Modules for course X314 | BA/API
BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

These were the modules for this course in the 2018–19 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2019–20; 2020–21.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-1024: Chwarae Plant (20)
  Mae’r modiwl hwn yn cynnwys: • datblygiad creadigedd o’i ddechreuadau cynharaf yn y baban; • swyddogaeth delwedd symbolaidd a’r ffyrdd y gall chwarae dychmygus a’r celfyddydau creadigol gyfrannu at feddwl creadigol a throsiadol ym mhob agwedd ar ddysgu plentyn; • swyddogaeth gallu cerddorol pobl mewn cefnogi tair agwedd hanfodol bwysig ar greadigedd a dychymyg sef awydd i chwarae, cyfathrebu ac emosiwn; • defnyddio amrywiaeth o ddelweddau symbolaidd, gan gynnwys chwarae, fel arfau meddwl; • damcaniaethau cyfoes sy’n ymwneud â chreadigedd a’r dychymyg mewn perthynas â dysgu plant bach; • goblygiadau’r damcaniaethau hyn ar gyfer ymarfer proffesiynol gyda phlant bach; • ymarfer cadarn sy’n hyrwyddo creadigedd a’r dychymyg, megis gwaith yn Reggio Emilia.
 • XAC-1026: Sgiliau ar gyfer Dysgu (20)
  Bydd y modiwl yn ymchwilio i ystod o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: • yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; • Crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; • yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. • Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion; • Yn ymchwilio i effaith cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o’u dysgu a'u cymhelliant eu hunain a gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u sialensiau.
  or
  XAE-1026: Skills for Learning & Work (20)
  The module will explore a range of learning theories, including the intelligence theories of Gardner, Salovey, Mayer and others; and how these relate to the students’ personal learning styles. It will: • develop the students’ skills in context of reading and note-taking strategies; • summarizing, referencing and the effective use of online library services; • develop theoretical and reflective writing skills including reviewing, critiquing and evaluating texts. • provide opportunities for students to develop confidence in oral communication through presentations in seminars with peers; • investigate the effect of motivation on learning and help students to develop a critical awareness of their own learning and motivation and evaluate their learning experiences, successes and challenges. The module will link into the students’ Personal Development Plan.
 • XAC-1027: Amrywiaeth, Hawliau a Diwyll. (20)
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • dehongliadau o ddiwylliant, a’r lefelau gwahanol a ganfyddir o fewn diwylliant yn ôl Mynydd Iâ Schein gan gyfeirio at astudiaethau achos diwylliannol; • arweiniad a dylanwad athroniaeth ac astudio gwerthoedd a moeseg; • credoau ac arweiniad moesegol rhai crefyddau yn y byd; • damcaniaethau Piaget, Kohlberg, Bandura ac eraill ynghylch datblygiad moesol plentyn; • dogfennaeth statudol sy’n ymwneud ag arweiniad ar hyrwyddo datblygiad diwylliannol a moesol plant; • ystod o strategaethau i feithrin a hybu datblygiad moesol a diwylliannol plentyn; • astudio amrywiaeth o lenyddiaeth ddiwylliannol, seciwlar a chrefyddol sy’n cynnwys moeswersi. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar etheg a rôl oedolion er mwyn sicrhau datblygiad moesol y plentyn. Edrychir ar y canlynol: 1. Beth ydy etheg? Pwy neu beth sy'n effeithio ar yr unigolyn wrth iddo ddod i benderfyniadau moesol? 2. Cyfraith naturiol, iwtilitariaeth, a moeseg sefyllfa. 3. Moeseg gymhwysol: ymateb i sefyllfaoedd penodol. 4. Crefyddau'r Byd a moeseg: Cristnogaeth, Iddewiaeth, Islam, Hindwaeth, Bwdhaeth, a Sikhaeth. 5. Storïau o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau, e.e, storïau'r Jataka, y Ramayana. 6. Dogfennaeth addysgol allweddol gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol a rhai enghreifftiau o Feysydd Llafur Cytunedig Addysg Grefyddol. 7. Paratoi deunyddiau ac adnoddau addas sy'n hybu datblygiad moesol a diwylliannol y plentyn gan ystyried y gwahanol ffyrdd mae plant yn dysgu.
 • XAC-1033: Anturiaethau wrth Dyfu (20)
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.
  or
  XAE-1033: Psychology of Growing Up (20)
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
 • XAC-1035: Plant a Chymdeithas (20) or
  XAE-1035: Children and Society (20)

Semester 2

 • XAC-1024: Chwarae Plant
  Mae’r modiwl hwn yn cynnwys: • datblygiad creadigedd o’i ddechreuadau cynharaf yn y baban; • swyddogaeth delwedd symbolaidd a’r ffyrdd y gall chwarae dychmygus a’r celfyddydau creadigol gyfrannu at feddwl creadigol a throsiadol ym mhob agwedd ar ddysgu plentyn; • swyddogaeth gallu cerddorol pobl mewn cefnogi tair agwedd hanfodol bwysig ar greadigedd a dychymyg sef awydd i chwarae, cyfathrebu ac emosiwn; • defnyddio amrywiaeth o ddelweddau symbolaidd, gan gynnwys chwarae, fel arfau meddwl; • damcaniaethau cyfoes sy’n ymwneud â chreadigedd a’r dychymyg mewn perthynas â dysgu plant bach; • goblygiadau’r damcaniaethau hyn ar gyfer ymarfer proffesiynol gyda phlant bach; • ymarfer cadarn sy’n hyrwyddo creadigedd a’r dychymyg, megis gwaith yn Reggio Emilia.
 • XAC-1027: Amrywiaeth, Hawliau a Diwyll.
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • dehongliadau o ddiwylliant, a’r lefelau gwahanol a ganfyddir o fewn diwylliant yn ôl Mynydd Iâ Schein gan gyfeirio at astudiaethau achos diwylliannol; • arweiniad a dylanwad athroniaeth ac astudio gwerthoedd a moeseg; • credoau ac arweiniad moesegol rhai crefyddau yn y byd; • damcaniaethau Piaget, Kohlberg, Bandura ac eraill ynghylch datblygiad moesol plentyn; • dogfennaeth statudol sy’n ymwneud ag arweiniad ar hyrwyddo datblygiad diwylliannol a moesol plant; • ystod o strategaethau i feithrin a hybu datblygiad moesol a diwylliannol plentyn; • astudio amrywiaeth o lenyddiaeth ddiwylliannol, seciwlar a chrefyddol sy’n cynnwys moeswersi. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar etheg a rôl oedolion er mwyn sicrhau datblygiad moesol y plentyn. Edrychir ar y canlynol: 1. Beth ydy etheg? Pwy neu beth sy'n effeithio ar yr unigolyn wrth iddo ddod i benderfyniadau moesol? 2. Cyfraith naturiol, iwtilitariaeth, a moeseg sefyllfa. 3. Moeseg gymhwysol: ymateb i sefyllfaoedd penodol. 4. Crefyddau'r Byd a moeseg: Cristnogaeth, Iddewiaeth, Islam, Hindwaeth, Bwdhaeth, a Sikhaeth. 5. Storïau o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau, e.e, storïau'r Jataka, y Ramayana. 6. Dogfennaeth addysgol allweddol gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol a rhai enghreifftiau o Feysydd Llafur Cytunedig Addysg Grefyddol. 7. Paratoi deunyddiau ac adnoddau addas sy'n hybu datblygiad moesol a diwylliannol y plentyn gan ystyried y gwahanol ffyrdd mae plant yn dysgu.
  or
  XAE-1027: Diversity, Rights & Culture (20)
 • XAC-1033: Anturiaethau wrth Dyfu
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.
  or
  XAE-1033: Psychology of Growing Up
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
 • XAC-1036: Cyflwyno i Ymchwil Plentyndod (20) Core

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-2033: Ymchwilio mewn Plentyndod (20) Core
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • damcaniaethau ymchwil, sgiliau ysgrifennu traethawd hir, a dewis y fethodoleg gywir ar gyfer maes ymchwil y myfyrwyr; • prif ddulliau casglu data, gan gynnwys dogfennau, ffotograffau, cyfweliadau, astudiaethau achos, grwpiau ffocws, holiaduron a dulliau ethnograffig. • enghreifftiau o ymchwil y darlithydd ei hun ac o waith arall yn yr Ysgol gan gynnwys profiadau ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol. • seiliau athronyddol ymchwil, trafod ac egluro natur traethawd hir a chanfod a dewis maes astudio; • y prif gysyniadau sydd dan sylw wrth lunio’r cwestiynau i’w hastudio a ffurfio rhagdybiaeth.
  or
  XAE-2033: Researching Childhood (20) Core
  The module focuses on: • research theories, dissertation writing skills, and choosing the right methodology for the students' research field; • principal modes of data collection, including documents, photographs, interviews, case study, focus groups, questionnaires and ethnographic methods. • examples from the lecturer’s own research and from other work within the School including the experiences of doctoral and post doctoral researchers. • philosophic bases of research, discussing and explaining the nature of a dissertation and identifying and selecting an area of study; • main concepts involved in forming the questions to be studied and making a hypothesis.

Semester 2

 • XAC-2033: Ymchwilio mewn Plentyndod
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • damcaniaethau ymchwil, sgiliau ysgrifennu traethawd hir, a dewis y fethodoleg gywir ar gyfer maes ymchwil y myfyrwyr; • prif ddulliau casglu data, gan gynnwys dogfennau, ffotograffau, cyfweliadau, astudiaethau achos, grwpiau ffocws, holiaduron a dulliau ethnograffig. • enghreifftiau o ymchwil y darlithydd ei hun ac o waith arall yn yr Ysgol gan gynnwys profiadau ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol. • seiliau athronyddol ymchwil, trafod ac egluro natur traethawd hir a chanfod a dewis maes astudio; • y prif gysyniadau sydd dan sylw wrth lunio’r cwestiynau i’w hastudio a ffurfio rhagdybiaeth.
  or
  XAE-2033: Researching Childhood
  The module focuses on: • research theories, dissertation writing skills, and choosing the right methodology for the students' research field; • principal modes of data collection, including documents, photographs, interviews, case study, focus groups, questionnaires and ethnographic methods. • examples from the lecturer’s own research and from other work within the School including the experiences of doctoral and post doctoral researchers. • philosophic bases of research, discussing and explaining the nature of a dissertation and identifying and selecting an area of study; • main concepts involved in forming the questions to be studied and making a hypothesis.

Optional Modules

100 credits from:

 • XAC-2030: Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu (20) (Semester 1 + 2)
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • hyrwyddo dysgu adfyfyriol ymysg myfyrwyr ynghyd â meddwl yn feirniadol ynghylch cynhwysiant a darparu ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. • materion yn ymwneud ag addysg gynhwysol, materion mynediad, cefnogi teuluoedd, deddfwriaeth a chefnogi unigolion wrth iddynt ennill eu hawliau ym meysydd addysg, gwasanaethau a’r gymdeithas; • craffu ar astudiaeth achos sy'n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc penodol a gwerthuso effaith cefnogaeth yng ngoleuni darlleniadau eraill ac ymchwil arall; • mynychu lleoliad AAA a chadw llyfr log fel sail ar gyfer dadansoddi ac adfyfyrio’n feirniadol ar natur y ddarpariaeth mewn perthynas â’r gofynion statudol; • canfod cyfrifoldebau pobl a natur swyddogaethau yn y lleoliad a sut y cyflawnir anghenion y plant a’r bobl ifanc.
  or
  XAE-2030: Inclusion & Learning Needs (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on; • promoting student reflective learning and critical thinking on inclusion of, and provision for, children and young people with ALN; • issues related to inclusive education, access issues, supporting families, legislation and supporting individuals in achieving their rights in education, services and society; • examining a case study related to a particular child or young person and evaluating the impact of support in light of other readings and research; • attending an SEN placement and keep a log book as a basis to critically analyse and reflect on the nature of the provision with regard to the statutory requirements; • identifying people’s responsibilities and the nature of roles in the setting and how the children and young people’s needs are met.
 • XAC-2032: Y Plentyn Byd-eang (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2032: The Global Child (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2035: Plant, Llythrennedd a Llen (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau perthnasol yn ymwneud â llythrennedd a llenyddiaeth plant, megis: • pwysigrwydd a gwerth arfogi plant â sgiliau llythrennedd yng nghyd-destun llenyddiaeth plant; • diffinio llythrennedd cynnar plentyn a’u llythrennedd datblygol; • damcaniaethau ynghylch sut dylid datblygu llythrennedd plant; • sut y gall rhieni hyrwyddo llythrennedd cynnar plant, Rhaglenni Sgiliau Sylfaenol Cymru – Rhaglen Iaith a Chwarae, Rhaglen Dechrau’n Deg; Rhaglen Cychwyn Cadarn; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin, Llyfrgellydd Plant; • gweithdy ymarferol ar sut i gyfansoddi stori, llyfr gwybodaeth, neu flodeugerdd i blant; gwerthuso sut mae defnyddio’r cyfansoddiadau sy’n cyfrannu at lythrennedd plant, dadansoddi detholiad o lenyddiaeth arwyddocaol; • ysgrifennu/creu stori, llyfr ffeithiol a barddoniaeth i blant, a dadansoddi nodweddion y ffurfiau hyn; • gwerthuso sut mae ymarferwyr gwahanol yn hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a gwahanol ddulliau, strategaethau ac adnoddau sy’n cynnal diddordeb plant mewn llythrennedd a darllen.
  or
  XAE-2035: Children Literacy & Literature (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on a range of relevant topics on children’s literacy and literature, such as: • importance and value of arming children with literacy skills in the context of children’s literature; • defining a child’s early literacy and developmental literacy; • theories concerning the manner in which children’s literacy should be developed; • promotion of children’s early literacy by parents, Wales Basic Skills Programmes – Language & Play Programme, Fair Start Programme; Sure Start Scheme; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin (Nursery Schools Movement), Children’s Librarian; • practical workshop on how to compose a story, an informative book, or an anthology for children; evaluate how the use of the compositions contributes to children’s literacy, the analysis of a selection of significant literature; • writing/creating a story, a factual book and poetry for children, and analysing the characteristics of these forms; • evaluate how different practitioners promote children’s literacy skills and various methods, strategies and resources which maintain children’s interest in literacy and reading.
 • XAC-2039: Mentora a Chyfeillio (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o fentora, yn cynnwys hyfforddiant i fentoriaid, a fydd yn galluogi i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfres o sesiynau mentora cyd-fyfyrwyr dan oruchwyliaeth gan arweinydd y modiwl. Bydd yn ymdrin â’r testunau canlynol: • Hanes mentora a chynorthwyo; • Sgiliau allweddol ar gyfer mentora a chynorthwyo plant a phobl ifanc; • Dealltwriaeth o'ch Hunan; • Ysgogiad; • Nodi amcanion; • Dod â'r berthynas fentora i ben; • Ystyriaethau moesegol y broses fentora; • Profiad ymarferol o fentora cyd-fyfyriwr; • Ymarfer adfyfyriol
  or
  XAE-2039: Mentoring and Befriending (20) (Semester 1 + 2)
  This module will focus on developing an understanding of mentoring, including mentor training, that will allow students to engage in a series of peer-mentoring sessions under supervision by the module leader. It will discuss the following topics: • History of mentoring and befriending; • Key skills for mentoring and befriending children and young people; • Understanding the Self; • Motivation; • Goal identification; • Ending the mentoring relationship; • Ethical considerations of the mentoring process; • Practical experience of mentoring a peer; • Reflective practice
 • XAC-2040: Seicopatholeg ymhlith plant (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2040: Psychopathology in Children (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2041: Llencyndod (20) (Semester 2) or
  XAE-2041: Adolescence (20) (Semester 2)

Year 3 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-3023: Traethawd Hir (40) Core
  Mae’r modiwl yn adeiladu ar gynnwys Modiwl XAC 2013 ac fe'i cynlluniwyd er mwyn caniatáu i fyfyrwyr lunio traethawd hir sylweddol yn annibynnol. Mae’r myfyrwyr yn dewis eu maes astudio yn unol â’u diddordebau a’u profiadau eu hunain ym maes plant a phobl ifanc. Mae tiwtoriaid goruchwylio’n rhoi cefnogaeth i drafod meysydd ymchwil priodol, cyfeiriad a strwythur yr astudiaeth, a natur a dyfnder y gwaith. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth diagnostig yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno penodau drafft.
  or
  XAE-3023: Dissertation (40) Core

Semester 2

 • XAC-3023: Traethawd Hir
  Mae’r modiwl yn adeiladu ar gynnwys Modiwl XAC 2013 ac fe'i cynlluniwyd er mwyn caniatáu i fyfyrwyr lunio traethawd hir sylweddol yn annibynnol. Mae’r myfyrwyr yn dewis eu maes astudio yn unol â’u diddordebau a’u profiadau eu hunain ym maes plant a phobl ifanc. Mae tiwtoriaid goruchwylio’n rhoi cefnogaeth i drafod meysydd ymchwil priodol, cyfeiriad a strwythur yr astudiaeth, a natur a dyfnder y gwaith. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth diagnostig yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno penodau drafft.
  or
  XAE-3023: Dissertation

Optional Modules

80 credits from:

 • XAC-3036: Hunaniaethau mewn Plentyndod (20) (Semester 1) or
  XAE-3036: Identities in Childhood (20) (Semester 1)
 • XAC-3038: Plant ag Anawsterau Cyfathrebu (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth beirniadol myfyrwyr o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu, a dadansoddi effaith y cyflyrau hyn ar sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc trwy ymdriniaeth o: • Beth yw Cyfathrebu a chylch datblygiad iaith plentyn? • Fathau o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Beth mae’r Côd Ymarfer Anghenion Arbennig, dogfennaeth statudol ac ymchwil yn ei ddweud? • Rol rhieni a gofalwyr yr unigolion ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Oblygiadau’r rhwystredigaeth ar blant a phobl ifanc, megis problemau ymddygiadol ac emosiynol. • Rwydwaith gefnogi broffesiynol ag asiantaethau gwirfoddol • Raglenni ymyrraeth a strategaethau cefnogi i ymateb i anghenion unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.
  or
  XAE-3038: Children w. Com. Difficulties (20) (Semester 1 + 2)
  This module will concentrate on the development of students’ critical understanding of Language & Communication Difficulties, and analyse the effect of such conditions on the social interaction skills and emotional and social development of children and young people by giving attention to the following: • What is Communication and the development circle of a child’s language? • Different kinds of Language & Communication Difficulties. • What does the Special Needs Code of Practice, statutory documentation and research state? • The role of parents and carers of individuals with Language & Communication Difficulties. • The implications of frustration on children and young people, such as behavioural and emotional problems. • A professional support network with voluntary agencies. • Intervention programmes and support strategies in response t the needs of young individuals with Language & Communication Difficulties.
 • XAC-3039: Anawsterau Dysgu Dwys (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad nodweddiadol ym mlynyddoedd cynnar bywyd, a sut mae ymchwil i'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddatblygiad, a dealltwriaeth ohonynt, yn dylanwadu ar addysg a gofal plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Bydd yn cynnwys: • Dysgu Cynnar a'r Cof • Datblygiad echddygol • Datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu • Rhyngweithio rhwng babanod gydag anableddau a heb anableddau a'r rhai sy'n gofalu amdanynt - goblygiadau ar gyfer y datblygiad. • Datblygiad y golwg a chanfyddiad • Materion meddygol yn ymwneud ag ADD ac ADDLl • Materion wrth ymchwilio i ddatblygiad a dysgu cynnar iawn ac ADD ac ADDLl • .Asesu plant a phobl ifanc gydag amhariadau lluosog a'u datblygiad: canfyddiadau o ymchwil. • Ymyriadau cyffredin mewn cyfathrebu a rhyngweithio a'r dystiolaeth gyfredol ar gyfer y rhain, yn cynnwys materion wrth werthuso'r dystiolaeth ar gyfer ymyriadau. • Darpariaeth addysg a gofal i blant a phobl ifanc gydag ADDD ac ADDLl - goblygiadau ymchwil seicolegol a dulliau damcaniaethol eraill.
  or
  XAE-3039: Profound Learning Difficulties (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on typical development in the early years of life, and how research on and understandings of the factors which influence development, inform the education and care of children and young people with SLD and PMLD. Content will include: • Early Learning and Memory; • Motor development; • Development of communication and socialisation; • Interactions between infants with and without disabilities and their caregivers - implications for the development; • Development of vision and perception; • Medical issues relating to SLD and PMLD; • Issues in researching very early learning and development and SLD and PMLD; • .Assessment of and development of children and young people with multiple impairment: insights from research; • Common interventions in communication and interaction and the current evidence base for these including issues in evaluating the evidence for interventions; • Education and care provision for children and young people with SLD and PMLD - implications of psychological research and other theoretical approaches.
 • XAC-3050: Seicoleg Fforensig (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-3050: Psych of Childhood&Crime (20) (Semester 1 + 2)