo agweddau perthnasol ar lythrennedd, rhifedd a TGCh o fewn cyd-destun y pynciau allgraidd yng Nghyfnod Allweddol 2. 5. Elfennau trawsgwricwlaidd, gan gynnwys y sgiliau y Fframwaith Sgiliau, ABaCh ac ADCDFE.
 • XCC-2010: Astudiaethau Proffesiynol 2 (30)
  1. Gofynion y cwricwlwm a dogfennau allweddol sy'n sail i athroniaeth addysgu presennol. 2. Addysgeg a strategaethau ar gyfer dysgu a gwella sgiliau meddwl. 3. Strategaethau asesu ar gyfer dysgu gwahanol i gwrdd ag anghenion dysgu disgyblion ac i sicrhau cynnydd a datblygiad mewn cyrhaeddiad disgyblion, megis rhannu deilliannau dysgu, paratoi adborth llafar ac ysgrifenedig, gosod targedau ar gyfer gwella i unigolion, gan ddatblygu hunan-asesu yn y disgyblion, ac asesu cyfoedion o fewn y cylch asesu. 4. Deall gofynion cynhwysol a gwahaniaethol dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a phlant o allu uchel. 5. Arsylwi dadansoddol o ddisgyblion yn dysgu, cofnodi'n effeithiol, a defnyddio'r canfyddiadau ar gyfer cynllunio'n wahaniaethol yn unol â gallu ac anghenion disgyblion 6. Rheolaeth dosbarth: y defnydd o le, adnoddau (gan gynnwys TGCh), amser, a phersonau ychwanegol i ddysgu pellach ac addysgu. 7. Datblygiad meddyliol plant a'r wybodaeth y maent yn gywain o lefydd gwahanol a'i gyfrannu i’r dysgu ynghyd a’u goblygiadau ar gyfer athrawon. 8. Elfennau seicolegol sy'n gallu cynorthwyo athrawon i greu a chynnal amgylchedd dysgu priodol a safon disgyblaeth effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. 9. Cynllunio gwersi priodol a diddorol yn y ffordd gywir er mwyn paratoi i addysgu plant Cyfnod Allweddol 2 a bod yn broffesiynol ar brofiad ysgol. 10. Dealltwriaeth o faterion lles ac amddiffyn plant sydd o fewn i’r gyfundrefn addysg.
 • XCC-2011: Profiad Ysgol 2 (30)
  Cymhwysir yr hyn a ddysgir ym modiwlau coleg y rhaglen i sefyllfa addysgu mewn ysgol gynradd. Canolbwyntir ar baratoi trwyadl, trefniadaeth dosbarth, a chynllunio ar gyfer dilyniant gyda chyfleoedd i arsylwi athrawon profiadol yn ogystal. Ym Mlwyddyn 2 mae'r prif leoliad yn golygu wyth wythnos yn yr un ysgol yn addysgu .Y profiad hwn sy'n cael ei asesu yn ffurfiol er mwyn dyfarnu marciau i'r modiwl. Mae meini prawf yr addysgu ymarferol yn perthnasu i'r safonau statudol, wedi eu haddasu i'r lefel priodol. Rhestrir y meini prawf manwl dan y penawdau a ganlyn: S1: Gwerthoedd ac arferion proffesiynol. S2: Gwybodaeth a dealltwriaeth. S3.1: Cynllunio, disgwyliadau, a thargedau. S3.2: Monitro ac asesu. S3.3: Addysgu a rheolaeth dosbarth. Rhoddir sylw penodol a chynyddol ym mhob profiad i agweddau o ddiogelu plant. (Rhestrir y meini prawf manwl ar gyfer Lefel 5 yn y Llawlyfr Profiad Ysgol.) Mae strwythur a chynnwys Profiad Ysgol o reidrwydd yn gymhleth. Mae pob hyfforddai yn derbyn Llawlyfr Profiad Ysgol sy'n dangos yr holl ofynion yn fanwl. Rhoddir canllawiau clir yn ogystal ag enghreifftiau o bob ffurflen sy'n cael ei defnyddio ar gyfer asesu a chofnodi. Er mwyn deall cynnwys y modiwl Profiad Ysgol yn llawn, mae'n angenrheidiol edrych ar y Llawlyfr Profiad Ysgol yn ogystal â dogfennaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol a gofynion statudol a chanllawiau anstatudol Llywodraeth Cymru (Dod yn Athro Cymwydiedig Rhif 017/2009), sy'n dangos yn fanwl yr hyn sy'n rheoli'r elfen hon o'r rhaglen i raddau helaeth. Ar ddiwedd Semester 4, bydd gan yr hyfforddeion leoliad o wythnos mewn ysgol er mwyn ychwanegu at amrywiaeth eu profiadau. Yn ystod yr wythnos hon, lleolir hyfforddeion un ai efo Bl 2 a 3, neu mewn dosbarth Blwyddyn 6 gan ymweld â’r ysgol uwchradd ddilynol, er mwyn datblygu ymybyddiaeth o’r pontio rhwng y Blynyddoedd Cynnar a CA2 neu CA2 a’r Uwchradd.

Semester 2

 • XCC-2008: Astudiaethau Pynciau Craidd 1
  1. Gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau penodol ar bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol a sgiliau yng Nghyfnod Allweddol 2. 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth o strategaethau addysgu a dysgu ychwanegol ar gyfer y sgiliau a'r pynciau craidd. 3. Rhyngberthynas y sgiliau a’r pynciau craidd 4. Perthynas y pynciau craidd gyda'r dimensiynau trawsgwricwlaidd. 5. Cynllunio gogyfer â hyrwyddo agweddau perthnasol ar lythrennedd, rhifedd a TGCh o fewn cyd-destun y pynciau craidd yng Nghyfnod Allweddol 2. 6. Gloywi agweddau penodol ar iaith a rhifedd ar lefel yr hyfforddai ac ar lefel dysgwyr ac adnabod strategaethau o’u hannerch a’u haddysgu yng Nghyfnod Allweddol 2. • Llwybr 1: Methodolegau a dulliau addysgu addas ar gyfer cyflwyno agweddau ar lafaredd, darllen ac ysgrifennu dysgwyr mewn Cymraeg ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2. 7. Sgiliau iaith personol hyfforddeion mewn gwaith llafar, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cyflwyno geirfa a phatrymau brawddegau a strategaethau i addysgu’r Gymraeg fel ail iaith trwy themau addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Adnabod methodolegau a dulliau addysgu addas ar gyfer cyflwyno agweddau ar lafaredd, darllen ac ysgrifennu dysgwyr mewn Cymraeg ail iaith 8. Strategaethau o addysgu gwaith llafar, darllen ac ysgrifennu dysgwyr o wahanol alluoedd a phrofiadau lle mae’r Saesneg yn iaith gyntaf ac yn iaith ychwanegol iddynt. 9. Ôl gynllunio ac asesu o fewn y broses ddysgu.
 • XCC-2009: Pynciau Allgraidd 1
  1. Datblygu Addysg Grefyddol a’r pynciau allgraidd: (i) Addysg Gorfforol; (ii) Addysg Grefyddol; (iii) Celf a Dylunio; (iv) Cerddoriaeth; (v) Daearyddiaeth; (vi) Dylunio a Thechnoleg; (vii) Hanes. 2. Strategaethau priodol i gymhwyso gwybodaeth o'r gwahanol bynciau yn y dosbarth cynradd ar y lefel a ddisgwylir ar Lefel 5 3. Materion iechyd a diogelwch. 4. Cyfleoedd i gynllunio gogyfer â hyrwyddo agweddau perthnasol ar lythrennedd, rhifedd a TGCh o fewn cyd-destun y pynciau allgraidd yng Nghyfnod Allweddol 2. 5. Elfennau trawsgwricwlaidd, gan gynnwys y sgiliau y Fframwaith Sgiliau, ABaCh ac ADCDFE.
 • XCC-2010: Astudiaethau Proffesiynol 2
  1. Gofynion y cwricwlwm a dogfennau allweddol sy'n sail i athroniaeth addysgu presennol. 2. Addysgeg a strategaethau ar gyfer dysgu a gwella sgiliau meddwl. 3. Strategaethau asesu ar gyfer dysgu gwahanol i gwrdd ag anghenion dysgu disgyblion ac i sicrhau cynnydd a datblygiad mewn cyrhaeddiad disgyblion, megis rhannu deilliannau dysgu, paratoi adborth llafar ac ysgrifenedig, gosod targedau ar gyfer gwella i unigolion, gan ddatblygu hunan-asesu yn y disgyblion, ac asesu cyfoedion o fewn y cylch asesu. 4. Deall gofynion cynhwysol a gwahaniaethol dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a phlant o allu uchel. 5. Arsylwi dadansoddol o ddisgyblion yn dysgu, cofnodi'n effeithiol, a defnyddio'r canfyddiadau ar gyfer cynllunio'n wahaniaethol yn unol â gallu ac anghenion disgyblion 6. Rheolaeth dosbarth: y defnydd o le, adnoddau (gan gynnwys TGCh), amser, a phersonau ychwanegol i ddysgu pellach ac addysgu. 7. Datblygiad meddyliol plant a'r wybodaeth y maent yn gywain o lefydd gwahanol a'i gyfrannu i’r dysgu ynghyd a’u goblygiadau ar gyfer athrawon. 8. Elfennau seicolegol sy'n gallu cynorthwyo athrawon i greu a chynnal amgylchedd dysgu priodol a safon disgyblaeth effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. 9. Cynllunio gwersi priodol a diddorol yn y ffordd gywir er mwyn paratoi i addysgu plant Cyfnod Allweddol 2 a bod yn broffesiynol ar brofiad ysgol. 10. Dealltwriaeth o faterion lles ac amddiffyn plant sydd o fewn i’r gyfundrefn addysg.
 • XCC-2011: Profiad Ysgol 2
  Cymhwysir yr hyn a ddysgir ym modiwlau coleg y rhaglen i sefyllfa addysgu mewn ysgol gynradd. Canolbwyntir ar baratoi trwyadl, trefniadaeth dosbarth, a chynllunio ar gyfer dilyniant gyda chyfleoedd i arsylwi athrawon profiadol yn ogystal. Ym Mlwyddyn 2 mae'r prif leoliad yn golygu wyth wythnos yn yr un ysgol yn addysgu .Y profiad hwn sy'n cael ei asesu yn ffurfiol er mwyn dyfarnu marciau i'r modiwl. Mae meini prawf yr addysgu ymarferol yn perthnasu i'r safonau statudol, wedi eu haddasu i'r lefel priodol. Rhestrir y meini prawf manwl dan y penawdau a ganlyn: S1: Gwerthoedd ac arferion proffesiynol. S2: Gwybodaeth a dealltwriaeth. S3.1: Cynllunio, disgwyliadau, a thargedau. S3.2: Monitro ac asesu. S3.3: Addysgu a rheolaeth dosbarth. Rhoddir sylw penodol a chynyddol ym mhob profiad i agweddau o ddiogelu plant. (Rhestrir y meini prawf manwl ar gyfer Lefel 5 yn y Llawlyfr Profiad Ysgol.) Mae strwythur a chynnwys Profiad Ysgol o reidrwydd yn gymhleth. Mae pob hyfforddai yn derbyn Llawlyfr Profiad Ysgol sy'n dangos yr holl ofynion yn fanwl. Rhoddir canllawiau clir yn ogystal ag enghreifftiau o bob ffurflen sy'n cael ei defnyddio ar gyfer asesu a chofnodi. Er mwyn deall cynnwys y modiwl Profiad Ysgol yn llawn, mae'n angenrheidiol edrych ar y Llawlyfr Profiad Ysgol yn ogystal â dogfennaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol a gofynion statudol a chanllawiau anstatudol Llywodraeth Cymru (Dod yn Athro Cymwydiedig Rhif 017/2009), sy'n dangos yn fanwl yr hyn sy'n rheoli'r elfen hon o'r rhaglen i raddau helaeth. Ar ddiwedd Semester 4, bydd gan yr hyfforddeion leoliad o wythnos mewn ysgol er mwyn ychwanegu at amrywiaeth eu profiadau. Yn ystod yr wythnos hon, lleolir hyfforddeion un ai efo Bl 2 a 3, neu mewn dosbarth Blwyddyn 6 gan ymweld â’r ysgol uwchradd ddilynol, er mwyn datblygu ymybyddiaeth o’r pontio rhwng y Blynyddoedd Cynnar a CA2 neu CA2 a’r Uwchradd.

Year 3 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XCC-3012: Astudiaethau Proffesiynol 3 (30)
  1. Yr elfennau hynny sy'n effeithio'n uniongyrchol ar effeithiolrwydd ysgol, gan gynnwys: (i) swyddogaeth unigolion, grwpiau, sefydliadau, ac asiantaethau allanol; (ii) y camau ar gyfer gwella ysgolion;o fewn taith addysgol y dysgwr, (iii) dyletswyddau a chyfrifoldebau proffesiynol athrawon, gan gynnwys eu dyletswyddau cyfreithiol; (iv) gweithio gyda rhan-ddeiliaid ac asiantaethau allanol amrywiol yn cynnwys rhieni a’r gymuned dysgu ehangach; (v) cynllunio'r cwricwlwm / meysydd dysgu ac asesu a chofnodi cynnydd; (vi) creu ethos gadarnhaol ar gyfer gweithio; (vii) polisïau ac ymarferion addysgol; gallu personol yr unigolyn o fewn llythrennedd a rhifedd. 2. Cynhwysiad cymdeithasol a chyfleoedd cyfartal yn cynnwys hil, rhyw, anabledd, a dosbarthiad cymdeithasol; arweinia hyna at ddiogelu lles plant. 3. Datblygiadau cyfoes a chyfredol perthnasol. 4. Cyngor a gwybodaeth gwrthrychol parthed ymgeisio am swyddi – ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld a.y.y.b trwy raglen penodol yn ystod yr wythnosau broffesiynol.
 • XCC-3013: Profiad Ysgol 3 (30)
  Cymhwysir yr hyn a ddysgir ym modiwlau coleg y rhaglen i sefyllfa addysgu mewn ysgol gynradd. Canolbwyntir ar holl ofynion y safonau statudol. Ym Mlwyddyn 3 mae'r lleoliad yn golygu naw wythnos mewn un ysgol yn addysgu naill ai dosbarth Cyfnod Sylfaen (3-7) neu ddosbarth Cyfnod Allweddol 2 (7-11). Rhestrir y meini prawf manwl dan y penawdau a ganlyn: S1: Gwerthoedd ac arferion proffesiynol. S2: Gwybodaeth a dealltwriaeth. S3.1: Cynllunio, disgwyliadau, a thargedau. S3.2: Monitro ac asesu. S3.3: Addysgu a rheolaeth dosbarth. Rhoddir sylw priodol I faterion diogelu plant tra ar Brofiad Ysgol. (Rhestrir y meini prawf manwl yn y Llawlyfr Profiad Ysgol.) Mae strwythur a chynnwys Profiad Ysgol o reidrwydd yn gymhleth. Mae pob hyfforddai yn derbyn Llawlyfr Profiad Ysgol sy'n dangos yr holl ofynion yn fanwl. Rhoddir canllawiau clir yn ogystal ag enghreifftiau o bob ffurflen sy'n cael ei defnyddio ar gyfer asesu a chofnodi. Er mwyn deall cynnwys y modiwl Profiad Ysgol yn llawn, mae'n angenrheidiol edrych ar y Llawlyfr Profiad Ysgol yn ogystal â dogfennaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol a gofynion statudol a chanllawiau anstatudol Llywodraeth Cymru (Dod yn athro cymwysiedig Rhif 017/2009), sy'n dangos yn fanwl yr hyn sy'n rheoli'r elfen hon o'r rhaglen i raddau helaeth.

Semester 2

 • XCC-3012: Astudiaethau Proffesiynol 3
  1. Yr elfennau hynny sy'n effeithio'n uniongyrchol ar effeithiolrwydd ysgol, gan gynnwys: (i) swyddogaeth unigolion, grwpiau, sefydliadau, ac asiantaethau allanol; (ii) y camau ar gyfer gwella ysgolion;o fewn taith addysgol y dysgwr, (iii) dyletswyddau a chyfrifoldebau proffesiynol athrawon, gan gynnwys eu dyletswyddau cyfreithiol; (iv) gweithio gyda rhan-ddeiliaid ac asiantaethau allanol amrywiol yn cynnwys rhieni a’r gymuned dysgu ehangach; (v) cynllunio'r cwricwlwm / meysydd dysgu ac asesu a chofnodi cynnydd; (vi) creu ethos gadarnhaol ar gyfer gweithio; (vii) polisïau ac ymarferion addysgol; gallu personol yr unigolyn o fewn llythrennedd a rhifedd. 2. Cynhwysiad cymdeithasol a chyfleoedd cyfartal yn cynnwys hil, rhyw, anabledd, a dosbarthiad cymdeithasol; arweinia hyna at ddiogelu lles plant. 3. Datblygiadau cyfoes a chyfredol perthnasol. 4. Cyngor a gwybodaeth gwrthrychol parthed ymgeisio am swyddi – ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld a.y.y.b trwy raglen penodol yn ystod yr wythnosau broffesiynol.
 • XCC-3013: Profiad Ysgol 3
  Cymhwysir yr hyn a ddysgir ym modiwlau coleg y rhaglen i sefyllfa addysgu mewn ysgol gynradd. Canolbwyntir ar holl ofynion y safonau statudol. Ym Mlwyddyn 3 mae'r lleoliad yn golygu naw wythnos mewn un ysgol yn addysgu naill ai dosbarth Cyfnod Sylfaen (3-7) neu ddosbarth Cyfnod Allweddol 2 (7-11). Rhestrir y meini prawf manwl dan y penawdau a ganlyn: S1: Gwerthoedd ac arferion proffesiynol. S2: Gwybodaeth a dealltwriaeth. S3.1: Cynllunio, disgwyliadau, a thargedau. S3.2: Monitro ac asesu. S3.3: Addysgu a rheolaeth dosbarth. Rhoddir sylw priodol I faterion diogelu plant tra ar Brofiad Ysgol. (Rhestrir y meini prawf manwl yn y Llawlyfr Profiad Ysgol.) Mae strwythur a chynnwys Profiad Ysgol o reidrwydd yn gymhleth. Mae pob hyfforddai yn derbyn Llawlyfr Profiad Ysgol sy'n dangos yr holl ofynion yn fanwl. Rhoddir canllawiau clir yn ogystal ag enghreifftiau o bob ffurflen sy'n cael ei defnyddio ar gyfer asesu a chofnodi. Er mwyn deall cynnwys y modiwl Profiad Ysgol yn llawn, mae'n angenrheidiol edrych ar y Llawlyfr Profiad Ysgol yn ogystal â dogfennaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol a gofynion statudol a chanllawiau anstatudol Llywodraeth Cymru (Dod yn athro cymwysiedig Rhif 017/2009), sy'n dangos yn fanwl yr hyn sy'n rheoli'r elfen hon o'r rhaglen i raddau helaeth.

60 credits from:

 • XCC-3010: Llythrennedd a Rhifedd 2 (30) (Semester 1 + 2)
  1. Datblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o gynnwys y meysydd Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Datblygu’r Gymraeg, a Datblygiad Mathemategol yng nghyd-destun ardaloedd y Cyfnod Sylfaen. 2. Ehangu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r arferion a’r strategaethau addysgu a dysgu oddi mewn i'r meysydd dysgu yn 1 uchod yn seiliedig ar athroniaeth sylfaenol y Cyfnod Sylfaen sef dysgu drwy chwarae a dysgu gweithredol a dysgu tu allan. 3. Adnabod y dilyniant yn natblygiad ieithyddol a mathemategol plentyn a sut i asesu, safoni ac adrodd yn grynodol ar y datblygiadau hyn. 4. Datblygu’r wybodaeth o ryngberthynas y meysydd dysgu eraill o fewn y Fframwaith Dysgu 3-7 oed yng nghyd-destun llythrennedd a rhifedd mewn cyd-destunu ymarferol ar draws y meysydd a’r ardaloedd gan gynnwys y tu allan; 5. Cynllunio a gwerthuso cyfleoedd i hyrwyddo’r gydberthynas rhwng y meysydd Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Datblygu’r Gymraeg, a Datblygiad Mathemategol gydag agweddau ar Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol plentyn a’r Cwricwlwm Cymreig; 6. Cynllunio a gwerthuso’r modd y gellir datblygu agweddau ar sgiliau meddwl, cyfathrebu, rhif a TGCh o fewn y meysydd Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Datblygu’r Gymraeg, a Datblygiad Mathemategol. 7. Gloywi pellach ar rifedd ac iaith broffesiynol hyfforddeion ac er mwyn annerch camsyniadau a llithriadau llafar, darllen ac ysgrifenedig plant yn y Cyfnod Sylfaen. 8. Defnyddio strategaethau addysgu a dysgu symbylus i ddatblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu ar draws ystod o themau i ddatblygu’r Gymraeg fel ail iaith ac ar draws y meysydd dysgu eraill. Adnabod rôl y cydlynydd iaith i hyrwyddo’r Gymraeg, agweddau ar gymreictod ac i sicrhau ethos iaith hyfyw a byw yn yr ysgol gynradd.
 • XCC-3011: Byd y Plentyn 2 (30) (Semester 1 + 2)
  1. Datblygu Addysg Grefyddol a’r meysydd Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd, Datblygiad Corfforol, Datblygiad Creadigol a Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol yn y Cyfnod Sylfaen drwy gynllunio a gweithredu’n holistig 2. Defnyddio strategaethau priodol i gymhwyso gwybodaeth o Addysg Grefyddol a’r meysydd a restrir uchod yn y Cyfnod Sylfaen ar y lefel a ddisgwylir ar Lefel 6 3. Datblygu ymwybyddiaeth o gyfraniad Addysg Grefyddol a’r meysydd dysgu uchod at ddatblygiad cyfannol plant a’u sgiliau ar draws y cwricwlwm. 4. Adfyfyrio ar strategaethau o addysgu llythrennedd, rhifedd a TGCh o fewn Addysg Grefyddol a’r meysydd a restrwyd uchod

60 credits from:

 • XCC-3008: Astudiaethau Pynciau Craidd 2 (30) (Semester 1 + 2)
  • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o agweddau penodol ychwanegol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer mathemateg, gwyddoniaeth, a Saesneg (gan gynnwys Saesneg fel iaith ychwanegol) ac ar gyfer y rheini sy’n dilyn cwrs HCA a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg, Cymraeg (fel iaith gyntaf). • Datblygu dealltwriaeth feirniadol o berthynas datblygu’r sgiliau allweddol ag addysgu’r pynciau craidd yn effeithiol. • Datblygu dealltwriaeth ehangach a manylach o asesu ffurfiannol. • Datblygu dealltwriaeth beirniadol o asesu crynodol. • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o drosglwyddo o’r Cyfnod Sylfaen i CA2, a CA2 i CA3. • Adfyfyrio ar berthynas y pynciau craidd gyda’r dimensiynau trawsgwricwlaidd, yn bennaf y Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol i ddysgwyr 7 i 19 oed, y canllawiau cenedlaethol diweddaraf ar addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang a’r ddogfen Dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth. • Defnyddio strategaethau addysgu a dysgu symbylus i ddatblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu ar draws ystod o themau i ddatblygu Cymraeg ail iaith yn drawsgwricwlaidd. Adnabod rôl y cydlynydd iaith i hyrwyddo’r Gymraeg, agweddau ar gymreictod ac i sicrhau ethos iaith hyfyw a byw yn yr ysgol gynradd. • Gloywi pellach ar rifedd ac iaith broffesiynol hyfforddeion ac er mwyn ymateb yn adeiladol wrth annerch camsyniadau a llithriadau llafar, darllen ac ysgrifenedig plant yng Nghyfnod Allweddol 2. • Adfyfyrio ar addysgu llythrennedd a rhifedd ar draws y pynciau craidd yn ogystal a datblygu y sgiliau ar lefel bersonol.
 • XCC-3009: Ast. Pynciau Allgraidd 2 (30) (Semester 1 + 2)
  1. Datblygu Addysg Grefyddol a’r pynciau allgraidd yn yr ysgol gynradd drwy gynllunio a gweithredu'n drawsgwricwlaidd; 2. Strategaethau priodol i gymhwyso gwybodaeth o'r gwahanol bynciau yn y dosbarth cynradd ar y lefel a ddisgwylir ar Lefel 6; 3. Adfyfyrio ar strategaethau o addysgu llythrennedd, rhifedd a TGCh mewn Addysg Grefyddol a’r pynciau allgraidd; 4. Cyfraniad Addysg Grefyddol a’r pynciau allgraidd yn greadigol i ddimensiynau trawsgwricwlaidd, gan gynnwys y Fframwaith Sgiliau, ABaCh ac ADCDFE.
 • Dylid gwneud unai XCC3010 & XCC3011 neu XCC3008 & XCC3009