Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-3031:
Project 3 Sbaeneg (2bb/1ib)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr David Miranda-Barreiro

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu darn estynedig o waith yn ystod eu semester mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith. Mae'r project yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth drylwyr am elfen benodol o fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant Sbaeneg, Catalaneg neu Aliseg a gwella eu Sbaeneg ysgrifenedig a llafar yr un pryd. Dylid dewis pwnc nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur, pwrpas hynny yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau astudio annibynnol a'u sgiliau ymchwil.

Cynnwys cwrs

Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan aelodau perthnasol staff yr Ysgol Ieithoedd Modern, gall y dewis bwnc neu'r darn i'w gyfieithu ymwneud ag unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth, hanes neu ddiwylliant Sbaeneg, Catalaneg neu Aliseg. Dylid dewis pwnc/darn i'w gyfieithu nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur. Ni ddylid dewis darn i'w gyfieithu sydd eisoes wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd y traethawd/cyflwyniad yn yr iaith darged.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: 40-49% Dealltwriaeth foddhaol o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg.

da

Da: 50-69% Dealltwriaeth gadarn o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth ddigonol o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael dda ar eirfa a gramadeg.

ardderchog

Rhagorol: 70+% Dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth helaeth o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael ragorol ar eirfa a gramadeg.

Canlyniad dysgu

  1. Dangos y gallu i wneud ymchwil yn annibynnol a dangos blaengaredd wrth ddatrys problemau.

  2. Dangos y gallu i gasglu gwybodaeth a'i chrynhoi'n effeithiol mewn dadl glir a rhesymegol yn yr iaith darged, ar lafar neu'n ysgrifenedig.

  3. Dangos tystiolaeth gadarn o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

  4. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (yn cynnwys llunio llyfryddiaeth).

  5. Dangos lefel uchel o hyfedredd wrth ddefnyddio'r iaith Sbaeneg a'i gramadeg.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cynnwys 47.5
Iaith 47.5
Sgiliau traethawd hir 5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop 2
Private study 98

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
  • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
  • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn