Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-3030:
Iaith Sbaeneg 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Cyfnerthu elfennau gramadegol penodol.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i ac o'r Sbaeneg ar lefel uwch.
 3. Meithrin sgiliau llafar a gwrando o safon uchel trwy wylio a gwrando ar amrywiaeth eang o ddeunydd .
 4. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 5. Datblygu a mireinio sgiliau ysgrifennu ar gyfer traethodau a thasgau aralleirio.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel C1/C2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Nod y modiwl 30 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, disgwylir i fyfyrwyr feithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf.

Nid oes gwerslyfr ar gyfer y modiwl iaith hwn, ond anogir myfyrwyr i brynu'r llyfrau canlynol ar gyfer gwaith unigol:

Butt, John and Carmen Benjamin (2011) A New Reference Grammar of Modern Spanish, London and Oxford: Arnold.

Pountain, Christopher, Teresa de Carlos and Angela Howkins (2011) Practicing Spanish Grammar: A Workbook, London & Oxford: Arnold.

Adnoddau dysgu eraill:

Ar ddechrau'r flwyddyn rhoddir dau lyfryn modiwl i fyfyrwyr, mae'r rhain yn cynnwys yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen mewn gwersi.

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau Portffolio Gwaith Unigol (ar gael ar wefan yr Ysgol).

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: 40-49% Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

Da: 50-69% Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

Rhagorol: 70+% Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos meistrolaeth o'r Sbaeneg a'r Gymraeg / Saesneg mewn traethodau a chyfieithiadau.

 2. Darllen testunau / gwrando ar ddarnau cymhleth mewn amrywiol arddulliau a chyweiriau ac ysgrifennu sylwadau cryno a rhugl am y deunyddiau hynny.

 3. Dangos y gallu i gyfathrebu’n rhugl ac yn gywir yn yr iaith darged.

 4. Dangos y gallu i gyflwyno dadleuon mewn Sbaeneg llafar rhugl mewn modd sy'n ddealladwy i siaradwyr mamiaith.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Listen comprehension 10
Essay 10
Translation into English/Welsh 10
Translation into Spanish 10
Article summary/paraphrasing 10
Translation Exam 25
Oral Exam 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 234
Seminar

1 awr yn seiliedig ar destun am 11 wythnos ymhob semester

22
Lecture

1 awr gramadeg / cyfieithu pob wythnos am 11 wythnos ymhob semester

22
Seminar

1 awr gwaith llafar am 11 wythnos ymhob semester

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: