Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl WXC-2241:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Richard Craig

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 1 Perfformio Unigol
 2. Datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr

Cynnwys cwrs

Bydd disgwyl i’r myfyrwyr adeiladu ac ehangu ar sgiliau a sefydlwyd eisioes yn ystod y modiwlau perfformio unigol ym Mlwyddyn 1. Gwneir hyn trwy hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol. Bydd y tiwtor yn cynghori ac yn cynorthwyo’r myfyriwr i lunio rhaglen arfaethedig o repertoire unawdol (technegol a deongliadol) sy’n cynnwys arddulliau amrywiol, i’w archwilio gan y myfyriwr, a fydd yn fuddiol i ddatblygiad technegol a cherddorol yr unigolyn.

Mae gweithdai wythnosol yn archwilio gwahanol agweddau ar dechneg perfformio (gan gynnwys ymarfer perfformio, pryderon cerddolegol, sgiliau cyflwyno a sgiliau trefnu). Yn ystod y gweithdai, bydd pob myfyriwr yn paratoi ac yn perfformio gwaith, gyda chyfeiliant lle bo hynny'n berthnasol. Darperir adborth llafar ym mhob gweithdy.

Nodwch os gwelwch yn dda: Er fod y modiwl hwn yn rhedeg yn swyddogol yn Semester 2, mae gwersi offerynnol/lleisiol a gweithdy'n rhedeg trwy'r holl flwyddyn.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+: Perfformiad sy'n gyfyngedig o ran cerddoroldeb a thechneg, ac yn rhoi sylw cyfyngedig i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

da

C- i B+: Perfformiad sy'n argyhoeddi, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd â rhoi sylw, ar y cyfan, i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

ardderchog

A- i A*: Perfformiad cymhellgar ac argyhoeddiadol, sy'n dangos lefelau uchel o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd â thystiolaeth o roi sylw gofalus i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu cyfuno a pherfformio rhaglen o repertoire cymsyg sy'n ymdrin ag amrywiaeth o arddulliau, tempi a mynegiad y perfformio.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu ymateb i gyfarwyddiadau deinamig a chyfleu'r rhain mewn perfformiad.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu cydweithio gyda'r cyfeilydd (neu drac cyfeiliant) lle bo'n briodol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Perfformio Unawdol 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Ymarfer preifat

144
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (2 awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

44
Tutorial

Gwersi unigol am gyfanswm o 12 awr. Mae’r union amlder a hyd y gwersi yn dibynnu ar gytundeb rhwng yr athro a’r myfyriwr, ond fel rheol cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 a Wythnos 12 ym mhob semester. Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 1 awr o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol.

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: