Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCY-1002:
Cyflwyniad i Gyf Troseddol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gwenda Jones

Amcanion cyffredinol

Bwriad y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth gadarn i fyfyrwyr Blwyddyn Un o'r ffyrdd y mae troseddau, yng Nghymru a Lloegr, yn dod i sylw'r awdurdodau, sut mae trosedd yn cael ei fesur, sut mae trosedd yn cael ei phlismona, a sut mae pobl a gyhuddir yn cael eu dwyn i dreial ac sut mae'r rhai sy'n euog yn cael eu dedfrydu a'u cosbi.

Mae'r modiwl yn cymryd trosolwg hanesyddol o darddiad cyfraith droseddol, yr heddlu, y llysoedd troseddol a'r carchar, gan archwilio'r newidiadau cymdeithasol, economaidd ac athronyddol sylweddol sydd wedi helpu i lunio'r system cyfiawnder troseddol a chosbi modern. Mae'n archwilio swyddogaethau'r asiantaethau cyfiawnder troseddol, yn archwilio rhai o'r prif syniadau a damcaniaethau ynghylch sut mae'r systemau'n gweithredu ac yn codi cwestiynau beirniadol am y ffyrdd y mae cyfiawnder troseddol yn cael ei wneud a chosb yn cael ei chyflawni.

Cynnwys cwrs

Themâu a drafodir: Deall prosesau cyfiawnder troseddol, amcanion y systemn a prhif asiantaethau cyfiawnder Modelau cyfiawnder troseddol - themâu a dylanwad athroniaeth Astudiaeth maes Dioddefwyr Gwasanaeth heddlu a datblygiad technoleg a gwyddoniaeth fforensig Prosesau Erlyn, Gwasanaeth Erlyn y Goron Llysoedd a phrosesau dedfrydu Gwasanaeth Prawf, cosb, disgwrs, adfer a rheolaeth Gwasanaeth Carchar, cosbi, adfer ac argyfwng System Gyfianwder Troseddwyr Ifanc Camweinyddu Cyfiawnder

Meini Prawf

ardderchog

A- i A+

Darparu cyfrif cynhwysfawr o hanes troseddau, cyfraith droseddol, cyfiawnder troseddol a phrosesau cosbi, a dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth o'u rhesymeg sylfaenol, archwilio asiantaethau sy'n ymwneud â'r prosesau cyfiawnder troseddol a chosbi; darparu disgrifiad gwerthusol o gysyniadau damcaniaethol mewn perthynas â chyfiawnder troseddol a chosb ac awgrymu enghreifftiau o'u cymhwyso i faterion cyfoes; egluro a gwerthfawrogi'r ffyrdd y mae ffactorau hanesyddol yn gyffredinol ac yn benodol wedi effeithio ar y broses cyfiawnder troseddol ac yn parhau i effeithio arni; Rhoi disgrifiad cynhwysfawr o rai o'r prif esboniadau troseddegol pam mae trosedd yn cael ei chyflawni, a dadansoddi rhai o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y damcaniaethau hyn

trothwy

D- i D+ Rhoi cyfrif o darddiad y system cyfiawnder troseddol ac egwyddorion ac arferion cosb; esbonio strwythur sylfaenol y system cyfiawnder troseddol; dangos ymwybyddiaeth o'r prif fodelau cyfiawnder troseddol; darparu cyfrif sylfaenol o ffactorau economaidd, cymdeithasol ac athronyddol a dangos ymwybyddiaeth o'u harwyddocâd mewn perthynas â chyfiawnder troseddol a pholisi cosbi; dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth sylfaenol a chynhyrchu gwaith wedi'i fformatio'n briodol a'i gyfeirnodi. Dangos dealltwriaeth o rai o'r prif esboniadau troseddegol pam mae trosedd yn cael ei chyflawni, egluro rhai o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y damcaniaethau hyn

da

C- i B+ Rhoi cyfrif cynhwysfawr o hanes troseddau, cyfraith droseddol a'r systemau cyfiawnder troseddol a chosbi a dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth o'u rhesymeg sylfaenol; disgrifio'r gwahanol asiantaethau sy'n rhan o'r broses cyfiawnder troseddol ac egluro'n gywir eu prif rolau a'u swyddogaethau; egluro a gwerthuso'r prif fodelau cyfiawnder troseddol; egluro a gwerthfawrogi'r ffyrdd y mae ffactorau hanesyddol yn gyffredinol ac yn benodol wedi effeithio ar gyfiawnder troseddol a chosb; Dangos dealltwriaeth dda o rai o'r prif esboniadau troseddegol o pam mae trosedd yn cael ei chyflawni, ac egluro a gwerthuso rhai o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y damcaniaethau hyn.

Canlyniad dysgu

 1. Adnabod prif gysyniadau system gyfiawnder troseddol, cyfraith droseddol a chosb.

 2. Archwilio dylanwad ac effaith trosedd ar gymdeithas a dioddefwyr

 3. Deall natur, rolau a chyfrioldebau asiantaethau cyfiawnder troseddol gyfoes o fewn y system gyfiawnder troseddol, cyfraith droseddol a chosb

 4. Deall a chymhwyso modelau cyfiawnder troseddol allweddol

 5. Deall sut mae trosedd wedi ei ddiffinio a'i lunio o fewn cyd-destun cyfreithiol, gwleidyddol, cymdeithasol a hanesyddol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Prawf Dosbarth 40
Aseiniad 1, 500 o eiriau 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

1 x 12 Darlith

12
Seminar

1 x 12 Seminar

12
Private study

Astudiaeth breifat yn 176 awr - darllen yn eang o amgylch testynau darlithoedd, paratoi ar gyfer seminarau ac asesiadau

176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • control, policing, criminal and youth justice, sentencing, and alternative responses to offending
 • how to make ethically sound judgements in relation to research carried out by others or oneself
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own - have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • trends in crime, harm and victimisation
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • alternative theoretical approaches within criminology, and contemporary debates about the content and scope of criminology
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • different forms of crime and their social organisation
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the effectiveness of such measures, and human rights issues in relation to preventive and pre-emptive measures
 • the social and historical development of the main institutions involved in crime control in different locations
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity
 • governance of criminal and youth justice, and other crime control processes
 • the development of penal and alternative policies in different locations and their relationship to social change
 • the main forms of sentence and alternatives; the governance, roles and structure of the agencies involved; and offenders' experiences of adjudication and sentence
 • representations of victimisation, crime and deviance, and of the main agents and institutions which respond to crime and deviance, as found in the mass media, new media, in official reports and in public opinion
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw goblygiadau adnoddau i fyfyrwyr wrth astudio'r fodiwl hwn.

Rhestr ddarllen

Llyfryddiaeth

Mae’r llyfryddiaeth hwn wedi ei gynllunio i’ch annog i ddarllen yn ehangach na chynnwys darlithoedd yn unig.

Ashworth, A.(2015) Sentencing and criminal justice, Cambridge: Cambridge University Press. 5ed cyfrol ar gael ar ffurf e-lyfr drwy wasanaeth llyfrgell y Brifysgol.

Cavadino, P & Dignan, J. (2007) The Penal System: An Introduction, 4ydd Argraffiad. London: Sage Publications.

Cavadino, M. & Dignan, J. (2006) Penal systems: a comparative approach, London: Sage Publications.

Crawford, A.& Hucklesby, A. (2013, Gol) Legitimacy and compliance in criminal justice, Abingdon, Oxon: Routledge.

Davies, M; Croall, H & Tyrer, J. (2005) Criminal Justice, An introduction to the Criminal Justice System in England and Wales, 3ydd Argraffiad, Pearson Longman: London.

Drake, D; Muncie, M; & Westmarland, L. (2012) Criminal Justice: local and global, Argraffiad e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Gibson, B. & Cavadino, P. (2008) The Criminal Justice System, 3ydd Argraffiad. Winchester: Waterside Press.

Hostettler, J. (2009) A history of criminal justice in England and Wales, Hock, Hampshire: Waterside Press.

Liebling, A., Maruna, S. & McAra, L. (2017, Gol) The Oxford Handbook of Criminology, 6ed Argraffiad. Oxford: Oxford University Press.

Maguire, M., Morgan, R. & Reiner, R. (2012, Gol) The Oxford Handbook of Criminology, 5ed Argraffiad. Oxford: Oxford University Press.

McLaughlin, E. (2007) The New Policing. London: Sage Publications.

Newburn, T. & R. Sparks (2004) Criminal justice and political cultures: national and international dimensions of crime control, Cullompton; Portland; Willan Publishing.

Rowe, M. (2007) Policing Beyond Macpherson: Issues in Policing, Race and Society. Cullompton, Devon: Willan Publishing.

Rowe, M. (2008) Introduction to Policing. London: Sage Publications.

Wahidin, A. (2013) Understanding criminal justice, Argraffiad e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Wood, J. & Gannon, T. (2009) Public opinion and criminal justice, Cullompton: Portland, OR: Willan Publishing.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: