Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi Ymchwil

Mae'r Gwasanaethau TG yn rhoi cefnogaeth broffesiynol i ymchwilwyr yn y meysydd canlynol:

HPC (Cyfrifiadura Perfformiad Uchel)

HPC - Cyfrifiadura Perfformiad Uchel - mae systemau sy'n rhedeg tasgau rhifyddol mawr ac/neu niferus sydd y tu hwnt i allu peiriant unigol - yn allweddol fel technoleg alluogol i lawer o ymchwil.  Mae'r Brifysgol yn bartner ym mhroject Uwch-gyfrifiadura Cymru, sydd wedi rhoi cyllid ar gyfer yr isod:

  1. Staff arbenigol sy'n cynnig cymorth a datblygiad i'ch helpu chi wneud yn fawr o dechnoleg o'r fath
  2. Cyfleusterau Uwch-gyfrifiadura sy'n cynnig miloedd o broseswyr y gall ymchwilwyr Bangor eu defnyddio

Uwch-gyfrifiadura

Mae cymorth hefyd ar gyfer ffurfiau cyfrifiadurol mwy datblygedig megis cyfrifiadura rhifyddol sydd wedi ei seilio ar Linux, offerynnau pwrpasol ac ati. Fel arfer, cynigir atebion o systemau bychain a rennir, neu mewn rhai achosion, rheoli systemau pwrpasol a brynir gyda grantiau ymchwil.

Datblygu Cynnig Ymchwil

Mae angen adnoddau TG ar gyfer bron pob gwaith ymchwil. Gall Gwasanaethau TG gynorthwyo o ran deall yr hyn sydd ei angen yn gefn i'r gwaith ymchwil, y manylion a'r gost mewn modd a fydd yn cyd-daro â gofynion y cyllidwyr. Gallwn helpu o ran pennu'r gofynion lle mae caledwedd a meddalwedd yn y cwestiwn a sicrhau trwyddedau meddalwedd digonol. Yn achlysurol, mae angen datblygu meddalwedd neilltuol megis datblygu apiau ffonau symudol, cymwysiadau'r we neu ddatrys problemau sy'n ymwneud â phrosesu data. Gall y Gwasanaethau TG bennu a rheoli datblygiad meddalwedd o'r fath a sicrhau ei fod yn bodloni'r angen sydd wedi ei nodi.

Rhestr Wirio'r Gwasanaethau TG ar gyfer Projectau Ymchwil

Datblygu Gwefannau ar gyfer Projectau Ymchwil

Mae gwefannau projectau ymchwil bach yn cael eu datblygu'n rheolaidd ar gyfer ymchwilwyr i gynorthwyo gwaith y project yn ogystal ag amlygu'r hyn sydd wedi ei gyflawni. Mae'r Gwasanaethau TG hefyd yn gallu rheoli datblygiad gwefannau mwy cymhleth o gael adnoddau priodol.

Storio Data Ymchwil

Mae'r cyllidwyr yn ei gwneud hi'n ofynnol i ni gadw data'r ymchwil yn ddiogel wrth i ni weithio arno ac wedi hynny ar ôl diwedd y project. Mae ffyrdd hyblyg o storio data ymchwil gan y Brifysgol sy'n cynnwys ffolderi gyriant U lleol, Microsoft One Drive, dulliau pwrpasol ar gyfer cymwysiadau anodd ac opsiynau archifol am y cyfnod ar ôl i'r project ddod i ben. Gallwn eich helpu chi benderfynu faint sydd ei angen arnoch a beth fydd y gost.

Rheoli Data Ymchwil

Ar y cyd â Gwasanaeth y Llyfrgell a'r Archifau, gallwn roi cyngor ac atebion sy'n bodloni'r gofynion sydd gan y cyllidwyr i rannu data sy'n deillio o brojectau ymchwil. Mae gennym ystorfa neu gyrchfan olaf ar gyfer data archifol nad yw'n bosib ei gadw yn y storfeydd cenedlaethol.

Ystorfa Allbynnau Ymchwil

Mae'r Gwasanaethau TG yn cefnogi ystorfa allbwn ymchwil PURE sy'n gartref i holl allbwn ymchwil Bangor. Mae'r system arbennig hon yn sicrhau bod allbwn yn cael ei ddal yn ddiogel a'i fod yn bodloni gofynion RCUK/REF o ran cyhoeddi mynediad agored.

Porth Ymchwil Prifysgol Bangor