Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Steffie'n dod draws sawl rhwystr i gael gradd dosbarth cyntaf

Steffie Williams RobertsSteffie Williams RobertsMae Steffie Williams Roberts o Fangor wedi ennill gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn Y Gyfraith o Brifysgol Bangor er gwaethaf dod dros lawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau. 

Eglurodd Steffie, 25 oed, sut y llwyddodd, gyda chymorth staff Ysgol y Gyfraith, i gyfuno cael babi, delio â phroblemau iechyd, astudio a gweithio.

Meddai:  "Fe ddeuthum dros lawer o rwystrau tra oeddwn yn astudio.  Yn fy mlwyddyn gyntaf, fe wnes ddarganfod lwmp yn fy mron a chefais lawdriniaeth i'w dynnu.   Diolch i'r drefn, nid oedd yn beryglus ond fe wnaeth disgwyl y canlyniadau roi llawer o straen arna i.   Yn ystod fy ail flwyddyn dechreuais ddioddef oddi wrth orbryder ac roeddwn yn ofni gadael y tŷ. Cefais wybod bod Anhwylder Affeithiol Tymhorol arna i ond gweithiais yn galed i orffen fy ail flwyddyn yn llwyddiannus."

Fodd bynnag, y rhwystr mwyaf oedd beichiogrwydd a babi yn fy nhrydedd flwyddyn.  Fe wnes ddarganfod fy mod i'n disgwyl pan oedd gen i ddau arholiad ar ôl i'w gwneud yn fy ail flwyddyn.   Ganwyd fy mab yn Ionawr drwy enedigaeth Gesaraidd ac roedd bythefnos yn fuan.  Fe wnes i gwblhau 4 traethawd ddiwedd Ionawr ac yn ystod Chwefror.  Wedyn roedd rhaid i mi wynebu fy nhraethawd hir. Fe wnes i siarad gyda fy ngoruchwyliwr a oedd yn gefnogol a chymwynasgar iawn a llwyddais i'w orffen mewn pryd.  Yna daeth yr her fwyaf un, sef y pum arholiad terfynol." 

Mae Steffie'n llawn cyffro wrth edrych ymlaen at dderbyn ei gradd:  "Dwi'n dal i fethu credu mod i wedi'i wneud o.  Dwi'n graddio efo gradd dosbarth cyntaf ar ôl blwyddyn galetaf - ond mwyaf boddhaus - fy mywyd.  Nid llawer o bobl all ddweud eu bod wedi cael y cyfan roeddent ei eisiau mewn bywyd erbyn iddynt gyrraedd pump ar hugain - ond y cyfan rydw i erioed wedi bod ei eisiau ydi graddio o brifysgol a chael fy mhlant fy hun.  Dwi wedi gwneud y ddau beth mewn llai na blwyddyn.  Rŵan mi alla i fynd ati i feddwl am freuddwydion newydd ac edrych ymlaen at ddyfodol disglair gobeithio."

Uchafbwynt cyfnod Steffie ym Mhrifysgol Bangor oedd y gefnogaeth a gafodd.   "Mae staff Ysgol y Gyfraith wedi bod yn rhyfeddol yn enwedig Helen Albert o’r tim gweinyddu," meddai.   Eu cefnogaeth a'u hanogaeth hwy ydi'r uchafbwynt i mi yn fwy na dim byd arall oherwydd dwi'n gwybod na fyddwn i'n graddio oni bai am eu help nhw!"

A beth ydi ei gobeithion at y dyfodol:  "Mi hoffwn i fod yn ddarlithydd ac ymchwilydd yn y gyfraith.  Dwi'n gobeithio dychwelyd i Brifysgol Bangor y flwyddyn nesaf i wneud gradd meistr drwy ymchwil ac yna fe hoffwn i ddal ati i wneud PhD yn y Gyfraith." 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2017