Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-2011:
Seicoleg Datblygol

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Nia Young

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar brosesau datblygu biolegol, gwybyddol a chymdeithasol a'u cydberthnasau. Yn rhan gyntaf y modiwl, ceir myfyrwyr trosolwg beirniadol o brif ddamcaniaethau ac ymagweddau astudio prosesau datblygu sylfaenol, gyda phwyslais ar eu tarddiad yn ystod plentyndod. Mewn darlithoedd diweddarach, cyflwynir a thrafodir rhai o ddefnyddiau ymchwil datblygiadol.

Course content

Yn rhan gyntaf y modiwl, bydd y pynciau a drafodir mewn darlithoedd yn cynnwys: - Cyflwyniad i seicoleg ddatblygiadol; - Datblygiad cyn geni a genedigaeth; - Datblygiad cynnar, canfyddiad a dysgu; - Persbectif Piagetaidd am ddatblygiad gwybyddol; - Damcaniaeth a chyd-destun Vygotsky ar gyfer datblygu; - Datblygu gwybyddiaeth gymdeithasol, dynwared, a theori meddwl; - Datblygu iaith a chyfathrebu; - Datblygu emosiynau ac ymlyniad. Yn ail ran y modiwl, trwy ddarlithoedd a sgyrsiau gwadd, byddwn yn ystyried y ffyrdd y gellir defnyddio canfyddiadau ymchwil i wella canlyniadau datblygiadol plant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd.

Assessment Criteria

good

Cwmpas cymharol gynhwysfawr. Trefnus a strwythuredig. Dealltwriaeth dda o'r deunydd. Tystiolaeth o ymgysylltu a dealltwriaeth o'r holl gysyniadau datblygiadol a gyflwynwyd yn y Modiwl. Byddai myfyrwyr sydd ond yn cyrraedd y lefel hon yn derbyn graddau C, C, neu C +. Byddai'r rhai sy'n dangos perfformiadau mwy medrus yn derbyn graddau B, B, neu B +.

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o’r maes. Eglurder ardderchog i’r ddadl a’r mynegiant. Dyfnder mewnwelediad i faterion damcaniaethol. Tystiolaeth o ddarllen ehangach a gwybodaeth fanwl o bynciau datblygiadol a drafodir yn y Modiwl. Byddai myfyrwyr sy'n perfformio ar y lefel hon yn derbyn graddau A-, A, A +, neu A *.

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig yn bennaf ar ddeunydd darlithoedd. Dim datblygiad go iawn o ddadleuon. Yn gyfarwydd â chysyniadau datblygiadol allweddol a gyflwynwyd yn y Modiwl ond heb ymhelaethu arnynt. Mân wallau. Byddai myfyrwyr sy'n perfformio ar y lefel hon yn derbyn graddau D, D, neu D +.

Learning outcomes

 1. Deall tarddiad ac effaith rhai o brif faterion datblygiad plentyndod a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriadau a gynlluniwyd i leddfu'r problemau hyn.

 2. Deall dulliau ymchwil a ddefnyddir i ymchwilio i darddiad gwahaniaethau unigol mewn plant a gwerthuso eu cryfderau a'u cyfyngiadau.

 3. Disgrifio’r prif gamau a phrosesau yn natblygiad gwybyddol, iaith a chymdeithasol plant.

 4. Archwilio'r cyd-destun ehangach lle mae datblygiad yn digwydd.

 5. Deall cysyniadau mawr mewn seicoleg ddatblygiadol a dulliau damcaniaethol o astudio datblygiad plant, gan gynnwys safbwyntiau datblygiad biolegol, gwybyddol a chymdeithasol.

 6. Gwerthuso'n feirniadol faterion sy'n ymwneud â rhai o'r prif bynciau a astudiwyd gan seicolegydd datblygiadol o fewn fframwaith safbwyntiau damcaniaethol perthnasol.

 7. Ystyried seicoleg ddatblygiadol fel gwyddoniaeth yn ei chyd-destun cymdeithasol a diwylliannol ehangach; archwilio rhai o'i gysyniadau allweddol, materion moesegol, a dylanwadau gwleidyddol.

 8. Gweithio'n annibynnol, chwilio'r llenyddiaeth i ddysgu am ddulliau a chanfyddiadau a ddefnyddir i ymchwilio i bynciau penodol, ac ystyried eu cryfderau a'u diffygion.

 9. Cyfathrebu rhywfaint o ymchwil ddiweddar mewn seicoleg ddatblygiadol mewn ffordd a all fod yn ddefnyddiol i gynulleidfaoedd targed (arbenigol neu leyg) penodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Traethawd ar gyfer cynulleidfa

Gofynnir i chi i ysgrifennu traethawd ar gyfer gwefan arlein sydd yn esbonio elfen o ddatblygiad ar gyfer gynulleidfa penodol (e.e. rhieni, athrawon, ayb).

40
COMPREHENSION TEST Ymateb i gwestiynau byr.

Ysgrifennwch trafodaethau byr sydd yn ymateb i nifer o gwestiynau yn seiliedig ar bynciau o'r darlithoedd.

60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

• Bydd darlithoedd wythnosol yn cynnwys cyfryngau gweledol i ddangos cysyniadau, canfyddiadau a dulliau allweddol, a bydd sgyrsiau gwadd yn ategu'r deunyddiau darlithio gyda chyflwyniadau ymchwil cymhwysol • Atebir cwestiynau ar ôl pob darlith a thrwy e-bost. Bydd myfyrwyr unigol yn cael eu gweld mewn sesiynau galw heibio wythnosol

23
Private study

• Neilltuo ychydig o oriau bob wythnos i fynd dros y deunyddiau a gyflwynir mewn darlithoedd a darllen angenrheidiol (22 awr)• Ar gyfer gwaith cwrs, rydym yn argymell o leiaf 10 awr i nodi pwnc a chynnal chwiliad llenyddiaeth a 10 awr arall o ysgrifennu a golygu (20+ awr) Dylai myfyrwyr ddefnyddio'r amser sy'n weddill ar gyfer adolygu cyn yr Arholiad Terfynol; rydym yn argymell treulio tua 2 awr y pwnc a 5-10 awr ar ymarfer ysgrifennu traethawd bach gan ddefnyddio'r enghreifftiau a gyflwynir yn y dosbarth (30 awr).

77

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-2011.html

Reading list

Darllen craidd ar gyfer y modiwl hwn yw: Shaffer, D.R., & Kipp, K. (2014). Seicoleg Ddatblygol: Plentyndod a Phobl Ifanc. (9fed Ed.) Argraffiad Rhyngwladol. Llundain: Thompson. Cynghorir myfyrwyr yn gryf i brynu'r testun craidd. Wrth i ni ddefnyddio'r un testun dros nifer o flynyddoedd, dylai fod nifer o gopïau ail-law i'w gwerthu gan gyn-fyfyrwyr. Mae rhifyn cynharach yr un testun yn dderbyniol (mae angen i'r myfyrwyr ganfod y penodau cyfatebol). Mae nifer cyfyngedig o'r llyfrau hyn yn y Llyfrgell, er bod angen cynllunio da ar ddibyniaeth ar yr adnoddau hyn. Bydd darllen ychwanegol ar gael i'r dosbarth trwy Blackboard. Bydd y darlleniad gofynnol ar gyfer pob pwnc darlith yn cael ei nodi yn y dosbarth.

Courses including this module

Compulsory in courses: