Llety ym Mhrifysgol Bangor

Cais i fyw mewn Neuadd Breswyl Prifysgol i fyfyrwyr newydd sy'n dod i Brifysgol Bangor

Dilynwch y cysylltiadau ar y dudalen hon i wneud cais i fyw mewn Neuadd Breswyl prifysgol. Mae ceisiadau i israddedigion newydd a myfyrwyr ôl-radd newydd. Gall myfyrwyr newydd sy'n ymuno ag ELCOS wneud cais yma hefyd.

Darllenwch yr holl wybodaeth sydd i'w chael ar y wefan Lletyau (http://www.bangor.ac.uk/accommodation/halls/info.php.cy) yn arbennig y wybodaeth benodol am neuaddau preswyl unigol. Sylwch mai dim ond neuaddau penodol sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-radd.

Gwarantir ystafell i israddedigion newydd a'r myfyrwyr hynny sy'n mynychu cyrsiau cyn sesiwn yn ELCOS sy'n cychwyn fis Medi, cyhyd â'u bod yn gwneud cais erbyn 31 Gorffennaf 2014. Dylai ymgeiswyr sydd â Bangor fel eu dewis 'wrth gefn' drwy UCAS hefyd wneud cais cyn 31 Gorffennaf i sicrhau bod ystafell iddynt os dewisant ddod i Brifysgol Bangor fis Medi. Darllenwch yr holl wybodaeth ar y dudalen ceisiadau israddedigion i ddeall sut y byddwn yn ymdrin â'ch cais http://www.bangor.ac.uk/accommodation/undergraduate/index.php.cy

Dylai myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth ddarllen yr holl wybodaeth ar y dudalen Nyrsio a Bydwreigiaeth i ddeall sut yr ydym yn ymdrin â'ch cais. Ni ddylai myfyrwyr Nyrsio sy'n astudio yn Wrecsam wneud cais ar-lein. Cewch wybodaeth ar wahan am sut i wneud cais. http://www.bangor.ac.uk/accommodation/nursingradio/index.php.cy

Dylai myfyrwyr ôl-radd wneud cais gynted ag y gwahoddir hwy i wneud hynny. Fel rheol, mae yna ormod o enwau'n cael eu cyflwyno ar gyfer lletyau ôl-raddedigion, ac ni allwn warantu ystafell i bob myfyriwr ôl-radd, ond mi fyddwn yn gwneud ein gorau i helpu. Darllenwch yr holl wybodaeth ar y dudalen ôl-raddedigion i ddeall sut y byddwn yn ymdrin â'ch cais http://www.bangor.ac.uk/accommodation/postgraduate/index.php.cy

Cysylltir ar wahân â myfyrwyr Radiograffeg a myfyrwyr Nyrsio a fydd yn astudio ar gampws Wrecsam y Brifysgol ynghylch llety.

PWYSIG

Pan fyddwch wedi llenwi pob rhan o'r cais, gofynnir i chi GYFLWYNOR cais. NID yw eich cais yn gyflawn nes i chi ei GYFLWYNO. Os na wahoddir chi i GYFLWYNO'CH cais, bydd hyn yn golygu nad ydych wedi llenwi'r ffurflen yn gywir nac wedi ateb yr holl gwestiynau. Gwiriwch yn ofalus ac os cewch unrhyw broblemau, ffoniwch y Swyddfa Neuaddau ar 01248 382667. Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau derbyn eich cais. Sylwch ar ôl i chi GYFLWYNO eich cais na fydd yn bosibl ei newid. Os bydd eich amgylchiadau'n newid, cysylltwch â'r Swyddfa Neuaddau ar 01248 382667.