Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-1026:
Sgiliau ar gyfer Dysgu

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Nia Young

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw helpu’r myfyrwyr i ddysgu’n effeithiol ac i ddatblygu ystod o sgiliau allweddol a sgiliau trosglwyddadwy yng nghyd-destun eu harddulliau a'u dulliau personol. Mae’n galluogi myfyrwyr i ganfod eu cryfderau a’u gwendidau presennol wrth osod targedau personol fel rhan o’r broses o ddod yn ddysgwr annibynnol. Bydd yn canolbwyntio ar y sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig sydd eu hangen i wneud rhaglen radd, ac ar helpu myfyrwyr i ddeall eu hymddygiad dysgu ac ymddygiad dysgu pobl eraill er mwyn ennill cymhelliant a hyder.

Course content

Bydd y modiwl yn ymchwilio i ystod o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: • yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; • Crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; • yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. • Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion; • Yn ymchwilio i effaith cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o’u dysgu a'u cymhelliant eu hunain a gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u sialensiau.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dealltwriaeth boddhoal o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon derbyniol. Medru chwilio am a chyfeirio at ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

good

Da: Dealltwriaeth da o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon uchel. Medru chwilio am a chyfeirio at amrywiaeth o ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth dda o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau a'u defnyddio yn effeithiol.

excellent

Rhagorol: Dealltwriaeth cynhywsfar a threiddgar o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio’n eang a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon ardderchog. Medru chwilio am a chyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail cryf i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth ardderchog o amrywiaeth o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau a'u dewis yn bwrpasol ar gyfer gwahanol mathau o aseiniad.

Learning outcomes

 1. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu:

  gwerthfawrogi sail theoretig dysgu a chymhelliant, a deall y damcaniaethau sy'n gysylltiedig â deallusrwydd lluosog a deallusrwydd emosiynol, ac ystyried sut y gellir cefnogi gwahanol arddulliau dysgu;

 2. cymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth wrth ddatblygu eu sgiliau eu hunain yng nghyd-destun eu hastudiaethau eu hunain;

 3. datblygu sgiliau ymchwil ac ysgrifennu academaidd, sy'n briodol i astudiaethau israddedig;

 4. datblygu hyder trwy gyflwyniadau llafar a thrwy ymchwilio i wahanol arddulliau cyfathrebu;

 5. trefnu eu dysgu a’u gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o ffynonellau gwybodaeth a chyflwyno eu gwaith yn briodol;

 6. datblygu dealltwriaeth feirniadol o'u harddulliau dysgu, eu datblygiad a’u profiadau eu hunain.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Cyfeirio a Chyfeirnodi 10
COURSEWORK Cynllun ar gyfer cyflwyniad 25
GROUP PRESENTATION Cyflwyniad Llafar Grwp 25
ESSAY Traethawd 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 @ 2awr/wythnos

22
Seminar

11 @ 1 awr/wythnos

11
Private study 167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • generate and explore hypotheses and research questions relating to early childhood in an ecological context
 • the underlying values, theories and concepts relevant to education
 • the diversity of learners and the complexities of the education process
 • analyse educational concepts, theories and issues of policy in a systematic way

Courses including this module