Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol MSocSci

UCAS CodeL3L5
QualificationMSocSci
Duration4 years
Study modeFull-time
Typical offer96–104 UCAS Tariff points

About this Course

Mae'r radd Meistr Gwyddorau Cymdeithas (MSocSci) yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn rhaglen flaengar ym Mhrifysgol Bangor. Dyma'r gyntaf o'i math yng Nghymru a'r DU. Mae'n cyfuno tair blynedd o astudio is-raddedig gyda blwyddyn ychwanegol ar lefel Meistr. Rydym yn cynnig MSocSci ym mhob un o'n disgyblaethau gradd israddedig presennol.

Mae ein rhaglen MSocSci pedair blynedd newydd yn adeiladu ar drylrwyedd ein cyrsiau israddedig tair blynedd. Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi. Mae cyflogwyr eisiau graddedigion gydag amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy. Mae'r MSocSci yn cyfuno astudio traddodiadol, gwaith tîm ac ymchwil cymdeithasol cymhwysol mewn amgylchedd dysgu bywiog.

Gan fod hon yn rhaglen isradd estynedig (a elwir hefyd yn rhaglen Meistr integredig), caiff eich pedwaredd flwyddyn o astudio ei chyllido yn yr un ffordd â thair blynedd gyntaf eich gradd israddedig.

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer gradd BA (cydanrhydedd neu sengl) neu radd BSc (anrhydedd sengl) drosglwyddo i'r MSocSci ar ddiwedd blwyddyn 2 neu flwyddyn 3 yn amodol ar gael cyfartaledd o 50% ym mhob blwyddyn berthnasol.

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer MSocSci drosglwyddo i BA neu BSc ar unrhyw adeg yn ystod y tair blynedd gyntaf.

Why choose Bangor University for this course?

 • Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnig amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol, ac yn eich annog i ddatblygu'ch diddordebau eich hunain.
 • Mae ein modiwlau i gyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, felly byddwch yn astudio mewn amgylchedd lle byddwch yn cyfarfod llawer o siaradwyr Cymraeg eraill.
 • Mae’r cwrs yn canolbwyntio yn arbennig ar Gymru a materion Cymreig mewn fframwaith Ewropeaidd.
 • Mae ein staff yn ymchwilwyr cydnabyddedig yn eu meysydd pwnc, ac mae gan yr uned record dda o gynhyrchu graddedigion ar gyfer graddau MPhil a PhD, gyda rhai ohonynt wedi symud ymlaen wedyn i wneud ymchwil bellach.

Course Content

Byddwch yn cael darlithoedd a grwpiau seminar bob wythnos yn ogystal â dosbarthiadau tiwtorial unigol lle bo’r angen. Byddwch hefyd yn gwneud traethodau, gwneud gwaith paratoi ar gyfer cyflwyniadau seminar, darllen, ymchwilio, dadansoddi dogfennau a gwneud gwaith cwrs arall. Os byddwch yn dilyn y cwrs fel pwnc gradd unigol, byddwch yn gwneud traethawd estynedig yn ymwneud ag ymchwil mewn maes o’ch dewis chi.

Supervisors and researchers here are supportive and knowledgeable, lectures are passionate and articulate. They love to help you with your research ideas and study.

Yaxian Qiu
PhD in Criminology

What will you study on this course?

Mae cymdeithasegwyr yn ystyried natur gymdeithasol ein bywydau ac yn craffu ar berthynas pobl a grwpiau â’i gilydd. Mae’r cwrs gradd yn gofyn y cwestiynau mawr megis: sut mae cymdeithas yn cael ei threfnu, beth yw pwrpas y trefniadau yna a phwy sydd ar ei ennill?

Byddwn yn ystyried beth sy’n gwneud ein cymdeithas ni yng Nghymru ac Ewrop yn wahanol i gymdeithasau eraill ar draws y byd? Byddwn hefyd yn olrhain newidiadau mewn cymdeithas. Er mwyn ein cynorthwyo i lunio atebion byddwn yn cyflwyno y damcaniaethau mwyaf blaenllaw fel eich bod chi yn medru beirniadu a dod i’ch canlyniadau chi eich hun.

Gradd yw hon sydd yn defnyddio dealltwriaeth gymdeithasegol er mwyn eich galluogi i ddeall a beirniadu sut mae cymdeithas yn cyflenwi anghenion sylfaenol pobl drwy bolisi cymdeithasol. Byddwn yn archwilio polisïau o ran rhannu adnoddau (y system lles), rhywle i fyw (polisïau tai), hybu iechyd, a sicrhau cyfiawnder.

Byddwch yn cael cyfle i ymweld â’r Senedd a Senedd San Steffan fel rhan o fodiwl ar greu a dylanwadu ar bolisi cymdeithasol. Trwy fodiwlau arbenigol ym maes troseddeg, byddwn yn archwilio pam fod pobl yn troseddu a sut mae cymdeithas yn delio â’r canlyniadau.

Blwyddyn 1

Ar gyfer anrhydedd sengl, byddwch yn dilyn 6 modiwl gorfodol; ar gyfer gradd gyd-anrhydedd byddwch yn dilyn 4 modiwl gorfodol ym mhob pwnc gyda’r dewis o ddilyn 2 fodiwl pellach.

 • Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg a’r Byd Cyfoes
 • Sgiliau Ymchwil

Cewch hefyd ddewis o fodiwlau sydd yn adlewyrchu ein harbenigedd ym meysydd troseddeg, cynllunio ieithyddol a pholisi a chymdeithaseg iechyd. Bydd rhain yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i Drosedd a Chyfiawnder
 • Sgiliau Craidd yr Heddlu
 • Cyflwyniad i Gynllunio Ieithyddol

Blwyddyn 2 a 3

Yn ogystal â’r modiwlau gorfodol isod, byddwch yn gwneud nifer o ddewisiadau sy’n adlewyrchu eich diddordebau er mwyn gweithio ar draethawd estynedig.

 • Polisi Cymdeithasol
 • Theori Gymdeithasol
 • Dulliau Ymchwil
 • Traethawd Hir (gweler isod)

Mae’r dewisiadau’n cynnwys: Problemau Cymdeithasol Cymru; Gender, Trais a Throsedd; Trosedd a Chyfiawnder; LleoliadGwaith Heddlu Gogledd Cymru; CynllunioIeithyddol yn Ewrop; Polisi Cymdeithasol a Phlant; Cymuned, Iaith a Diwylliant; Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes; Hawliau Ieithyddol.

Traethawd Hir
Yn ystod blwyddyn 2 a 3 bydd pob myfyriwr yn paratoi traethawd hir. I’r sawl sydd am ddilyn gyrfa sydd yn cynnwys elfen o ymchwil fel swyddog datblygu, addysgwr neu newyddiadurwr mae’r traethawd hir yn brawf o allu i lunio darn sylweddol o waith gwreiddiol. Byddwn yn rhoi cefnogaeth lawn i’n myfyrwyr gan dynnu ar ein harbenigedd ni fel staff ac ar arbenigwyr allanol.

I’r sawl sydd am ddilyn gyrfa academaidd mae’r traethawd hir yn rhoi cyfle am gyhoeddiad cyntaf neu gyflwyniad mewn cynhadledd all arwain at gyfleoedd ariannu ar gyfer ymchwil pellach.

Blwyddyn 4

Bwriad y rhaglen MSocSci yw darparu cyfleoedd i ehangu gwybodaeth o’r pwnc trwy drafod a defnyddio ymchwil cyfredol a thrwy gyfrannu at brosiect grŵp.

 • Ymchwil Cymdeithasol ar Waith
 • Y broses Ymchwil

A dewis o ddau o’r canlynol:

 • Cynllunio Ieithyddol
 • Hawliau Ieithyddol
 • Troseddeg Fforensig

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Bydd gradd mewn Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol yn eich paratoi'n ardderchog i ddilyn gyrfa mewn ystod eang o feysydd. Mae'r rhain yn cynnwys: Y Gwasanaeth Prawf, Yr Heddlu, Dysgu, Ymchwil, Gwaith Cymdeithasol, Y Gwasanaeth Sifil, Y Cyfryngau, Llywodraeth Ganolog a Lleol, Llysoedd Barn a Mudiadau Gwirfoddol.

Employability and Social Sciences degrees

Employers today need analytical and lateral thinkers who can play a part in almost any working environment. As a result, the breadth and flexibility of a social science degree makes it attractive to almost any employer. Our graduates have followed a wide range of career paths.

Criminology and Criminal Justice

There are a wide range of options open to students following graduation and these include careers in social work, the police force, the probation service, the prison service and the legal profession.

Social Policy

Social Policy graduates enter a wide range of occupations within the policy field including public housing, social work, local government administration and the voluntary sector.

Sociology

Sociology graduates enter a wide range of occupations including management, journalism, public relations, social work, personnel, teaching and research.

Social Work

Most newly qualified social workers will be employed in local authority social services departments. These are increasing opportunities within the independent sector. The demand for professionally qualified social workers is a very high and employment prospects are extremely good following graduation.

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Mynediad yn 2018:

 • 96-104 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* - mae'r rhain yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Mynediad yn 2017 (tariff newydd UCAS ar gyfer cyrsiau sy'n cychwyn ym Medi 2017):

 • 96-104 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* - mae'r rhain yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

Bangor University offers International Incorporated Bachelor Degrees for International students whose High School qualification is not equivalent to the UK school leaving qualification. The first year (or Year 0) is studied at Bangor International College, an embedded College on our University campus and delivered by Oxford International Education Group.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply for Undergraduate programmes

You can apply to study at Bangor directly by using the online application form or through UCAS (Universities and Colleges Admissions Service.)

Option 1 – Applying directly to Bangor

Apply online – Direct to Bangor
 • Read through the Guidance Notes before you begin the online application form

Once you have read the guidance notes...

Need help applying?

If you need any assitance in completing your application, contact the International Admissions Team on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Option 2- Applying to study at Bangor through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS is an online application system allowing students to apply for up to five courses in the UK through one application. You can apply for more than one programme at a specific university, for example you could apply to study BA Psychology and BSc Psychology with Clinical and Health Psychology at Bangor. Find out more about how to apply to Bangor University through UCAS

If you have applied through UCAS already then you may wish to visit the International Student pages of UCAS website for further information.

Further Information

Contact us

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
Ffôn: 01248 382140
E-bost: gwyddoraucymdeithas@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/gc

Why study Social Sciences?

 • Students from countries worldwide study Social Sciences degrees at Bangor - for undergraduate, masters and research training, creating a dynamic learning environment.
 • Our staff undertake research of national and international reputation and have written major text books and articles published in top academic journals.
 • We aim to provide a friendly, supportive and stimulating learning environment, supplemented by contributions from practitioners in the statutory, voluntary and independent sectors.
 • Undergraduate degree structure is flexible enough to offer a range of specialisms and breadth of choice.
 • We have a long history of high quality social work education and a long-standing, strong and effective partnership with social service agencies in north Wales.
 • Under our personal tutor scheme, a member of lecturing staff will monitor the student’s academic progress and will offer help, advice and support on an individual basis.

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

A top 10 university

The National Student Survey (NSS) results place Bangor amongst the UK’s top 10 universities (excluding specialist institutions) for student satisfaction. This reflects the University’s focus on overall student experience.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been named the best in the UK at the WhatUni Student Choice Awards 2019.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice. Our accommodation has been named the best in the UK at the 2018 WhatUni Student Choice Awards.

Related Courses

Next steps