Gwybodaeth i staff - Cyflwyniad

Yn 2011 mabwysiadodd y brifysgol strategaeth ryngwladoli newydd er mwyn ceisio cynyddu nifer y myfyrwyr o Fangor oedd yn mynd i astudio neu weithio dramor i 150 y flwyddyn erbyn 2015.

Mae Bangor yn debyg i lawer o sefydliadau addysg uwch yn y DU yn y ffaith bod y mwyafrif helaeth o'r myfyrwyr sydd yn treulio cyfnod tramor yn dilyn rhaglenni iaith sy'n cynnwys blwyddyn orfodol dramor.

Mae'r strategaeth ryngwladoli yn amlinellu gweledigaeth lle mae myfyrwyr nad ydynt yn dilyn cyrsiau iaith yn dewis o'u gwirfodd dreulio cyfnodau'n astudio neu'n gweithio dramor.

Un o'r chwe adran yn y Ganolfan Addysg Ryngwladol yw'r Swyddfa Rhaglenni Cyfnewid Rhyngwladol. Mae tîm o ddau aelod staff llawn amser ac un intern yn gweithio yn yr adran hon, sy'n gyfrifol am gyrraedd y targed myfyrwyr ac am reoli'r dyletswyddau gweinyddol sy'n deillio o'r gweithgareddau.

Ystadegau

Yn 2012/2013, roedd 121 o fyfyrwyr yn astudio neu'n gweithio dramor, cynnydd o 49% ers 2011/2012.  Mae’r tabl canlynol yn dangos dadansoddiad o'r myfyrwyr a'u cyrchfannau:

  Cyfanswm Myfyrwyr     Cyfanswm y Lleoliadau Tramor % y Lleoliadau Gorfodol % y Lleoliadau Gwirfoddol
2011/2012  81  104 91%   9%
2012/2013  121 149 67% 33%

                                                                         
Erasmus

Rhaglen ariannu lleoliadau tramor i staff a myfyrwyr AU yw Erasmus. Mae'n dod o dan y Rhaglen Dysgu Gydol Oes, menter gan yr Undeb Ewropeaidd sydd â'r bwriad o wella ansawdd addysg uwch a chryfhau cysylltiadau yn Ewrop.  Mae’n gwneud hyn trwy annog cydweithio rhyngwladol rhwng prifysgolion a chyfrannu at gynyddu tryloywder a chydnabyddiaeth academaidd o gymwysterau ac astudiaethau ledled yr Undeb Ewropeaidd. Erasmus yw'r elfen yn y Rhaglen Dysgu Gydol Oes sy’n berthnasol i raglenni cyfnewid myfyrwyr a staff.

Dyfarnwyd Siarter Prifysgol Ewropeaidd i Brifysgol Bangor gan y Comisiwn Ewropeaidd, mae hyn yn ein galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gyllidir gan Erasmus: lleoliadau myfyrwyr, lleoliadau athrawon, datblygu ECTS, rhaglenni dwys, projectau datblygu’r cwricwlwm a rhwydweithiau thematig.

Mae gennym gytundebau cydweithio gyda dros 100 o bartneriaid Erasmus mewn dros 20 o wledydd yn Ewrop.

Caiff cynllun Erasmus ei reoli ym mhob aelod-wlad yn yr Undeb Ewropeaidd gan Asiantaeth Genedlaethol. Yn y Deyrnas Unedig mae Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau'r llywodraeth wedi is-gontractio'r gwaith hwn i'r Cyngor Prydeinig.

Mae gwybodaeth bellach am Erasmus, a'i riant, y Rhaglen Dysgu Gydol Oes, ar gael hefyd ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.

Partneriaid a Rhaglenni Eraill

Mae Bangor yn ehangu ei rhwydwaith o bartneriaid cyfnewid i roi mwy o ddewis i'w myfyrwyr, gan ganolbwyntio'n arbennig ar Ogledd America ac Awstralia.

Ceir rhestr yma o'r partneriaid cyfredol yn y cynllun Erasmus (Undeb Ewropeaidd yn unig) a ledled y byd.

Yn ogystal â'r rhaglenni traddodiadol sy'n cynnig semester neu flwyddyn dramor, rydym hefyd yn cynnig mwy o gyfleoedd mewn ysgolion haf i fyfyrwyr Bangor. Mae'r rhaglenni hyn yn galluogi myfyrwyr i deithio dramor am gyfnodau byrrach (pythefnos - 2 fis), osgoi unrhyw wrthdaro â'u gwaith academaidd, ac yn aml yn cynnig ysgoloriaethau sylweddol.

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol

Cydnabuwyd yn y Strategaeth Ryngwladoli mai ychydig iawn o gyfleoedd sydd wedi bod yn draddodiadol i fyfyrwyr israddedig fynd ar raglenni cyfnewid a'u bod yn wynebu rhwystrau academaidd sylweddol os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Er enghraifft mae myfyriwr ar raglen radd 3 blynedd bresennol yn gallu mynd am semester neu flwyddyn dramor yn eu hail flwyddyn yn unig . Rhaid iddynt wneud cais yn eu blwyddyn gyntaf ac mae'r dewis o leoedd yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar allu partner i ddarparu modiwlau addas yn ystod cyfnod y cyfnewid.

I oresgyn problemau o'r fath, sy'n rhwystro llawer o fyfyrwyr rhag gwneud cais, mae Bangor wedi mabwysiadu opsiwn newydd 'Blwyddyn Profiad Dramor' sy'n galluogi myfyrwyr i dreulio blwyddyn 'bwlch' ychwanegol dramor.

Yn ystod y Flwyddyn Profiad Dramor, rhaid i fyfyrwyr astudio (neu weithio) yn llawn amser, ond nid ydynt yn gyfyngedig i'w meysydd pwnc oherwydd nid ydynt yn trosglwyddo credydau.  I annog mwy o fyfyrwyr i gymryd rhan yn y rhaglen newydd hon, nid yw Bangor yn codi ffioedd dysgu ar y myfyriwr am y flwyddyn dramor ond mae'r myfyriwr yn dal i fod yn gofrestredig ym Mangor ac felly yn dal i fod â hawl i gymorth ariannol.

Ar ôl cwblhau'r cyfnod dramor yn llwyddiannus, a'r blynyddoedd sy'n weddill o'u rhaglen, mae'r myfyrwyr yn graddio gyda'r geiriau 'â phrofiad rhyngwladol' wedi eu hychwanegu at deitl eu gradd.