Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2269:
Lleoliad Cymunedol Celfyddydol

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl yn galluogi myfyrwyr i:

 • Archwilio amrywiol agweddau o reoli a gweinyddu'r celfyddydau;
 • Gael syniad clir o'r amrywiaeth o sgiliau personol a phroffesiynol sydd eu hangen mewn gwaith gweinyddu celfyddydol;
 • Ddatblygu gwybodaeth am y sylfaen theoretig sydd wrth wraidd eu dull o ymdrin â hyrwyddo a rheoli'r celfyddydau;
 • Ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer gweinyddu'r celfyddydau;
 • I wneud astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol, fyddai o bosibl yn cynnwys dadansoddi adnoddau cyfredol a chreu argymhellion ar gyfer gwelliannau;
 • Creu adroddiad manwl yn dadansoddi'r prosiect, fydd yn adnabod y cyflawniadau a'r heriau a wynebwyd.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr i gael rhywfaint o wybodaeth weithredol - yn theoretig ac yn ymarferol - ym maes gweinyddiaeth y celfyddydau. Yn ystod y flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn ymgymryd â lleoliad annibynnol estynedig o o leiaf 40 awr yn y gymuned, gan anelu at gyflawni gôl benodol. Gall hwn fod yn ardal Bangor neu leoliad arall: mae lleoliadau posibl yn cynnwys canolfannau celf neu leoliadau eraill (e.e. Gwyliau, canolfannau cerdd, cerddorfa). Bydd briff penodol i’r prosiect, gyda tharged(au) clir a chyraeddadwy: gallai olygu gwneud ymchwil o’r farchnad ar ran canolfan gelfyddydol, gyda’r bwriad o greu cyfres o argymhellion ar bolisi, neu gallai olygu trefnu cyfres o weithdai addysgiadol ar thema benodol ar gyfer ysgol neu ysgolion lleol. Gall myfyrwyr rannu'r un lleoliad (e.e. Gwyl Gerdd Bangor) os ydy eu cyfrifoldebau penodol wedi eu nodi yn amlwg yn eu briff personol hwy.

Assessment Criteria

good

Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

excellent

Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol

threshold

Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi’r sylfaen ddamcaniaethol sy’n sail i hyrwyddo’r celfyddydau yn y gymuned yn effeithiol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi’r gwahanol ffactorau sy’n rhan o reoli’r celfyddydau.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfrifoldebau gweinyddol, personol a chymdeithasol penodol o fewn i gyd-destun cymunedol penodol, sy’n cynnwys cyflawni gwaith annibynnol sylweddol.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu cyflawni astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio ystod o fedrau cyfathrebu, fel sy’n briodol i’r lefel hon o astudio.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
LOGBOOK OR PORTFOLIO Logiau

Bydd amlinelliad o'r logiau yn cael ei roi ar Blackboard ar ddechrau'r modiwl.

25
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Bydd rhestr o destunau'r cyflwyniad ar gael yn llawlyfr y modiwl a gyflwynir i'r myfyrwyr ar ddechrau'r modiwl.

25
REPORT Adroddiad o'r lleoliad

Bydd angen i'r myfyrwyr gadarnhau'r briff ar gyfer eu lleoliad erbyn yr wythnos ddarllen.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Bydd hwn yn cynnwys paratoi ar gyfer dosbarthiadau ac aseiniadau.

141
Tutorial

Bydd goruchwyliaeth unigol o hyd at 4 awr ar gael, yn ôl y galw.

4
Lecture

I'w cynnal yn wythnosau 1, 3, 5, 7 a 9.

15
Work-based learning

Bydd myfyrwyr yn treulio o leiaf 40 awr ar leoliad.

40

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Os yw'n berthnasol i'r prosiect, y myfyrwyr fydd yn gyfrifol am: - drefnu gwiriad swyddfa cofnodion troseddol (DBS) - dalu costau teithio i/o leoliad y prosiect.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2269.html

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: