Gwybodaeth am y Gwasanaethau TG

Timau Cefnogaeth y Gwasanaethau TG

Mae'r Gwasanaethau TG yn cynnwys 12 o dimau sy'n gyfrifol am wahanol rannau o'r ddarpariaeth a'r cyfleusterau y mae'r Gwasanaethau TG yn eu cefnogi er budd holl staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Dyma restr o'r timau a'r meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt:

Swyddfa’r Cyfarwyddwr

Tîm Gweinyddu'r Adran

Mae'r staff yn gyfrifol am weinyddiaeth yr adran, yn goruchwylio polisi iechyd a diogelwch yr adran, yn monitro ac yn rheoli'r gyllideb, yn cyfrannu deunydd sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau TG i gyhoeddiadau'r Brifysgol, y Gwasanaethau TG, Cylchlythyr y Gwasanaethau TG ac ati.

Tîm Cefnogi Ymchwil

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Ymchwil yn cynorthwyo adrannau academaidd gyda phob math o gyfleusterau TG i hwyluso a hybu ymchwil. Gellir rhoi cymorth, cyngor ac arweiniad i academyddion sy'n cyflwyno ceisiadau am grantiau ymchwil ac sydd angen datblygu cynllun TG ar gyfer project, a rhoddir cymorth hefyd i lunio atodiadau technegol ffurflenni cais. Yn ogystal â sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r holl fanylion y gofynnir amdanynt, gallwn sicrhau hefyd bod y ffordd orau o ddefnyddio systemau TG yn cael ei ystyried cyn i'r project ddechrau. Unwaith y caiff project ymchwil ei gymeradwyo, gallwn gydlynu unrhyw waith o bwys y bydd ei angen yn y Brifysgol i ddatblygu isadeiledd a systemau er mwyn cyflawni anghenion y project. Gallwn roi cymorth hefyd i reoli a mesur hyd a lled unrhyw waith datblygu meddalwedd y bydd ei angen gan sicrhau y caiff arferion datblygu da eu dilyn ac y cydymffurfir â gofynion cyllidwyr y project.   Unwaith y bydd y project ar y gweill gellir rhoi cefnogaeth gyda rhai o'r systemau mwy arbenigol y bydd yr ymchwilwyr eu hangen.  Mae Gwasanaeth Cefnogi Ymchwil y Gwasanaethau TG yn estyniad i'r gwasanaeth desg gymorth yr ydym yn ei gynnig ar gyfer yr holl ymholiadau cyffredinol, a hynny er mwyn ymdrin â gofynion mwy arbenigol a phenodol ymchwil. Rydym yn gweithio'n agos â'n cydweithwyr yn HPC Cymru i roi mynediad at systemau cyfrifiadura perfformiad uchel, yn ogystal â chynnal systemau llai ym Mangor at ddibenion arbrofi ad-hoc. Mae mentrau sy'n ymwneud â Data Mynediad Agored a Chyhoeddi Mynediad Agored yn achosi llawer o weithgarwch ar draws y sector Addysg Uwch ar hyn o bryd.  Mae Gwasanaeth Cefnogi Ymchwil y Gwasanaethau TG yn gweithio'n agos gydag adrannau eraill i sicrhau y bydd y Brifysgol yn gallu cyflawni gofynion mynediad agored a thrwy hynny barhau i ennill grantiau ymchwil.

Tîm HPC Cymru, Bangor

Mae'r tîm hwn yn cynnal clwstwr Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Bangor ac yn rhoi cefnogaeth i ymchwilwyr ddefnyddio adnoddau HPC sydd ar gael ym Mangor ac ar draws Cymru. Caiff y project ei gyllido'n allanol a rhaid i brojectau a gefnogir gael partner busnes lleol.

Tîm Dylunio ac Argraffu (yn cynnwys yr Adran Rwymo)

Gall tîm y Gwasanaethau Argraffu a Rhwymo eich helpu i gyflawni eich projectau argraffu, copïo, rhwymo a chyhoeddi yn gyflym, yn gyfleus ac i safonau uchel. Mae pob ymholiad yn cael sylw unigol o'r dechrau i'r diwedd a gwneir y gwaith i siwtio eich cyllideb a'ch anghenion.

Mae'r staff yn gymwys iawn ac mae ganddynt brofiad o ymdrin â gwaith celf ac argraffu a byddwch yn cael gwasanaeth personol rhadlon. Gellwch gael cyngor am y symiau y byddwch eu hangen, y math o bapur i'w ddefnyddio a'r dull cynhyrchu mwyaf cost effeithiol. Mae rhwymwyr llyfrau medrus iawn yn gweithio yn yr Adran Rwymo ac maent yn cynnig ystod o wasanaethau o rwymo traethodau i waith lledr cywrain ac adfer a thrwsio llyfrau.

Tîm Isadeiledd

Mae'r Gwasanaethau Isadeiledd yn gyfrifol am gynllun, datblygiad a gweithrediad beunyddiol rhwydwaith y Brifysgol, am storio data'n ganolog a gwasanaethau cysylltiedig. Maent yn gyfrifol hefyd am gynllunio a gosod gweithfannau staff a myfyrwyr ac am ddarparu cysylltiadau â rhwydweithiau allanol.

Gwasanaethau i Gleientiaid

Tîm Cefnogaeth TG

Gyda'r Tîm Cefnogaeth TG y dylai staff a myfyrwyr gysylltu gyntaf naill ai dros y ffôn, trwy e-bost neu trwy alw i'n gweld.  Mae'r Tîm Cefnogaeth TG yn darparu cyngor a hyfforddiant, yn ogystal â datrys problemau gyda systemau a meddalwedd y Brifysgol, gan gynnwys rhwydwaith y neuaddau.  Mae hwn yn dîm mor amrywiol nes gallu datrys mwy na 50% o'r galwadau y tro cyntaf y cysylltir â nhw.  Mae'r tîm hwn yn rhan o bob project a wneir ar draws y Gwasanaethau TG er mwyn sicrhau bod anghenion y defnyddwyr yn cael eu hystyried bob amser.  Mae'r tîm yn gyfrifol hefyd am gynnal ac uwchraddio'r holl gyfrifiaduron a ddefnyddir gan fyfyrwyr er mwyn sicrhau nad yw unrhyw gyfrifiadur a rennir yn hŷn na phump oed.

Tîm Offer Clyweledol

Mae'r tîm yn rheoli offer Clyweledol ac offer TG mewn mannau dysgu agored ac ystafelloedd fideo gynadledda.  Gellir cysylltu'n uniongyrchol â nhw ar y ffôn o'r ystafelloedd dysgu a byddant yn rhoi cymorth brys yn syth i staff addysgu. Mae'r tîm yn rheolaidd yn archwilio'r cyfarpar yn yr ystafelloedd, yn llunio canllawiau cymorth ac yn rheoli rhaglen gynnal a chadw. Maent yn barod iawn hefyd i roi hyfforddiant i staff addysgu ar ddefnyddio offer Clyweled/TG.  Mae'r tîm yn rhoi cefnogaeth hefyd i ddigwyddiadau allweddol yn y Brifysgol, megis dyddiau agored a seremonïau  graddio.

Tîm Technolegau Dysgu

Mae'r tîm Technolegau Dysgu yn cefnogi staff sy'n dymuno defnyddio technoleg wrth addysgu a dysgu.  Mae hyn yn cynnwys rhoi arweiniad a chymorth wrth gynhyrchu adnoddau mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys adnoddau i'w defnyddio wyneb yn wyneb neu ar-lein neu o bell. Mae'r tîm yn cydnabod bod gan fyfyrwyr anghenion astudio amrywiol, a bod rhai yn wynebu rhwystrau wrth ddysgu, ac maent yn ceisio hyrwyddo arferion da fel bod cynifer o fyfyrwyr â phosib yn elwa.  Mae'r tîm yn cynnal gweithdai ar gyfer staff er mwyn iddynt weld sut mae gwahanol offer a chysyniadau yn gweithio a byddwn yn gweithio gydag unigolion neu ysgolion i feithrin hyder staff wrth ddefnyddio'r dechnoleg. Mae llawer o'u gwaith yn ymwneud â chefnogi Blackboard, sef y system ddysgu ar-lein, integreiddio gwahanol adnoddau, e.e. Panopto a Turnitin, a datrys problemau.

Rhaglenni

Gweinyddu Cronfeydd Data

Mae'r tîm Gweinyddu Cronfeydd Ddata yn rheoli cronfeydd data Oracle, sef y cronfeydd data sydd wrth wraidd systemau gweinyddol pwysig y Brifysgol, megis Banner, Agresso, Blackboard a Planon.  Ein gwaith yw sicrhau eu bod yn rhedeg yn effeithlon ac yn effeithiol, fel bod y systemau ar gael, yn perfformio’n dda ac yn ddiogel, a darparu parhad o ran busnes ac adferiad os ceir trychineb, adferiad cyflym ar wasanaeth, ac uwchraddiadau sydd wedi’u cynllunio a’u rheoli’n dda. 

Mae angen uwchraddiadau cyson er mwyn sicrhau bod ein systemau'n parhau i gael eu cynnal gan werthwyr y meddalwedd ac i sicrhau ein bod yn gyfredol o ran newidiadau i ddulliau gweithredu a wneir gan UCAS a HESA ac er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth.  Rydym hefyd yn gyfrifol am warchod data hanesyddol Ingres o Prophecy y mae ar y Swyddfa Gyllid ei angen o hyd.

Tîm y We

Mae Tîm y We yn y Gwasanaethau TG yn rhoi gwasanaeth ymgynghori a gwasanaeth 'cynllunio a chyhoeddi' llawn mewn perthynas â'r we i staff y Brifysgol, i sefydliadau ac i weithgareddau ymchwil a Thrydedd Genhadaeth. Trwy gydweithio â chydweithwyr eraill yn y Gwasanaethau TG gallwn hefyd gynnig gwasanaeth cyfun o ran hyrwyddo a lledaenu eich gweithgareddau ar-lein ac mewn print.
Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni eich helpu i wella a hyrwyddo eich gweithgareddau ymchwil a thrydedd genhadaeth.

Tîm Rhaglenni Myfyrwyr a Dysgu

Mae'r tîm yn datblygu ac yn cefnogi rhaglenni sydd â ffocws ar fyfyrwyr, dysgu a gweinyddiaeth myfyrwyr (e.e. system weinyddu myfyrwyr Banner, 'Bangor 360' sy'n darparu gwasanaethau ar-lein i staff a myfyrwyr, a phorth academaidd i fyfyrwyr a staff academaidd), gan ategu'r gwasanaethau gweithredol y mae gweinyddwyr myfyrwyr y Coleg / yr Ysgol, y Gofrestrfa Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr, y Llyfrgell ac ati yn eu darparu. Mae gan y tîm brofiad sylweddol o ddadansoddi a rhaglennu mewn gwahanol ieithoedd (e.e. SQL, Python/Django, cynhyrchion Oracle ac ati) ac o weithio gyda’r strwythurau data sydd wrth wraidd y systemau sy'n ymwneud â myfyrwyr.

Tîm Rhaglenni Busnes

Mae'r tîm yn cefnogi, cynnal a datblygu systemau busnes craidd y Brifysgol (Agresso Finance, Agresso HR/Payroll, y system rheoli cyfleusterau Planon, Business Intelligence, e-Work ac e-Recruitment) gan fod yn sail i'r gwasanaethau a ddarperir gan yr adrannau Cyllid, Adnoddau Dynol, Ystadau a Chyfleusterau, Cynllunio ac Adnoddau a'r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch i'r sefydliad cyfan.   Mae gan y tîm ystod eang o arbenigeddau busnes a thechnegol ac mae'n cyfrannu at fentrau strategol a gweithredol.