Storio ffeiliau a chreu fersiynau wrth gefn

Mae bob aelod o’r Brifysgol sydd ag enw defnyddiwr a chyfrinair yn cael storfa ffeiliau personol (Gyriant M) a man storio ffeiliau rhanedig (Gyriant U). Yn y rhain y dylech gadw’r rhan fwyaf o’ch gwaith, ac maent ar gael o unrhyw gyfrifiadur y byddwch yn mewngofnodi arno

Eich Gyriant M (storfa ffeiliau personol)

Eich Gyriant M yw eich man storio personol chi ar gyfer ffeiliau, ac ni all neb ond chi fynd ato. Mae’n ddiogel, ac mae ffeiliau wrth gefn yn cael eu creu, a gellwch fynd i’r gyriant ar y campws ac o’r tu allan, gan osgoi problemau rheoli fersiynau a all fod yn gysylltiedig â defnyddio cofion pin neu DVDs etc.

Rheoli eich ffeiliau Gyriant M

Mae faint o le personol sydd gennych ar gael i storio eich ffeiliau yn cael ei adnabod fel eich Cwota Disg. Byddwch yn derbyn e-bost awtomatig gan y Gwasanaethau TG yn eich rhybuddio pan fyddwch wedi cyrraedd 85% a 95% o'ch cwota, gydag awgrymiadau ar gyfer rhannau o'ch Gyriant M i’w tacluso.

Y Gyriant U (rhannu ffeiliau a ffolderi gyda chydweithwyr)

Gall aelodau grŵp penodol sydd â chaniatâd i edrych ar y ffeil neu’r ffolder fynd i mewn i’r Gyriant U.

Y Ganolfan Cefnogi TG sy'n gosod caniatâd ar ffeiliau a ffolderi yn y Gyriant U. Gall nifer fach neu fawr o bobl fynd at bob ffolder yn ôl anghenion y data, a gall gwahanol grwpiau o bobl fynd at ffolderi gwahanol os oes angen.

Ffeiliau wrth gefn ac adfer ffeiliau o’ch gyriant M ac U Gyriannau

Tynnir cipluniau o’ch gyriant M ac U ar ddwy adeg yn ystod y dydd. Gellwch adfer unrhyw ddogfennau o’r lleoliadau hyn cyhyd â’u bod yn bresennol pan dynnwyd y ciplun. Cedwir y rhain am o leiaf bythefnos.

Adfer ffeiliau sydd wedi eu dileu neu drosysgrifo

Yn ogystal, cedwir copïau wrth gefn o’r gyriannau M: ac U: bob nos. Gwneir y copïau wrth gefn rhwng 8pm a 6am bob dydd. Cyhyd â bod y ffeil yno yn ystod y cyfnod hwn, gellir ei hadfer os aiff ar goll neu os caiff ei llygru.

Cyfnodau Cadw Wrth Gefn:

Gyriannau M: ac U: - tri mis

E-byst / Calendr Office 365 - 30 diwrnod

Storio Data Ymchwil a’u cadw wrth gefn

Argymhellir bod ymchwilwyr yn gweithio gyda Gwasanaethau TG i nodi gofynion storio a allai fod yn fwy na'r hyn a gynigir gan y sefydliad, a chynnwys costau mewn ceisiadau grant lle bo'n bosib

Dylid storio holl ddata ymchwil y brifysgol yn ddiogel yn ystod project ymchwil Bernir bod system storio'n ddiogel os gall gyflawni'r holl swyddogaethau canlynol, o leiaf:

  • Goddef colli un ddisg gyfrifiadur heb darfu dim ar y gwaith sy'n mynd ymlaen
  • Sicrhau mai dim ond unigolion awdurdodedig sy'n cael mynd at y data
  • Bod y data wedi ei amgryptio ac eithrio pan fydd wedi ei storio'n ddiogel yn y brifysgol
  • Er mwyn gwarchod yn erbyn camgymeriadau dynol posib darparu ffordd o adfer ffeiliau yn ddyddiol am yr wythnos blaenorol, wythnosol am fis ac yn fisol am hyd at tri mis.
  • Os digwydd bod y system yn methu'n drychinebus oherwydd ffactorau dynol, systemig neu amgylcheddol, darparu ar gyfer adfer y data o ffynhonnell allanol sy'n cadw copi wrth gefn.

OneDrive ar gyfer staff a myfyrwyr - storfa ffeiliau mewn cwmwl

Defnyddiwch OneDrive ar gyfer ‘Business to Create, Store, Edit and Share Files Online’

Gyda Onedrive for Business mae modd gweld yr holl ddogfennau rydych chi wedi'u storio o unrhyw gyfrifiadur gyda chysylltiad â'r rhyngrwyd. Cydweithiwch, rhannwch ffeiliau’n gyflym ac yn rhwydd â phobl eraill y tu mewn a'r tu allan i Brifysgol Bangor.

Y ffordd hawsaf o gael mynediad i OneDrive yw trwy mail.bangor.ac.uk a defnyddiwch y lansiwr App / 'Waffle'  yn y gornel chwith uchaf.

Ynghylch y gyriant C: (eich gyriant disg lleol ar eich cyfrifiadur personol)

Ni argymhellir cadw a storio ffeiliau ar yriant caled eich cyfrifiadur yn y brifysgol (h.y. y gyriant C: neu D: ) oherwydd nad yw'n ddiogel, ac nad oes copi wrth gefn yn cael ei greu).